Gebiedsverkenning Utrecht Oost: Durf te kiezen voor de OV- en fiets schaalsprong

vernieuwd knooppunt_rijnsweerd_en_uithof_bron_rwsDe Provincie Utrecht heeft samen met het Rijk en de gemeente Utrecht een Gebiedsverkenning opgesteld voor Utrecht-Oost. Volgens de Kracht van Utrecht mist de verkenning een heldere keuze voor fiets- en ov-railnetwerken. Er is behoefte aan een concreet plan van aanpak voor de komende jaren. Een algemeen geformuleerde wensenlijst is onvoldoende. 

De regio is flink in ontwikkeling en de stad Utrecht groeit misschien wel naar 400.000 inwoners. Met alle omliggende gemeenten gaat het om bijna 1 miljoen inwoners. Die groei betekent een steeds grotere opgave op het gebied van mobiliteit en leefklimaat, zeker voor Utrecht Science Park en omgeving. De plannen voor verbreding van de A27 door Amelisweerd / Ring Utrecht maken de problemen alleen maar groter.

Regionale visie op fiets- en ov-railnetwerk

Als Kracht van Utrecht hebben we vanaf het begin in 2009 gepleit voor een forse uitbreiding van het fiets- en OV-railnetwerk. Stad en provincie hebben inmiddels, gelukkig, een stevige fiets- en OV-visie vastgesteld. Daar zijn we blij mee. Maar het Rijk heeft daar geen geld voor beschikbaar. In zulke gevallen volgt dan meestal meer onderzoek. Dus hebben Rijk, gemeente Utrecht en de Provincie als trekker een Gebiedsverkenning Utrecht Oost opgesteld. De focus ligt van begin af aan op Utrecht Oost, omdat de bereikbaarheid van de oostkant, en dan vooral het groeiende Science Park, de grootste opgave is.

Visie zonder echte keuzes

De verkenning komt met een paar verstandige aanbevelingen: regionale stations beter benutten om Utrecht Centraal te ontlasten en meer aandacht voor de fiets als alternatief. De tekst staat vol verwijzingen naar het mooie idee van “Healthy Urban Living”. Maar uiteindelijk mondt de verkenning uit in een lange verlanglijst zonder keuzes. Want met de VVD gedeputeerde als trekker “moet” de regio even bereikbaar zijn voor de auto als voor OV en fiets. De verbreding van de Ring is hierbij een gegeven; een extra auto-ontsluiting voor de Uithof eveneens. Dat terwijl het Science Park zelf vooral een prettig en ontspannen verblijfsgebied zou moeten worden.

Van verlanglijst naar een uitvoeringsagenda

Een treinstation voor De Uithof zit ook in die visie. Maar hoe die trein daar moet komen en of daar ruimte voor is (zeker na de 2x7 verbreding) is onduidelijk. De verkenning is veel te vaag om de komende tien jaar in daden te worden omgezet. En in 2026 zou die verbreding van de A27 door Amelisweerd met 14-15 rijstroken een feit kunnen zijn. Daar wringt de verkenning het sterkst. Naast al die toekomstbespiegelingen missen we een agenda en routeboek voor de komende vijf tot tien jaar. Bij gemeenten, vervoerbedrijven, ProRail en NS zijn daar genoeg ideeën voor. Bij de Kracht van Utrecht en onder meer de Fietsersbond ook.

De regio Utrecht verdient een concreet uitgewerkte agenda en plan van aanpak, die aansturen op een schaalsprong voor OV + fiets, gedragen door alle partners, bewoners en bedrijven in het gebied. Die slag moet nu worden gemaakt. Algemene wensenlijstjes krijgt Den Haag al genoeg, zeker in het voorspel van de Kamerverkiezingen.

 

HKU Connecting Tomorrow 30-09: Hoe boor je de Kracht van Utrecht aan?

