Onafhankelijk onderzoek: Uitstel verbreding Ring Utrecht is best mogelijke optie

RingUtrecht 2_300Persbericht Kerngroep Ring Utrecht: Geef breed gedragen alternatieven een kans

Onderzoek van het economisch adviesbureau Decisio toont aan dat uitstel van verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) nog altijd zinvol is. Dit onderzoek in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht, een samenwerkingsverband van Utrechtse bewoners- en milieu-organisaties, is mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie waarin 1496 Utrechtse bewoners in korte tijd zo’n €40.000 bijeen wisten te brengen.

Mede aan de hand van dit onderzoek doet de Kerngroep een dringend beroep op de Tweede Kamer en een eventueel nieuw kabinet om tijdig over te gaan tot het onderzoek van alternatieve oplossingen, die niet uitgaan van de 1,2 miljard kostende verbreding tot 2x7 rijstroken.

Maatschappelijke kosten/baten analyse

In 2014 heeft het economisch adviesbureau Decisio in een onderzoek de kosten en baten van de verbreding in kaart gebracht. De uitkomst van deze maatschappelijke kosten/baten analyse (MKBA) was dat de voorgestelde verbreding alleen bij hoge economische groei rendabel zou zijn. Decisio heeft in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht in een quick scan onderzocht of deze uitkomst nog altijd relevant is. Een complicatie daarbij zijn nieuwe rekenvoorschriften van twijfelachtige waarde, die om onduidelijke redenen inmiddels zijn opgelegd door het ministerie van I&M.

  1. Het ene voorschrift is dat de overheid de komende eeuw 0% rente krijgt op geld op de bank. Dan is geld uitgeven goedkoper dan geld reserveren.
  2. Het tweede dubieuze voorschrift stelt dat er van moet worden uitgegaan dat er na 2030 helemaal geen investeringen in het Rijkswegennet meer worden gedaan. Omdat de congestie dan in het hele land zou toenemen, draagt de verbreding in Utrecht dan meer bij aan het reduceren van files elders in het land. Dan worden de baten groter.

Wordt voor deze twijfelachtige aannames gecorrigeerd, dan blijken de uitkomsten van de MKBA vergelijkbaar met de eerdere MKBA uit 2014.

Alternatieven

De conclusie is dan ook net als in 2014 dat het beter is om de verbreding uit te stellen tot er meer helderheid is over komende ontwikkelingen. Uitstellen is nodig en mogelijk. Tegelijkertijd wordt het tijd om alternatieve oplossingen te onderzoeken. Inmiddels hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, die bij het Rijk pleit voor een regionale schaalsprong voor openbaar vervoer en fiets. De Kerngroep pleit voor een breed gedragen regionale mobiliteitsaanpak waarin deze mogelijkheden als uitgangspunt kunnen dienen.

Meer over het onderzoek

Lees de uitleg bij het onderzoek van Decisio via de website van de Kerngroep Ring Utrecht. Daar is ook het onderzoek zelf te vinden.

Raadsbijeenkomst over onderzoek donderdag 30 maart

Aanstaande donderdagavond 30 maart is er een raadsinformatiebijeenkomst in de raadzaal van het (oude) Stadhuis. Daarin zullen diverse sprekers te horen zijn over het onafhankelijke onderzoek van de Kerngroep Ring Utrecht.

Op de raadsinformatiebijeenkomst zal onderzoeksbureau Decisio de inhoud van het onderzoek presenteren. De Kerngroep geeft een toelichting op de inhoud van haar beroep bij de Raad van State. Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Tijd: 21.00 tot 22.30 uur. Locatie: Oude Stadhuis, raadzaal.

--

Persbericht Kerngroep Ring Utrecht - 27 maart 2017

 

Beroepschrift tegen tracébesluit verbreding A12/A27 ingediend bij Raad van State

infografic stad_en_a27Utrechtse bewoners, verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, hebben op 2 maart beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht.

