Minister Schultz wil verbreding A27 snel doordrukken; College wil geen verbreding bak Amelisweerd

Sneeuwkloklaan inzet

Demissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (VVD) heeft vandaag per brief laten weten dat zij de verbreding van de bak bij Amelisweerd naar 2x7 rijsttroken nog even snel wil doordrukken. Belangrijk is dat het Utrechts College van B&W en de gemeenteraad achter ons staan om de bak niet te verbreden (zie commissiebrief). De nieuwe Tweede Kamer is nu aan zet. 

Het College van B&W heeft geen handtekening onder dit besluit gezet omdat het voor het College maar de vraag is of je voor het uitbreiden van de capaciteit van de A27 de bak van Amelisweerd zou moeten verbreden. Het College voelt zich hierin gesteund door de diverse amendementen en moties die de gemeenteraad al in 2010 had aangenomen:

1) Onderzoek de mogelijkheden om de doorstroming op de A27 te vergroten door optimaal gebruik te maken van de bestaande bak in Amelisweerd;

2) Onderzoek de mogelijkheid van 80 km/uur op de Ring;

3) Onderzoek de gezondheidseffecten van het verkeer op de Ring en zoek naar verbetering van de woon- en leefsitiuatie in woonwijken langs de A27.

Utrechts College lijnrecht tegenover minister Schultz

Hiermee maakt het College voor het eerst duidelijk, klip en klaar, dat het College het met de minister oneens is en dat het ons steunt in ons streven naar een betere, duurzamere oplossing voor stad en regio. Het College kiest een goed moment, juist nu we a.s. zondag ruim 40 jaar Vrienden van Amelisweerd vieren. 

 

Waarom vinden wij dat het College een sterk standpunt heeft?

1) De minister wil nu doordrukken met 2 x 7 en het verbreden van de bak, ondanks twijfels en onzekerheden over:

  • Uitvoerbaarheid is complex en bij aanbesteding duur: Er mag bij het verbreden van de bak en de weg niets mis gaan met de vliesconstructie. Als dat wel gebeurt, heeft dat gevolgen voor verkeer en natuur (meer over dit onderwerp). 
  • Betaalbaarheid: Er zijn grote twijfels of het binnen de begroting kan; hoe meer geld voor asfalt en andere 'hardware', hoe minder voor inpassing.
  • Effecten op lucht en geluid zijn slechts marginaal getoetst. Verbreding leidt tot nog meer verkeer en vereist nog meer geld voor inpassing.
  • Effecten bereikbaarheid: Het is een plan enkel om de zogenaamde NoMo-norm (doorstroming autoverkeer op Rijkswegen) te halen.
  • Effecten op het regionale mobiliteitssysteem als geheel (druk op onderliggend en stedelijk wegennet en effect op modal split auto/OV/fiets) worden sterk onderschat. Files verschuiven nog dichter naar de entrees van de stad. Verwacht wordt dat er meer stedelijke en regionale knelpunten bijkomen (onderzoek Movares 2011 en 2012).

Lichtelijk verbijsterend is dat de minister tussen neus en lippen aangeeft dat er nu geen geld is voor verdere OV-plannen voor de regio. Daar moet het volgende kabinet maar naar zoeken. Maar deze besteding van 1 miljard euro wilde zij nog wel even regelen....

2) De besluitvorming staat nu echt op een kruispunt. Daarom gaan we vanuit Utrecht ondersteuning van de Tweede Kamer en het Kabinet vragen voor de Utrechtse opgave in duurzame stedelijke ontwikkeling. 

Stad en regio zijn de laatste 20 jaar enorm gegroeid. Dat heeft mooie kanten, maar er is een ook toenemende spanning tussen doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en die op het gebied van leefbaarheid/gezondheid/duurzaamheid. Er is een grote behoefte aan en zelfs noodzaak tot een omslag in vervoersmogelijkheden die een antwoord biedt op de schaalsprong van de regio (zie onze presentatie Duurzame mobiliteit - Casestudy Stadsregio Utrecht). Elementen daarin zijn:

  • Een stedelijk en regionaal doorfietsnet dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet. 
  • Verdere uitbouw van tram- en HOV-netwerk, waaronder een tweede tramas Leidsche Rijn-(Papendorp)-Utrecht Centraal-binnenstad-(Rijnsweerd)-De Uithof-Zeist. 
  • Uitbouw en integratie van Randstadspoor in het stadsregionale tram- en HOV-netwerk. 

Lightrailnet Utrecht_KvU

3) In de tijd van bezuinigen is het waardevol ook te kijken naar nieuwe manieren van financiering van HOV- en tramnetwerken.

De uitbouw hiervan kan de overheid niet op eigen houtje. Wij hebben met het bedrijfsleven (Strukton, BAM en Movares) een uitwerking van een Tweede Tramas Uithof-Binnestad-Leidsche Rijn (bekijk hier onze presentatie Lightrailnetwerk in Utrecht). Privaat-publieke samenwerking biedt hierin kansen. In lijn met de omslag en innovatie zoals de Utrecht Development Board in haar visie heeft omschreven. 

 

Wat vragen wij van de Tweede Kamer en het Kabinet? 

Tweede Kamer

Onze vraag aan de Kamer en Kabinet is dan ook: Ondersteun stadsregio Utrecht met een Meersporenstrategie: Werk aan synergie van verkeersmodaliteiten in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief verbetering van de woon- en leefsituatie langs Rijkswegen.

Kamer en/of Kabinet kan met een initiatiefcommissie ruimte en tijd scheppen voor oplossingen, die zowel de taakstelling omvat van de Planstudie (opwaardering Ring binnen de bak) als die van een OV-MIRT-verkenning ten dienste van een duurzaam en gezond ruimtelijk toekomstperspectief voor de regio: de doelstellingen van stad, provincie en Rijk samen met elkaar verbinden in plaats van bestrijden. Wat nodig is, is niet "nog meer asfalt en zoek het maar uit met de rest", maar een variant die optimaal voldoet aan de criteria multimodale bereikbaarheid, leefbaarheid, inpassing en financiën. Aandachtspunt is het ontschotten van mobiliteitsbudgetten, met meer mogelijkheden om die vanuit onze en andere stadsregio's naar prioriteit en urgentie toe te delen.

Denk en doe mee!