Onderzoek effecten intensief gebruik Waterlinieweg tijdens eventuele verbreding A27

  • Print

Waterlinieweg (foto: Google Streetview)Donderdag 24 september behandelt de commissie Stad en Ruimte diverse verkeers- en gebiedsplannen die het College dit jaar naar buiten heeft gebracht. Enige dagen geleden heeft de raad daarover al een brief mogen ontvangen van het Bewonersinitiatief 'Laat Lunetten niet stikken', mede ondertekend door het Bewonersoverleg Lunetten (BOL).

In de brief vraagt het Bewonersinitiatief aandacht voor het zeer intensieve gebruik van de Waterlinieweg wanneer deze als alternatief wordt gebruikt tijdens eventuele verbredingswerkzaamheden voor de Ring Utrecht, in het bijzonder de verbreding van de bak van de A27 in Amelisweerd.

Veel extra verkeer, geluidoverlast en luchtvervuiling gedurende 10 jaar?

In de gebiedsagenda wordt de Waterlinieweg genoemd als omleiding tijdens de bouw van de Ring, dus van 2018 tot 2026-2028. Deze weg is nu al behoorlijk vol en we verwachten extra files, verstopte toe- en afritten, extra luchtvervuiling en geluid. Het Bewonersinitiatief verzoekt de raad om het College een onderzoek te laten doen naar de effecten van het langdurige gebruik van de Waterlinieweg tijdens die werkzaamheden en tevens de daaruit mogelijk voortvloeiende wettelijke beschermende maatregelen te nemen. Dat zou volgens de richtlijnen en advies van de Commissie MER moeten plaatsvinden.

Breed onderzoek naar effecten verbreding Ring Utrecht

De Kracht van Utrecht onderschrijft deze brief volledig. Daarnaast adviseren wij een dergelijk onderzoek ook breder te trekken, namelijk voor alle relevante gebiedsagenda's, daar de effecten niet slechts op de Waterlinieweg zijn te verwachten. Het lijkt ons hiervoor raadzaam om, eventueel samen met relevante partijen zoals het Science Park en de U15, tijdig een breder regionaal herkomst/bestemmingsonderzoek op te zetten.

Daarnaast wijzen wij er op, dat een verbreding van de bak van de A7 in Amelisweerd volkomen onnodig is. Denk daarbij onder meer aan de door ons geanalyseerde groeicijfers voor de A27 (absurde cijfers, een reƫle prognose geeft amper groei) en de negatieve uitkomst van de vorig jaar gepubliceerde maatschappelijke kosten/batenanalyse. Het hierboven genoemde regionale herkomst/bestemmingsonderzoek kan tevens dienen als input voor passende oplossingen zonder verbreding van de bak. Daarmee kan niet alleen het Rijk zich 1,2 miljard besparen (meegerekend 100 miljoen voor de tijdelijke maatregelen tijdens de verbredingswerkzaamheden) en ook heel wat verkeersellende in de stad voorkomen.

--

Jos Kloppenborg & Jan Korff de Gidts | Kracht van Utrecht