Commissie MER: Noodzaak verbreding A27 bij Amelisweerd nog niet aangetoond

A27 bij_Lunetten_3In een stil hoekje van de website www.ikgaverder.nl staat sinds dinsdag 4 november een brief van de Commissie MER. Zij beantwoordt daarin vragen van minister Schultz van Haegen over de komende Milieueffectrapportage over de planstudie Ring Utrecht. En zoals wel vaker is gebeurd, heb je een oplettend burgerinitiatief nodig om de betekenis van zo'n brief te duiden.

Naast feitelijke antwoorden geeft de commissie - ongevraagd - enkele aanvullende aandachtspunten aan de minister mee. En die zijn opvallend. Zo opvallend, dat het briefje toch maar weer de landelijke pers haalde. De strekking van het nieuws: Minister Schultz moet haar keuze voor een 14-strooks snelweg écht beter onderbouwen dan ze tot nu heeft gedaan.  

Minister moet nut/noodzaak verbreding A27 nog aantonen

De commissie wijst de minister erop dat zij nut en noodzaak van de verbreding feitelijk nog niet afdoende heeft aangetoond. Er ligt weliswaar een MKBA (maatschappelijke kostenbatenanalyse), maar die wees uit dat het hele plan meer kosten dan baten oplevert voor de maatschappij. De commissie wijst erop dat het Voorkeursalternatief (i.e. een 14-strooks A27 met verbrede betonbak door Amelisweerd) gebaseerd is op het zogenaamde EC-scenario. Dat is een groeiprognose van vóór de economische crisis met de bijbehorende hoge groeicijfers. Anno 2014 zijn die niet meer haalbaar. En bij een meer passend laag groeiscenario heeft verbreding helemaal geen nut. Dat de minister een positieve denker is en niet wil "geloven" in een lage economische groei (was haar reactie in het Kameroverleg in juni 2014), doet daar niets aan af. 

Vandaar de aanbeveling van de commissie om aandacht te schenken aan dit felle maatschappelijke debat, waarin groeiscenario's en bijvoorbeeld verkeersveiligheid een rol spelen. Met dat laatste verwijst de commissie impliciet naar de 2x6-binnen-de-bak variant van de Gemeente Utrecht (12-strooks A27 binnen de huidige bak). De minister deed die variant af met een simpel "dat is niet veilig genoeg". Goed onderbouwen kan zij dat argument echter niet. Een lagere ontwerpsnelheid (80km/h in de bak) zou een simpele oplossing zijn - met heel veel voordelen voor omwonenden. De minister wijst dat echter resoluut af op puur politieke - en niet verkeerskundige - gronden. 

Waarom vielen de binnen-de-bak varianten af?

De Commissie wil de keuze voor de voorkeursvariant met cijfers onderbouwd zien. Het moet iedereen helder zijn dat de keuze voor het Voorkeursalternatief ook bij de meest actuele prognoses nog steeds valide en toekomstvast is. Het MER en het OTB (Ontwerp Tracébesluit, verwacht eind 2015) moet een samenvattende terugblik geven van alle doorlopen fases tot nu toe. De minister moet de keuzes motiveren die zijn gemaakt, keuzes waardoor alle binnen-de-bak varianten al snel afvielen. Het is duidelijk dat de discussie over de bakverbreding nog geen uitgemaakte zaak is, als het aan de commissie MER ligt.

Een brede, integrale afweging

Tenslotte verwijst de commissie naar een eerder advies uit april 2011. Dit advies staat nog voor 100%, schrijft de commissie in hun brief van 4 november. En wie de moeite neemt om dat advies op te zoeken, ziet dat ook daar zeer interessante aandachtspunten staan vermeld. De commissie wil een integraal Ontwerp Tracébesluit zien, met aandacht voor de gevolgen voor de Ecologische Hoofdstructuur, natuur, de omgeving (hoe hoog worden de geluidswallen, hoe hoog de flyovers?), maar ook de waterhuishouding (dat schijnt nog een probleem te zijn in het ontwerp). En wat zijn de consequenties van een hogere ontwerpsnelheid voor de omgeving? Hou je 80km/h uur aan, dan nemen de afslagen (boogstralen) bijvoorbeeld een stuk minder ruimte in, wordt het plan een stuk goedkoper en hoeven geluidswallen minder hoog te zijn (wat dan weer een pervers effect is natuurlijk). 

Een echte status heeft deze brief niet. Het is een beantwoording van vragen en een soort voortgangsadvies van de Commissie MER over wat zij in de uiteindelijke Milieueffectrapportage willen zien. We zijn in ieder geval blij dat, na vele andere instanties als het CPB en de TU-Delft, de minister nu ook van de Commissie MER te horen krijgt dat zij een onrendabele snelwegverbreding niet zomaar door kan drukken.

Verder lezen? 

Voortgangsadvies Ring Utrecht A12/A27, Commissie MER, 4 november 2014

Tekst en foto: Olivier Beens