De Kerngroep stelt dat er geen enkel voordeel is voor het verkeer en dat het slechts leidt tot verdergaande aantasting van het Utrechtse woon- en leefklimaat en het landgoed Amelisweerd. Het Tracébesluit is juridisch slechts aanvaardbaar als nut en noodzaak van deze 1,2 miljard euro kostende ingreep onweerlegbaar is bewezen.

Volgens de Kerngroep is dat niet het geval, zo stelt zij in het Beroepschrift. Daarnaast zal uitvoering van de verbreding gedurende acht jaar voor enorme bouw- en vooral verkeersoverlast zorgen aan de gehele oostkant van Utrecht, en is de voorgestelde ecologische compensatie volstrekt onvoldoende.

Tot het jaar 2030 heeft verbreding zeker geen nut

De minister motiveert het project Ring Utrecht met de argumenten van betere doorstroming en bereikbaarheid. Het bouwtraject wordt door ingenieurs als zeer omvangrijk en risicovol beschouwd en zal tot 2026 de doorstroming en bereikbaarheid negatief beïnvloeden. Tevens gaan de verkeersmodellen waarop de minister zich baseert, ervan uit dat aanpassingen aan het hoofdwegennet de reistijd zullen verbeteren.

Een gedetailleerde analyse toont echter aan dat in stedelijke regio’s meer dan de helft van het reistijdverlies in 2021 binnen de stad geleden wordt. Uitbreiding van het hoofdwegennet pakt slechts 30% van het probleem aan, dus veruit het grootste deel ​niet. Integendeel, door de verkeersaantrekkende werking van uitbreiding neemt het reistijdverlies in de stad nog verder toe.

Na het jaar 2030: 29 seconden te lang in de file zónder verbreding

Cover onderzoek Verkeersprognoses Ring UtrechtDe minister rechtvaardigt de kostbare ingreep met een besparing van 9 minuten reistijd in de jaren na 2030. Zij baseert zich hierbij op voorspellingen uit 2006. Bij zorgvuldige bestudering van de stukken van de minister blijkt dit reistijdverlies door actualisering van de WLO-groeiscenario’s nog slechts minder dan 1 minuut te zijn, en dan nog alleen maar in de ochtendspits. En nog steeds pas in de jaren ná 2030.

Aanvullende berekeningen van de KRU tonen aan dat dit reistijdverlies daarbij slechts 29 seconden boven de norm ligt, omdat Rijkswaterstaat niet de verplichte “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” uit 2012 als norm neemt, maar de verouderde Nota Mobiliteit.

Met minder dan 1 minuut reistijdverlies, en amper 29 seconden boven de norm, is volgens de Kerngroep het drijfzand onder het Tracébesluit compleet. Zij kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat het hier gaat om een prestigeproject waarbij om politieke redenen wordt vastgehouden aan achterhaalde opvattingen op het gebied van fileaanpak.

Bewoners in beroep tegen de schade

Uitvoering heeft ernstige consequenties voor de leefbaarheid voor ruim 100.000 mensen aan de oostkant van Utrecht: acht jaar bouw- en verkeersoverlast, verdere verslechtering van de luchtkwaliteit gedurende de bouw en daarna. Nog meer geluidsoverlast – de minister is al jaren verplicht het verkeerslawaai te verminderen, maar maakt de aanpak afhankelijk van dit omstreden Tracébesluit. Dit betekent zeker negen jaar extra uitstel van geluidsmaatregelen.

De verkeerseffecten zullen merkbaar zijn in de gehele stad. In Amelisweerd worden honderden bomen gekapt om plaats te maken voor asfalt en autoverkeer. Het verkeerslawaai komt nog verder het gebied in, de stilte wordt nog zeldzamer. Uitvoering van het plan houdt belangrijke risico’s in voor de kwetsbare folieconstructie, die tussen Lunetten en Amelisweerd de rijksweg tegen het grondwater moet beschermen. Scheuren van het folie betekent kans op onbereikbaarheid voor verkeer, maar ook kans op een grote verstoring van de waterhuishouding in Amelisweerd. De natuurschade zal dan nóg groter worden.

Lees / download het Beroepschrift en meer informatie via deze link.

