Beroepschrift tegen tracébesluit verbreding A12/A27 ingediend bij Raad van State

infografic stad_en_a27Utrechtse bewoners, verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, hebben op 2 maart beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht.

De Kerngroep stelt dat er geen enkel voordeel is voor het verkeer en dat het slechts leidt tot verdergaande aantasting van het Utrechtse woon- en leefklimaat en het landgoed Amelisweerd. Het Tracébesluit is juridisch slechts aanvaardbaar als nut en noodzaak van deze 1,2 miljard euro kostende ingreep onweerlegbaar is bewezen.

Volgens de Kerngroep is dat niet het geval, zo stelt zij in het Beroepschrift. Daarnaast zal uitvoering van de verbreding gedurende acht jaar voor enorme bouw- en vooral verkeersoverlast zorgen aan de gehele oostkant van Utrecht, en is de voorgestelde ecologische compensatie volstrekt onvoldoende.

Tot het jaar 2030 heeft verbreding zeker geen nut

De minister motiveert het project Ring Utrecht met de argumenten van betere doorstroming en bereikbaarheid. Het bouwtraject wordt door ingenieurs als zeer omvangrijk en risicovol beschouwd en zal tot 2026 de doorstroming en bereikbaarheid negatief beïnvloeden. Tevens gaan de verkeersmodellen waarop de minister zich baseert, ervan uit dat aanpassingen aan het hoofdwegennet de reistijd zullen verbeteren.

Een gedetailleerde analyse toont echter aan dat in stedelijke regio’s meer dan de helft van het reistijdverlies in 2021 binnen de stad geleden wordt. Uitbreiding van het hoofdwegennet pakt slechts 30% van het probleem aan, dus veruit het grootste deel ​niet. Integendeel, door de verkeersaantrekkende werking van uitbreiding neemt het reistijdverlies in de stad nog verder toe.

Na het jaar 2030: 29 seconden te lang in de file zónder verbreding

Cover onderzoek Verkeersprognoses Ring UtrechtDe minister rechtvaardigt de kostbare ingreep met een besparing van 9 minuten reistijd in de jaren na 2030. Zij baseert zich hierbij op voorspellingen uit 2006. Bij zorgvuldige bestudering van de stukken van de minister blijkt dit reistijdverlies door actualisering van de WLO-groeiscenario’s nog slechts minder dan 1 minuut te zijn, en dan nog alleen maar in de ochtendspits. En nog steeds pas in de jaren ná 2030.

Aanvullende berekeningen van de KRU tonen aan dat dit reistijdverlies daarbij slechts 29 seconden boven de norm ligt, omdat Rijkswaterstaat niet de verplichte “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” uit 2012 als norm neemt, maar de verouderde Nota Mobiliteit.

Met minder dan 1 minuut reistijdverlies, en amper 29 seconden boven de norm, is volgens de Kerngroep het drijfzand onder het Tracébesluit compleet. Zij kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat het hier gaat om een prestigeproject waarbij om politieke redenen wordt vastgehouden aan achterhaalde opvattingen op het gebied van fileaanpak.

Bewoners in beroep tegen de schade

Uitvoering heeft ernstige consequenties voor de leefbaarheid voor ruim 100.000 mensen aan de oostkant van Utrecht: acht jaar bouw- en verkeersoverlast, verdere verslechtering van de luchtkwaliteit gedurende de bouw en daarna. Nog meer geluidsoverlast – de minister is al jaren verplicht het verkeerslawaai te verminderen, maar maakt de aanpak afhankelijk van dit omstreden Tracébesluit. Dit betekent zeker negen jaar extra uitstel van geluidsmaatregelen.

De verkeerseffecten zullen merkbaar zijn in de gehele stad. In Amelisweerd worden honderden bomen gekapt om plaats te maken voor asfalt en autoverkeer. Het verkeerslawaai komt nog verder het gebied in, de stilte wordt nog zeldzamer. Uitvoering van het plan houdt belangrijke risico’s in voor de kwetsbare folieconstructie, die tussen Lunetten en Amelisweerd de rijksweg tegen het grondwater moet beschermen. Scheuren van het folie betekent kans op onbereikbaarheid voor verkeer, maar ook kans op een grote verstoring van de waterhuishouding in Amelisweerd. De natuurschade zal dan nóg groter worden.

Lees / download het Beroepschrift en meer informatie via deze link.

--

Kerngroep Ring Utrecht