Absurde groeicijfers automobiliteit in onderbouwing planstudie Ring Utrecht

A27 Amelisweerd_vanuit_de_lucht_met_15m_lijnIn de planstudie Ring Utrecht werkt Rijkswaterstaat toe naar het zogenaamde Ontwerp Tracébesluit (OTB). Als input voor de besluitvorming zouden de definitieve verkeersprognoses (onder meer in de bak van Amelisweerd) april 2015 zijn vastgesteld. Dat lezen wij althans in de planning van dat OTB. Wij hebben die cijfers nog niet gezien. Wel hebben wij reeds beschikbare cijfers geanalyseerd.

We kunnen niet anders dan concluderen dat de becijferde prognoses voor de groei van het autoverkeer in hoge mate absurd zijn. Ze zijn onder meer gebaseerd op een werkelijk reusachtige toename van bovenregionale verkeer.

Persbericht - Kracht van Utrecht: Huidige cijfermatige onderbouwing Ring Utrecht is absurd.

Conclusie van onze analyse

Sinds 2009 is de intensiteit van het autoverkeer afgenomen. Toch voorspellen de verkeersmodellen een enorme groei, van bijna 80%, tot 2030 (bron: zie NSL-monitoringstool 2010 en 2014). De bevolking groeit veel minder sterk. De sterke groei die de verkeersmodellen voorspellen tijdens de spits kan daarom eigenlijk alleen maar gehaald worden als forensen tweemaal per dag met de auto naar en van hun werk gaan, in de spitsuren. Die voorspelde groei is daarom onzinnig (zie voor een uitleg het analyse-document). Tijd voor een herziening van de verkeersberekeningen!

Reden genoeg om de minister de volgende vragen te stellen:

  1. Wanneer zijn de definitieve verkeerscijfers beschikbaar, op basis waarvan de verdere onderzoeken voor de Ring Utrecht zullen plaatsvinden?
  2. Wat houden deze cijfers in:
    • cijfers, gebaseerd op tellingen; 
    • of veronderstelde cijfers voor de toekomst?
  3. Op basis van welke veronderstellingen komen die (veronderstelde) cijfers tot stand?
  4. Op welke wijze worden de uitkomsten van de (spoedig verwachte) nieuwe WLO-scenario’s betrokken bij de verdere besluitvorming over de Ring Utrecht en soortgelijke projecten?
  5. Autogebruik zorgt voor een substantiële bijdrage aan de opwarming van de aarde. In Nederland is het CO2-emissie aandeel van de sector verkeer en vervoer zo’n 20%, zie o.m. CROW-KpVV. Op welke wijze wordt de recente uitspraak in de Urgenda klimaatzaak vertaald in een transitie naar duurzame vormen van mobiliteit?

Donderdag 2 juli vergadert de Kamer over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport; AO MIRT overleg, zie agenda). 

Foto: A27 door het Markiezenbos van Amelisweerd © Cor van Angelen - met aan weerszijden een zwarte lijn die 15 meter aangeeft (voor verbreding van de A27 is 15 a 25 meter boomkap nodig). 

--

Lees verder:

Zie onze analyse: Prognose 2030 Ring Utrecht Rijkswaterstaat en KiM

Schema planning OTB Ring Utrecht

Persbericht

Oktober 2013 schreven wij over de onrealistisch hoge groei die de minister verwacht tot 2020