--

Kerngroep Ring Utrecht

 

Verkiezingen Tweede Kamer: een analyse van mobiliteit in de partijprogramma's

banner stem_tegen_14_banenKomend maand zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Wat betreft de verbredingsplannen met de A12 en A27 bij Utrecht, staat nog niets vast. Een volgend Kabinet kan immers het besluit van de minister terugdraaien of ervoor kiezen de plannen in een diepe lade te stoppen. Daarom is het belangrijk, dat het volgende Kabinet snapt hoe het zit met alle asfaltplannen en de A27 verbreding in het bijzonder. U kunt daar voor zorgen, door te stemmen op een partij die tégen verbreding van de A27 is en vóór slimmere, duurzamere vormen van vervoer.

Wij hebben de verkiezingsprogramma’s van een flink aantal partijen geanalyseerd. We geven geen stemadvies - we zijn immers onafhankelijk - maar met de informatie hieronder kunt u zich goed oriënteren en zelf een keuze maken.

In aanvulling hierop: zeer informatief is de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL heeft op verzoek van een aantal partijen hun verkiezingsprogramma’s geanalyseerd op het gebied van o.a. mobiliteit en bereikbaarheid (pagina 15 t/m 32). Zie het PBL rapport en het nieuwsbericht. Alle maatregelen zijn afgezet tegen het huidige beleid met 2030 als uitgangspunt. Op basis van de PBL stukken, heeft de Fietsersbond op een rij gezet, hoeveel partijen concreet willen investeren in de fiets (NB: niet alle partijen hebben meegedaan aan de PBL-doorrekening).

 

Verkiezingsprogramma’s van 11 politieke partijen over mobiliteit

In algemene zin vallen twee dingen op:

  1. Mobiliteit is niet een onderwerp waarmee je een partijprogramma opent. Meestal komt het wat achteraan in het programma, soms als een “o ja, daar moeten we ook nog iets over schrijven”. Het vergt wat zoekwerk. Sommige programma's zijn er ook uitermate kort over. Mobiliteit heeft niet altijd een eigen paragraaf.
  2. Er is een sterke opkomst van “slimme / intelligente mobiliteit” als centraal begrippenkader waar het over oplossingen en toekomstvisies gaat. Meer asfalt als oplossing raakt uit de mode. 

Lees verder voor een analyse per partij

Zondag 12 februari: Podium Oost College van Jan Korff de Gidts - Kracht van Utrecht

A27... en de duurzame ontwikkeling van de stad

Podium Oost College 12 februari 2017Hoe staat het met de plannen rond de verbreding van de A27 en wanneer wordt het definitieve besluit genomen? Wat is de visie van de Kracht van Utrecht? Jan Korff de Gidts van de Kracht van Utrecht geeft zondag 12 februari een college hierover bij Podium Oost. Hij geeft zijn toekomstvisie op de leefbaarheid in en rondom Utrecht, gaat in op bestaande plannen, weerstanden in de stad en alternatieven.

Tegen de verbredingsplannen van minister Schultz zijn meer dan 8000 handtekeningen verzameld; de crowdfunding leverde in zeer korte tijd het benodigde geld op voor onafhankelijk onderzoek en juridische ondersteuning. En samen met studenten van de HKU bereidt de Kracht van Utrecht een campagne voor. Kom luisteren en stel vragen; iedereen is welkom.

--

Wanneer: zondag 12 februari, van 16.00 tot 17.30 uur

Waar: Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148 in Utrecht

Toegang: €5, studenten €2.50 (niet gratis, want het Buurthuis krijgt geen subsidie meer)

 

Zondagmiddag 8 januari: kom kijken naar de effecten van verbreding A27

actie-8-januari-2017-300De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) brengt zondagmiddag 8 januari de boomkap in het Markiezenbos van Amelisweerd in beeld.

- Zondag 8 januari van 13.00 tot 16.00 uur

- Locatie: Amelisweerd bij het Koningsweg viaduct naast de A27 (bij kruispunt Koningsweg-Mereveldseweg het bos in bij de fietsenrekken)

Hoeveel is twee keer 25 meter bos?