Studentenchallenge: Drie presentaties op HKU-evenement

HKU Connecting Tomorrow openingsmeeting op 3 septemberKom vrijdag 30 september naar drie presentaties van Connecting Tomorrow, een studie-onderdeel voor tweedejaarsstudenten van de HKU. Van 14.00 tot 16.30 uur bij de HKU, Gebouw "De Planeet", Lange Viestraat 2b, Collegezaal 202 op de 2e verdieping.

Hoe kun je de Utrechtse kracht aanboren? Welke verbindingen leg je? Vijftien jonge studenten van de HKU zijn deze 3 weken (!)  creatieve verbindingen met mensen en locaties in de stad aan het bedenken. Er zijn drie teams gevormd. Wij, het Kracht van Utrecht-initiatief, zijn opdrachtgever. Een HKU-coach begeleidt de teams. Op 30 september presenteert elk team hun ideeën en voorstellen. 

Jonge mensen over de uitdagingen van Utrecht

Vanuit de Kracht van Utrecht zijn we benieuwd hoe jonge mensen aankijken tegen de uitdagingen waar Utrecht voor staat. Hoe zien zij nut en noodzaak van duurzame mobiliteit? Wat zijn de motieven van de teams? Welke ideeën en voorstellen vinden wij aantrekkelijk? Kom luisteren naar de presentaties en voorstellen van de teams en stel je vragen.

Aanmelden

Aanmelding is gewenst in verband met het aantal zitplaatsen. Geef je op en vink je interesses aan via dit inschrijfformulier. Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden.

Na afloop hebben we een drankje en een hapje om de feestelijke happening met elkaar te vieren. U kunt de toegevoegde waarde van de middag omzetten in klinkende munt. 

Locatie

Gebouw "De Planeet" ligt op loopafstand van station Utrecht Centraal. Loop vanaf Vredenburg richting de Oudegracht. Neem in de Lange Viestraat naast de AH de roltrappen van het gebouw "De Planeet" naar de 2e verdieping. Met de fiets? Zet hem in de gratis fietsenstalling onder het Vredenburg. De bushaltes Neude, Vredenburg en Sint Jacobsstraat liggen vlakbij.

Meer informatie

Voor meer informatie of tips: Stuur een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Jan Korff de Gidts. De voorbereidingsgroep bestaat uit Cor van Angelen, Gerard Cats, Jan Fransen, Jos Kloppenborg, Jan Korff de Gidts en Rianne Zandee.

 

Inzet verkiezingen: mobiliteit en leefklimaat zijn gezamenlijke opgave in stadsregio's

Gespreksnotitie Initiatiefgroep Verduurzaming verkeers- en vervoersbeleid

Fietser fietspad_bushalte_300Najaar 2016 komen verkiezingsprogramma’s tot stand ter voorbereiding van campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen, die op 15 maart 2017  zijn gepland. Landelijk is veel kennis en ervaring opgebouwd over nut en noodzaak van verduurzaming verkeers- en vervoersbeleid. De initiatiefgroep Verduurzaming verkeers- en vervoersbeleid, waarin de Kracht van Utrecht deelneemt, heeft hiervoor een notitie geschreven. Doel: Argumenten aandragen om kabinetsbesluiten over verduurzaming verkeers- en vervoersbeleid in positieve zin te beïnvloeden.

Kernopgave voor stadsregio’s: Mobiliteit, economie en leefomgeving

Mobiliteit draagt bij aan een sterke economie. Minstens zo belangrijk voor ruimtelijk-economische ontwikkeling is een gezond aantrekkelijk leefklimaat als voorwaarde voor een culturele en sociale ontwikkeling van stad en regio. Mobiliteit en leefklimaat lijken conflicterende belangen, die juist in stedelijke regio’s een gezamenlijke opgave zouden moeten worden. Automobiliteit vergt steeds meer ruimte, en belast steeds meer de leefomgeving tot aan de wettelijke milieunormen. WHO-gezondheidsnormen zouden zwaarder dienen te wegen en uitgangspunt voor beleid dienen te worden.

