Kracht van Utrecht, Vrienden van Amelisweerd en bewonersorganisaties spreken met commissie Schoof

Schoof en_Derksen_18012013Vrijdag 18 januari spraken we als gezamenlijke bewonersgroepen (Lunetten, Voordorp, Rijnsweerd) en organisaties (Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd) in het Utrechtse Milieucentrum met de commissie Schoof. Onderwerp was de kwaliteit van de besluitvorming rond de A27 bij Amelisweerd.

De onafhankelijke commissie gaat het besluitvormingsproces over het wel of niet verbreden van de A27 onderzoeken en beoordelen of alle onderzoeken afdoende en juist zijn uitgevoerd. Dhr. Schoof voert gesprekken met betrokken organisaties, besturen en overheden, oud wethouder de Bont en tot onze verrassing enkele Kamerleden. De conclusie van het onderzoek zou kunnen zijn dat de minister een krappe voldoende of misschien wel onvoldoende haalt, maar waarschijnlijker is dat er aanvullend onderzoek dient te komen. 

Belangrijke overwegingen voor het onderzoek

Het was een stevig gesprek in goede sfeer. De leden van de commissie hebben geluisterd naar onze argumenten om het onderzoek breder in te zetten. We kregen negen vragen voorgelegd die we deze week schriftelijk gaan beantwoorden. Oorspronkelijk waren dit er slechts vier; de commissie besloot daar echter vijf aan toe te voegen. Meerdere belangrijke overwegingen kwamen in ons gesprek al ter sprake. Wat wordt het beoordelingskader? Neemt de commissie de Ladder van Verdaas mee in haar analyse? Kijkt het onderzoek terug vanaf 2006 (netwerkanalyse) of vanaf eind 2008 (startnotitie)? Hoe is de overheid omgegaan met de alternatieven die we vanuit de Kracht van Utrecht hebben aangedragen (zie onze rapporten)? Het bijzondere is dat de onderzoeksvoorzitter ons vrijdag j.l. die laatste vraag nadrukkelijk heeft gesteld. Hij verzocht ons alle informatie hierover ter beschikking te stellen. Dat gaan we doen. 

Besluitvorming

Wij hebben benadrukt dat het besluitvormingsproces vanaf de startnotitie (december 2008) eenzijdig op asfalt gericht was. In de fase daarvoor (Netwerkanalyse 2006) werd nog wel breed gekeken, maar was er geen openheid over participatie; van enige maatschappelijke betrokkenheid was nooit sprake. In de startnotitie van Rijkswaterstaat (2008) waren asfaltvarianten de enige opties. De bereikbaarheidsdoelstelling werd ingevuld met autobereikbaarheid. Dat ging toen al tegen het overheidsbeleid in om de zogenaamde Ladder van Verdaas te benutten in besluitvorming. Kern hiervan is: Kijk eerst naar mogelijkheden in ruimtelijke ordening, prijsbeleid, thuiswerken, investeren in OV- en fietsinfrastructuur, voordat het aanpassen en aanleggen van nieuwe wegen in beeld komt. Daarnaast is belangrijk om in beeld te krijgen welke varianten het beste scoren op behoud en verbeteren van de leefomgeving (lucht & lawaai) en op maatschappelijk rendement. De kosten gaan immers voor de baten uit. 

Natuurwaarden

Monumentale Bomen_Amelisweerd_3_220Vanuit de Vrienden van Amelisweerd hebben we goed onder woorden gebracht dat de natuurwaarden van landgoed Amelisweerd nooit voldoende zijn onderzocht. Dat is opmerkelijk, aangezien verbreding van de A27 in Amelisweerd een aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur betekent. Hier geldt feitelijk een -nee tenzij- principe: Aantasting mag alleen bij groot aantoonbaar maatschappelijk belang. Wij hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de meest natuur- en milieuvriendelijke varianten nooit afdoende zijn onderzocht; slimmere investeringen in schonere en gezondere mobiliteit liggen voor de hand. Goed dat de Commissie hier onderzoek naar gaat doen. 

Bouwtechnische en financiele risico's

Een verdere overweging die wij hebben meegegeven is de constatering dat geen enkele van de varianten alle verkeerstechnische problemen oplost. Bovendien overschrijden alle varianten het budget. Daar komt nog eens bij dat Rijkswaterstaat nog geen technische oplossing heeft voor de risicovolle verbreding van de bak in combinatie met de aansluitende plastic vliesconstructie. Zij wacht tot de aanbesteding, zodat aannemers met een oplossing kunnen komen. Deze werkwijze is financieel en omgevingstechnisch gevaarlijk en democratische gezien veel te ondoorzichtig.

De Utrechtse delegatie gaat alle vragen van de commissie verder schriftelijk beantwoorden. We geven de commissie Schoof voorts enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek mee. Het eindrapport dient 1 maart klaar te zijn.

Download hier de rapporten van de Kracht van Utrecht

Lees ook: Touwtrekken om de onderzoeksopdracht: welke kans krijgen alternatieven?

Namens de Utrechtse delegatie waren aanwezig vertegenwoordigers van bewonersorganisaties uit Lunetten, Voordorp en Rijnsweerd, de Kracht van Utrecht, Vrienden van Amelisweerd en Milieucentrum Utrecht.

Namens de commissie Schoof waren aanwezig dhr. Schoof (rechts op de foto, zelfst. adviseur en voorm. burgemeester van Alpen a.d. Rijn), dhr. Derksen (links op de foto, adviseur RebelGroep Rotterdam) en mw. Krooymans (ondersteuning vanuit adviesbureau Rebel, niet op de foto).