Start Tracéwetprocedure Ring Utrecht verbreding A12/A27 op 10 mei!

  • Print

Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht: verbreding A2x7 schadelijk en onnodig

A27 foliegedeelte_CorvanAngelen_300Minister Schultz van Haegen heeft deze maand het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de Milieu-effectrapportage (MER) van de planstudie Ring Utrecht (verbreding A12/A27) vastgesteld. Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 liggen het OTB en de MER op verschillende plekken ter inzage, zie ook het persbericht van de minister. 

Vanaf 10 mei is het digitaal in te zien via ikgaverder.nl en platformparticipatie.nl. Op die laatste website vindt u ook het zienswijze-formulier. 

Bredere Ring vergroot verkeersdruk op de stad

Minister Schultz van Haegen stelt in haar persbericht dat met de aanpak van de A27 en de A12 de doorstroming en verkeersveiligheid van het verkeer rondom Utrecht verbetert. En dat "er tegelijkertijd maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren". [...] Daarnaast halen we sluipverkeer uit de stad en krijgt Utrecht een mooie Groene Verbinding over de weg", aldus de minister.

Het tegendeel is waar. De verbreding naar liefst 2x7 rijstroken schept ruimte voor meer auto’s die de stad in willen. Bij de afslagen naar de stad zullen de files toenemen. De leefkwaliteit en de bereikbaarheid zullen eerder verslechteren. De Groene Verbinding ("dak op de bak") is een doekje voor het bloeden, dat op geen enkele manier opweegt tegen de schade die het kappen van zo’n 700 bomen in Amelisweerd aanricht. Bij Rijnsweerd zal een enorm verkeersplein van meerdere etages komen te liggen, waar de bovenste rijbanen zo’n twaalf meter boven het maaiveld uitsteken.

Hoge technische en financiële risico's 

De verbreding van de Ring Utrecht tussen Lunetten en Amelisweerd brengt grote risico’s met zich mee. Onder de huidige weg ligt een plastic folievlies, dat het opstuwende grondwater moet tegenhouden. Er is een groot gevaar dat dit vlies zal scheuren bij de verbredingswerkzaamheden. In dat geval zal de weg veranderen in het kanaal dat het ooit was tijdens aanleg in de jaren 80. Een mogelijk is om tijdens de verbreding en daarna het water met bemaling weg te pompen. Dat zou echter de waterhuishouding van Amelisweerd ernstig in gevaar brengen.

Een kosten/batenanalyse van het ministerie zelf heeft al laten zien dat de verbreding naar 2x7 volstrekt onrendabel is. Het Centraal Planbureau heeft daarom aanbevolen, het hele project uit te stellen. De verbreding is gewoon niet urgent. Het is dus hoog tijd om een andere keuze te maken. Als tweederde van het verkeer op de Ring een herkomst of bestemming in de stad of regio Utrecht heeft, kunnen wij de bereikbaarheidsopgave het best ook hier in de regio oplossen. Met een beleid gericht op een veel beter netwerk van fiets en openbaar vervoer, haal je die opgave het meest efficient. De gemeente kiest daar al voor. Bovendien wordt de capaciteit van het spoor al vergroot, er komen nieuwe stations en tramlijnen bij.

Kiezen voor een effectief mobiliteitsbeleid voor stadsregio Utrecht

Ondertussen betekenen de verbredingswerkzaamheden, die zo’n acht jaar (2018-2026) moeten duren, een enorme verkeerskundige puinhoop voor stad en omgeving. Immers, delen van de Ring moeten constant worden afgesloten. De keuze is helder: Of doorgaan op een doodlopende weg met acht jaar lang een verkeerskundige puinhoop tijdens de werkzaamheden; of kiezen voor een duurzame en gezonde ontwikkeling van stadsregio Utrecht met een fiets- en openbaar vervoernetwerk dat past bij de toekomst van de stad.

--

Lees voor inspiratie vooral verder op onze website www.krachtvanutrecht-initiatief.nl