Er zijn ook hoopgevende ontwikkelingen en innovatieve oplossingen die kansen bieden voor goed functionerende stedelijke netwerken met een betere symbiose van mobiliteit, duurzaamheid en leefomgeving. Wij moeten die kansen wel zien en bereid zijn die te pakken. Dat vereist vernieuwend denken en een vernieuwend beleid. Een vernieuwing waar al heel veel mensen in hun gedrag voor kiezen.

Belangrijk is dat we meer gaan denken vanuit stedelijke regio’s, en hoe dit kan bijdragen aan oplossingen op rijksniveau. De steden en de stadsregio’s zijn de sleutel. De vervoersstromen binnen stadsregio’s zijn veel groter dan het doorgaande verkeer langs regio’s. Wij zien kansen voor het vergroten van het aandeel fiets + OV (bus, tram, metro + trein) in de vervoersprestaties van een stadregio.

De kernopgave is hoe de politiek hiervoor op rijksniveau dit proces kan versnellen.

Lees verder

Persbericht: Kerngroep Ring Utrecht doet beroep op Tweede Kamer rond wegverbreding

Plannen Ring Utrecht duur, schadelijk en slecht onderbouwd

A27 foliegedeelte_CorvanAngelen_300De Kerngroep Ring Utrecht, waarin een veelheid aan Utrechtse wijk-, buurt-, natuur- en milieuorganisaties samenwerken, doet een beroep op de Tweede Kamer om de huidige plannen voor de Ring Utrecht in te trekken en te kiezen voor een ambitieuze inzet op slimme en duurzame vormen van mobiliteit in de regio.

Veel zienswijzen ingediend

Namens de Kerngroep en andere organisaties heeft 'MOBilisation for the Environment' een gedegen zienswijze ingediend ten aanzien van het Ontwerp Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12, dat onlangs ter visie heeft gelegen. Nut en noodzaak van het 1200 miljoen kostende project zijn slecht onderbouwd, uitvoeringsrisico’s zijn onvoldoende in beeld gebracht en het plan betekent een hernieuwde aanslag op het landgoed Amelisweerd en het Kromme Rijngebied.

De zienswijze schrijfhulp op www.snelwegen-utrecht.nl en www.krachtvanutrecht-initiatief.nl is enkele duizenden malen bezocht. Een voorlopige schatting is dat er in totaal zo’n 1500 zienswijzen zijn ingediend of mede-ondertekend.

Tweede Kamer: trek steun voor project in

In een e-mail aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu wijst de Kerngroep op het feit, dat na de gemeente Utrecht nu ook de provincie Utrecht zich kritisch en bezorgd toont ten aanzien van de plannen en stevige voorwaarden stelt (zie de recent aangenomen motie van Provinciale Staten).

Recente rapporten van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigen de uitkomst van de eerdere maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) dat dit soort plannen niet rendabel zijn. Investeringen in slimme en duurzame mobiliteit in de regio zijn dat juist wel.

De Kerngroep doet een beroep op de Kamer om haar steun aan het project in te trekken en stad en regio via middelen voor de regionale OV MIRT verkenning te ondersteunen bij hun ambities op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.

--

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto: Cor van Angelen

 

Zienswijze namens Kerngroep Ring Utrecht over plannen verbreding A12/A27

A2x7 ontwerp_300'MOBilisation for the Environment' heeft mede namens een groot aantal organisaties en belanghebbenden een zienswijze ingediend over het Ontwerp Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12.

De Kerngroep Ring Utrecht heeft de zienswijze mede ondertekend en mede helpen opstellen.

Achterhaalde oplossing

Het Ontwerp Tracébesluit biedt achterhaalde oplossingen voor een problematiek, die niet bestaat. Ook het Ministerie van I&M toont in recente teksten een begin van besef dat meer asfalt geen eigentijdse oplossing is. Slimme vormen van mobiliteit komen steeds nadrukkelijker in beeld en de combinatie fiets+trein is al jaren - waar het gaat om verplaatsingen - het enige vervoersysteem dat groei vertoont.

