Onze visie

Omslag naar een blijvend mooie en bereikbare Utrechtse stadsregio

Utrecht is een prachtige stad in een rijke regio. We hebben een unieke binnenstad en bijzondere landgoederen heel nabij. De stadsregio heeft een sterke economische positie. Deze aantrekkingskracht zorgt ervoor dat steeds meer mensen, waaronder veel studenten, hier willen blijven wonen en werken.  Maar dat hoeft voor ons geen grotere automobiliteit te betekenen. Het autosysteem loopt vast. De Utrechtse leefomgeving staat hierdoor onder grote druk. Onze ruimte is schaars.

We kiezen dan ook voor een omslag naar blijvend mooie en bereikbare stadsregio, die veel beter met fiets en rail bereikbaar is. Vanuit een visie waarin ruimtegebruik en mobiliteitsbehoefte veel beter op elkaar worden afgestemd.
We zijn uniek qua schaal van een stad, qua samenstelling van bewoners en bedrijven; we zijn uniek in de groei van de bewustwording, in onze historie; juist op de grens van stad en land, als stad met vele dorpen en zijn kleinschaligheid, als stad van kennis en cultuur.

 

ladder

Ladder van Verdaas - Onze leidraad in zeven treden: 

 1. Zorg allereerst dat je in de ruimtelijke inrichting van buurten, wijken en centra automobiliteit beperkt en lopen, het gebruik van fiets en openbaar vervoer bevordert.
2. Stuur het autogebruik door verschil in parkeertarieven, door toegangsdosering en prijsbeleid.
3. Stimuleer met mobiliteitsmanagement van bedrijven het thuiswerken, het gebruik van fiets en openbaar vervoer in woon-werkverkeer, en spreid de drukte in de spits met flexibele werktijden.
4. Maak een grote kwaliteitssprong in het fiets- en OV-railnetwerk:
4A. Fiets: snelfietspaden, stoplichtvrij; betere fietsstallingen;  
4B. OV-rail: nieuwe tramlijnen naar De Uithof, Leidsche Rijn en naar regiogemeenten.
5. Benut de bestaande infrastructuur beter, door te starten met 80 km/uur op de Ring Utrecht

En pas op de laatste plaats:
6. Aanpassen en uitbreiden infrastructuur en
7. Aanleg nieuwe infrastructuur


Dit is de "Ladder van Verdaas"! Ook wel de mobiliteitsladder genoemd. U dient de ladder van beneden naar boven te "lezen". 

 

Analyse: De Ladder van Verdaas en ruimtelijke plannen

Wat blijkt: Het onzalige plan van de overheid voor de 2x7 rijstroken door Amelisweerd is voortgekomen uit een aanpak die vanaf december 2008 ~ met het verschijnen van de Startnotitie van Rijkswaterstaat ~ de omgekeerde weg heeft bewandeld! Nu moet er sedert 2010 bij alle infrastructurele projecten in Nederland officieel gewerkt worden volgens de Ladder van Verdaas. Dit is verankerd in de Tracéwet; de ladder is aanvaard als leidraad voor gebiedsagenda's. Maar de mate waarin de overheid aandacht besteed aan de eerste 5 treden is vaak onvoldoende. Die vragen om aandacht en inzicht; en moed en doorzettingsvermogen van beleidsmakers en bestuurders. 

De staanders van de Ladder omvatten dus ook ambitie en gedrag! Van zowel van bestuurders, burgers als bedrijven. 

Ambitie: Maak een agenda voor de ruimtelijke ordening en betrek het mobiliteitsaspect er van meet af aan bij. Houd daar rekening mee bij het ambitieniveau en de fasering. Hóe bereikbaar moet een gebied zijn? Hoe waardevol is het gebied, welke mix van functies wil je in die buurt of centra beschikbaar maken; en hoe intensief zoek je naar alternatieven voor autoverkeer?

Gedrag: burgers, bedrijven en bestuurders zullen zich naar eigen ambitie veel beter afstemmen met hun gedrag. Wat ik morgen kan doen, kan grote betekenis hebben voor mijn ambitie wat ik eigenlijk ~ met meer mensen ~ over 10 jaar wil bereiken. Als bijvoorbeeld automobilisten bij 1 op de 7 autoritten een andere keus maken zijn er geen nieuwe wegen nodig.
Sterker nog: de minister gaf zelf aan dat 1 % minder autoritten in de spits 10 % minder files tot gevolg heeft. Ook wij, burgers, kunnen het verschil maken met ons gedrag. Bedrijven kunnen ervoor kiezen met het Nieuwe Werken thuiswerken en flexibele werktijden te introduceren en leaseauto-contracten aan te vullen met OV-jaarabonnementen.