Donderdag 19 januari a.s. publiceert minister Schultz van Haegen (VVD) het Tracébesluit Ring Utrecht. Dat betekent een verbreding van de A27 tot 14/15 rijstroken en opnieuw grootschalige kap in Amelisweerd. Om iedereen te laten zien wat de plannen inhouden, visualiseert de KRU komende zondag, 8 januari, de voorgenomen vernietiging van het bos. Vanaf 13:00 uur is voor iedereen te zien wat de kap en aantasting van 25 meter bos aan weerszijden van de huidige weg betekent.

Zondagmiddag vanaf 13.00u in het Markiezenbos

Kom komende zondag kijken bij de Koningsweg en zie hoe langs de A27 minstens 600 bomen moeten verdwijnen voor de verbreding. Aanwezige vrijwilligers geven tussen 13.00 en 16.00 uur ‘s middags meer informatie over de plannen. 

Zie ook de website van de KRU, en deel het Facebook evenement met je vrienden/buren/kennissen

 

Meer asfalt biedt geen oplossing en sluit niet aan op economische groei van steden

Fietsenzee bij station Utrecht Centraal op het SmakkelaarsveldMet het aantrekken van de economie en de verkiezingen in aantocht, horen we weer de roep om meer asfalt. Maar volgens Pepijn van Wijmen en Bas Govers is doorgaan met asfalteren helemaal geen oplossing.

De koppeling tussen economie en asfalt gaat al lang niet meer op. "In de economisch belangrijke centra van de grote steden vormen fiets en openbaar vervoer de drager van de mobiliteit..."

Pepijn van Wijmen is urbanisator en directeur van adviesbureau APPM; Bas Govers werkt als stadsstrateeg en adviseur bij Goudappel Coffeng. In het Financieel Dagblad schrijven zij een opiniestuk over de toekomst van mobiliteit.

Groei opvangen met openbaar vervoer en fiets

In en rond steden is ruimte beperkt. Om de groeiende stedelijke gebieden bereikbaar te houden, is openbaar vervoer en de (e)fiets cruciaal. Want automobiliteit kan onmogelijk nog een groei van de mobiliteit opvangen. Investeren in openbaar vervoer en fietsnetwerken is tevens een manier om aan belangrijke klimaatdoelstellingen te voldoen.

Van Wijmen en Govers pleiten ook voor het invoeren van "prijsprikkels" om filedruk te verminderen en voor het slim combineren van verschillende vervoersvormen, met transferpunten aan de rand van drukke gebieden. 

Lees het treffende opiniestuk "Meer asfalt sluit niet aan op economische groei van steden" van Pepijn van Wijmen en Bas Govers via de link in dit Twitterbericht (of na registratie direct bij het FD).

 

Crowdfundingsactie 15 tegen 14 voor onderzoek tegen plan verbreding A27 Amelisweerd

logo 15tegen14_200x186Bewoners uit Utrecht (Oost) zijn een crowdfundingactie begonnen. Doel is om onderzoek en juridische stappen tegen de verbredingsplannen van de A12 en A27 te kunnen financieren. Voor een succesvol beroep tegen het Tracébesluit (het definitieve plan) is een extra, onafhankelijk onderzoek en financiering van alle juridische stappen noodzaak. 

De bewoners hebben zich verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, waar naast (leden van) de Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd diverse bewonersgroepen en natuur- en milieuorganisaties bij betrokken zijn. Doelbedrag is €30.000. Met nog een maand te gaan is ongeveer 60% daarvan al binnen. Doneren kan hier.

Het onderzoek zal ingaan op de onderbouwing van het verbredingsplan. Minister Schultz gebruikt achterhaalde cijfers over de groei van het autoverkeer uit 2006 en zelfs nog ouder. Met de groeicijfers uit 2015 berekend, zou het dure plan volstrekt onrendabel zijn. Het definitieve plan, het Tracébesluit, wordt zeer binnenkort verwacht, in ieder geval vóór de verkiezingen.