Klimaatbeleid

Plannen zoals verbreding van de A12 en A27 houden op geen enkele wijze rekening met de zeer forse opgave op het gebied van klimaatbeleid, die logisch voortvloeit uit de zogenaamde Urgenda uitspraak en de ondertekening van het recente Parijse Klimaatakkoord. Het voorliggende Ontwerp Tracébesluit houdt op geen enkele manier rekening met deze forse beleidswijziging. 

De zienswijze bevat de volgende punten:

 • Verzoek aan de Minister om alsnog in te gaan op de conclusie uit de officiele MKBA (maatschappelijke kostenbatenanalyse) dat het uitstellen (of afstellen) van het project de meest logische optie is; 
 • Nut en noodzaak worden verantwoord met verkeersmodellen die niet door een onafhankelijke partij zijn opgesteld. De toegepaste verkeersmodellen gaan uit van zwaar overschatte congesties en reistijden in 2030. Zij gaan uit van verouderde en onrealistisch hoge groeiscenario's en congestiewaarden. De gebruikte verkeersmodellen zijn bovendien onderling niet consistent;
 • WOB-verzoek tot levering van de gebruikte verkeersmodellen en de bijbehorende berekeningen (input- en output-waarden);
 • Externe veiligheid en folierisico bij overkapping zijn onvoldoende beschouwd. Effecten van veranderde waterhuishouding zijn onvoldoende beschouwd;
 • Luchtkwaliteit;
 • Natuur (EHS, Amelisweerd, compensatie EHS, boscompensatie, soorten, Natura 2000, stikstofdepositie op beoordeelde natuurmonumenten);
 • Geluidsoverlast, bouwhinder en overige zaken.
--

Lees verder in de zienswijze (in PDF). De Kerngroep Ring Utrecht bestaat uit de Vrienden van Amelisweerd (Vereniging Aktie Amelisweerd) en een aantal bewonersorganisaties, waaronder Laat Lunetten Niet Stikken, Werkgroep A27 Voordorp, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd en bewoners uit Hoograven. De Kerngroep wordt ondersteund door onderzoeksgroep Kracht van Utrecht, het Milieucentrum Utrecht en Natuur en Milieu Utrecht.

Een eigen zienswijze indienen kan nog t/m maandag 20 juni. Zie ons eerdere bericht hierover voor meer informatie en onze online schrijfwijzer. 

En vergeet niet onze petitie te ondertekenen! 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Discussieavond 8 juni: Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en OV in Utrecht

squircle-discussieavondWoensdag 8 juni organiseert Milieudefensie een discussieavond: Op weg naar een gezonde stad. Doel is om te brainstormen over oplossingen in Utrecht. Hoe krijgen we op korte termijn meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer? 

Schaalsprong voor OV, fiets en voetgangers

Leven in een stad is vaak gezellig druk, maar de drukte zorgt ook voor nadelen. Er is weinig ruimte voor fietsers en wandelaars vanwege de hoeveelheid (geparkeerde) auto’s en de uitlaatgassen zorgen voor een ongezonde leefomgeving. We weten dat we moeten omschakelen naar duurzamere vormen van vervoer, gebaseerd op minder fossiele brandstoffen, maar de auto is nog steeds vrij dominant in het straatbeeld. Milieudefensie wil graag je input en nodigt je uit voor een discussieavond. De Kracht van Utrecht is in ieder geval van de partij. 

Hoe maken we Utrecht gezond? Hoe zorgen we ervoor dat de mens weer centraal staat in de stad in plaats van de auto? Hoe kunnen we ons klimaatvriendelijk vervoeren op grote schaal? Wat kan de gemeente volgens jou slimmer organiseren? Inzetten op meer fietspaden, en/of beter openbaar vervoer? Autoluwe wijken? Denk mee en kom naar de bijeenkomst.

--
Woensdag 8 juni in Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4, Utrecht.
Aanvang: 20.00uur (zaal open om 19.30 uur)
Toegang is gratis. Aanmelden verplicht, via deze link 

 

Kerngroep Ring Utrecht organiseert 31 mei een informatieavond over verbreding A12/A27

StopverbredingRingDe geplande verbreding van de Ring Utrecht heeft enorme effecten op de stad Utrecht en de waardevolle natuurgebieden langs de snelweg, vinden bewoners- en milieuorganisaties.