15 tegen 14: Doneer €15 of meer tegen 14 banen

logo voorjestadsieMet een bedrag van €30.000 laat de Kerngroep Ring Utrecht een onafhankelijk ingenieursbureau gedegen onderzoek doen op basis van de meest actuele cijfers. De voorspellingen van het CPB en ons eigen cijfermatige onderzoek wijzen er al op dat het geen zin heeft om de weg te verbreden (ook verkeerskundig niet). Door een jarenlange actieve lobby bij bestuurders en politici weten wij dat de politieke stemming in Den Haag rijp is voor deze omslag: Gebruik het gezond verstand en zet in op eenvoudige, doeltreffende alternatieven. Naast dit onderzoek zijn er natuurlijk ook diverse juridische stappen, waarvoor financiering nodig is. 

Doneer en deel de actie! 

Laat duidelijk merken dat u geen verbreding wilt en help met uw donatie. Dit signaal is nét zo belangrijk als de uitkomst van het onderzoek. Het geeft politici nog meer reden om de minister terug te fluiten en haar de alternatieven serieus te laten onderzoeken. Stuur deze actie dus door aan zoveel mogelijk mensen.

Doneren kan via het crowdfundingsplatform Voor je Stadsie. Daar vindt u ook meer informatie over de crowdfunding zelf. Voor wie minder bekend is met de plannen: Op de website van de Kerngroep Ring Utrecht staan alle argumenten tégen verbreding op een toegankelijke manier uitgelegd. Of kijk naar Vincent Bijlo, die de '15 tegen 14' actie toelicht.

Vincent Bijlo over de '15 tegen 14' actie 

 

Belangrijke stemmingen in 2e Kamer over moties verbreding A12/A27 Ring Utrecht

Utrecht overzicht_wegen_300Op dinsdag 6 december stemt de Tweede Kamer over drie belangrijke moties m.b.t. verbreding van de A12/A27 Ring Utrecht. De moties zijn ingediend tijdens een Algemeen Kameroverleg over mobiliteit op 28 november. Vóór die vergadering heeft de Kerngroep Ring Utrecht de petitie tegen verbreding aangeboden, met meer dan 8600 handtekeningen. 

Update 6 december: Twee moties (nummer 1 en 2, zie hieronder) m.b.t. de A12/A27 verbreding zijn aangehouden. De Kamer zal er later pas over stemmen, waarschijnlijk op donderdag 8 december. De motie Van Helvert (CDA) is aangenomen. De regering dient nieuwe inzichten over de samenhang tussen snelwegen en overige wegen / afslagen mee te nemen in besluitvorming. Wij hebben voorgesteld om hier zo snel mogelijk een hoorzitting in de Tweede Kamer over te organiseren. Thema: een meer integraal 'deur-tot-deur' mobiliteitsbeleid. Wat leren we uit Big Data en de zogenaamde Beter Benutten programma's?  

Besluit verbreding A12/A27 vóór de verkiezingen

De minister wil het besluit tot verbreding nog voor de verkiezingen nemen. De moties kunnen leiden tot uitstel van het besluit. Overigens kan het besluit ook nog sneuvelen voor de rechter, als het besluit tot verbreding niet zorgvuldig genomen is. En eventueel kan een volgend kabinet beslissen om het voorlopig niet uit te voeren.

Voor actie: Ga naar de Facebookpagina van de Kerngroep Ring Utrecht, of kijk hier voor inspiratie voor twitterberichten.

Drie moties over verbreding van de A12/A27 Ring Utrecht

Een motie is een verzoek aan de regering om iets te doen of te laten. Als een motie gesteund wordt door een meerderheid van de 150 Tweede Kamerleden, dan wordt hij aangenomen. De regering kan een aangenomen motie naast zich neerleggen, maar dat roept altijd wel wrevel op in de Tweede Kamer. Op 6 december stemt de Kamer over drie moties die de Utrechtse Ring betreffen. Moties worden altijd omzichtig geformuleerd, omdat dat de meeste kans biedt op een meerderheid.

De moties gaan over het volgende:

1. De motie Van Tongeren (GL) is een verzoek tot openbaarmaking van gegevens die het ministerie wel heeft maar de Tweede Kamer niet; de motie roept op om het besluit tot verbreding uit te stellen, zodat een volgend kabinet die gegevens kan verwerken in de besluitvorming.