Daarom organiseert de Kerngroep Ring Utrecht op 31 mei een informatie-avond, o.a. over hoe je bezwaar kunt maken.

Wat vertelt Rijkswaterstaat ons niet? Tijdens deze informatieavond krijg je belangrijke informatie over de planstudie Ring Utrecht, belangrijk voor het indienen van een officiele zienswijze (dat kan t/m 20 juni). Wat kun je zelf doen? Met een intermezzo van cabaretier Vincent Bijlo. 

Plaats en tijd: dinsdag 31 mei om 20.00 uur in Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15.

Presentator: Elisabeth van den Hoogen

Programma: beknopte presentaties, vragenrondes, discussies en marktkramen met mensen van de Kerngroep Ring Utrecht.

Manifestatie in Lunetten op 5 juni: Stop verbreding Ring!

En op zondagmiddag 5 juni is er een grote manifestatie in Lunetten tegen de verbredingsplannen. De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt. 

Waarom zijn bewoners en milieu-organisaties tegen de verbreding:

 • Nut en noodzaak zijn niet onderbouwd
 • Nieuwe aanslag op Amelisweerd
 • Meer herrie en roet in Lunetten, Voordorp en Rijnsweerd
 • Grote uitvoeringsrisico’s door de folieconstructie bij Lunetten
 • Acht jaar lang bouw- en verkeersoverlast

De toekomst bestaat niet uit meer doelloos asfalt, maar uit het inzetten op fiets, openbaar vervoer, en slimme mobiliteit! Er zijn betere, duurzamere en goedkopere oplossingen voor een goede bereikbaarheid van de stad Utrecht. Kijk op www.snelwegen-utrecht.nl voor de gevolgen en alternatieven.

 

Utrechtse bewoners en milieuorganisaties werken samen in de Kerngroep Ring Utrecht

kerngroep ring_utrecht_headerfoto_300Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties werken nauw samen in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27). De organisaties zullen samen bezwaren indienen en anderen stimuleren om dat ook te doen, onder andere rond de informatieavonden van Rijkswaterstaat. Ze richten samen de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU) op.

Vrienden van Amelisweerd en een aantal bewonersorganisaties, waaronder Laat Lunetten Niet Stikken, Werkgroep A27 Voordorp, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd en bewoners uit Hoograven formaliseren met deze stichting hun lang bestaande intensieve samenwerking. Kracht van Utrecht, De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Milieucentrum Utrecht (MCU) ondersteunen de samenwerking.

Lees alles over de planstudie Ring Utrecht op www.snelwegen-utrecht.nl

De eerste informatieavond van Rijkswaterstaat is op dinsdag 17 mei in Lunetten (Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150) tussen 16.30 en 20.30 uur. Bij de NMU meer informatie hierover.

Aantasting natuur en leefomgeving is te groot

De Kerngroep Ring Utrecht vindt de plannen voor de verbreding van de snelwegen te ingrijpend op de korte én op de lange termijn. Het begint al met bouwoverlast, hoge uitvoeringsrisico’s en 8 jaar verkeerschaos. Opnieuw wordt Amelisweerd gekapt en andere natuur aangetast. De luchtkwaliteit neemt af en de geluidsoverlast neemt toe. Na de aanleg lopen stad en Uithof dicht met files. In vogelvlucht de argumenten:

 • Hoge bouwtechnische risico’s in de foliebak bij Lunetten; hoge kosten zonder rendement.
 • Het plan lost de files tijdens de spits in stad en regio niet op, maar laat die op sommige plekken juist toenemen. Bovendien: binnen de stad kun je niet verbreden en door de enorme verkeersaanzuigende werking van snelwegverbreding loopt het daar vast.
 • Per saldo neemt de verkeersveiligheid af, volgens het MKBA onderzoek van Decisio. Buiten de Ring neemt het verkeer namelijk toe door de verbreding, met meer files door ongelukken en incidenten als gevolg (met ook weer terugslag op de Ring).
 • Opnieuw wordt bos gekapt in Amelisweerd en rond de Kromme Rijn en het ecosysteem vernield. In totaal worden 13 voetbalvelden aan Ecologische Hoofdstructuur vernield (het totale oppervlakte aan bomen/bos dat verdwijnt is een veelvoud hiervan). De wettelijke natuurcompensatie is nog niet eens rond.
 • Geluidshinder en luchtverontreiniging nemen toe; gezondheidsklachten nemen toe. Er is onvoldoende compensatie voor aantasting van het leefklimaat.
 • Er zal 6 tot 8 jaar bouwoverlast zijn met kans op uitloop; minstens 6-8 jaar verkeerschaos dus ten gevolge van bouwwerkzaamheden.

Het is nog veel erger dan we al dachten

“We hebben het ontwerp-tracébesluit en het milieueffectrapport gisteren ontvangen en we zijn geschrokken dat het écht zo erg is,” zegt Roland Pereboom (directeur Milieucentrum Utrecht). “De geschiedenis van 1980 herhaalt zich. Meer asfalt, meer vervuiling en stank, minder bomen en een kostenpost van 1,2 miljard. Dat moeten we niet doen!” De hoge kosten vormen een groot bezwaar tegen de verbreding. “Minister Schultz weigert kritische vragen te beantwoorden van het Centraal Planbureau over nut en noodzaak van het project,” zegt Gerard Cats (Kracht van Utrecht). “Waarschijnlijk omdat het plan veel meer geld zal gaan kosten dan het ooit zou opleveren aan verbeterde doorstroming van het verkeer.”

Bovendien kunnen de kosten nog veel hoger uitvallen, stelt John Buitink (Laat Lunetten Niet Stikken). “Bij Lunetten houdt een laag folie het grondwater tegen. Het risico van een rampzalige lekkage tijdens de aanleg is reëel. Daarnaast zal de verbouwing 8 jaar lang enorme overlast geven voor de bewoners van Lunetten. Om van de luchtvervuiling door de bouwmachines nog maar te zwijgen.”

Een vier verdiepingen hoge snelweg bij Rijnsweerd

Jan Morren (Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd): “Nog niet iedereen beseft dat bij Rijnsweerd een twaalf meter hoog verkeersplein van vier verdiepingen is bedacht. En dat in een stad, die juist wil kiezen voor fiets en openbaar vervoer!” Tieneke de Groot (werkgroep A27 Voordorp): "Ongelooflijk dat dit project lijkt door te gaan terwijl het volgens het CPB zo duidelijk is dat onze welvaart er juist op achteruit gaat omdat de kosten veel hoger zijn dan de verbreding ons opbrengt." De zeer kostbare verbreding van de bak in Amelisweerd betekent een forse aantasting van Amelisweerd, een natuur- en recreatiegebied van onschatbare waarde. Jos Kloppenborg (Vrienden van Amelisweerd): “Opnieuw dreigen er vele honderden bomen te sneuvelen voor een plak asfalt. En dat voor een volkomen onnodige verbreding. Besteed die 1200 miljoen maar anders!”

Lees meer over de argumenten en dien een zienswijze in

logo kruDe Kerngroep Ring Utrecht heeft een speciale website - www.snelwegen-utrecht.nl - waarop alle informatie te vinden is over de inspraakmogelijkheden, informatieavonden, fouten in het verkeersontwerp, risico's en gevolgen van de planstudie Ring Utrecht. Op basis van deze informatie kunt u een zienswijze indienen. Hoe dat precies moet, is ook te vinden op de website. Lees dit artikel over het indienen van zienswijzen, met daarin alle argumenten met nadere informatie. 

De eerste informatieavond van Rijkswaterstaat is op dinsdag 17 mei in Lunetten (Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150) tussen 16.30 en 20.30 uur. Bij de NMU meer informatie hierover

Volg de Kerngroep Ring Utrecht ook op Facebook