2. De motie Smaling (SP) verzoekt de regering om het besluit tot verbreding pas te nemen als duidelijk is wat de effecten zijn op bereikbaarheid van de Utrecht Oost.

3. De motie Van Helvert (CDA) wil sterker laten meewegen, dat toename van het verkeer op de hoofdwegen kan leiden tot nog meer verstopping in de stad. De motie verzoekt de regering om de samenhang tussen snelwegen en overige wegen beter te betrekken in mobiliteitsbeleid. 

Waarom is dit belangrijk?

Als de Ring wordt verbreed, komt er extra druk op de afslagen en wegen in de stad. Oftewel: het onderliggend wegennet loopt vast. Volgens het model van Rijkswaterstaat zullen in 2030 elke werkdag 30.000 auto’s de Uithof 's ochtends in/uit willen. Zoveel parkeerplaatsen zijn er bij lange na niet. Ter vergelijking: de P+R parkeergarage op de Uithof heeft 2000 plaatsen. Waar haal je ruimte vandaan voor al die extra parkeerplaatsen in de stad en de Uithof? Ook de verstopping bij de afslagen zal toenemen, want daar zitten de flessenhalsen. En in de stad is geen ruimte om te verbreden. Je kunt geen veertienbaans snelweg naar de Dom aanleggen, tenzij je de binnenstad afbreekt.

Om deze reden is het heel belangrijk te kijken naar andere oplossingen, die het autoverkeer niet verder stimuleert.

Belangrijke informatie is niet openbaar

Big Data leveren tegenwoordig veel gegevens over het reisgedrag van auto, fiets en OV. Met behulp van zogenaamde Big Data technieken blijkt dat de automobilist 70% van het reistijdverlies op stadswegen en bij afslagen oploopt. Slechts 30% van dat reistijdverlies treedt op op de snelweg. Dit gegeven is bekend op het ministerie, maar wordt op dit moment onder de pet gehouden. De reden is dat dit het beleid onderuit haalt om in Nederland meer en bredere snelwegen te bouwen.

Meer asfalt leidt tot meer files.

Om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen, is het belangrijk dat deze informatie wél openbaar wordt. En dat onafhankelijke partijen toetsen of dit wel de juiste oplossing is, of alternatieven niet beter werken. De risico’s van dit project zijn groot:

  1. Financieel: De MKBA is negatief: de verbouwing gaat meer kosten dan ze oplevert. In deze berekening is het folierisico niet meegenomen. Het CPB, CE Delft en hoogleraar Bert van Wee adviseren uitstel dan wel afstel. 
  2. Bereikbaarheid: Bereikbaarheid neemt af; toename van files bij afslagen en op stadswegen. Big Data suggereert dat de files bij de afslagen naar stad en Uithof door het project zullen toenemen. En dat dus de bereikbaarheid van de stad Utrecht zal verslechteren. Dit levert extra economische schade op.
  3. Tijdens aanleg: De bereikbaarheid tijdens de lange bouwperiode, mogelijk nog langer vanwege folierisico, zal slecht zijn. De bouwperiode is 8 jaar. Omleidingen en vertragingen zullen o.a. leiden tot slechte bereikbaarheid van de stad Utrecht. Als het folie onder de weg beschadigd raakt, duurt de bouwtijd nog veel langer.
  4. Financiën en folierisico: Als het waterkerende folie beschadigd raakt tijdens de bouwwerkzaamheden, en de waterstand ontregeld raakt, zal de bouw nog veel langer duren. Ook zal er schade uitgekeerd moeten worden. De kosten kunnen hoog oplopen.
  5. Recente grote bouwprojecten waar het mis is gelopen, zouden moeten leiden tot betere controle van de Tweede Kamer. Denk bijv. aan de Botlekbrug; de lekkage van de A4 Midden Delfland die nog steeds niet is opgelost; de Noord-Zuid lijn in Amsterdam; de Fyra; de Betuwelijn (budget drie keer bijgesteld).

--

Tekst: Kerngroep Ring Utrecht