Low Car Diet zorgt voor structureel ander reisgedrag

De grootste duurzame mobiliteitswedstrijd van NL - geef je op en ga de strijd aan

lowcardiet

"Eén ervaring zegt meer dan duizend woorden en beleidsplannen, dat is de essentie van het Low Car Diet", aldus mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg van Urgenda. Van 1 t/m 30 april 2016 gaan bedrijven met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk duurzame kilometers te maken. Deelnemers ervaren dat de dagelijkse reis goedkoper, schoner en gezonder kan. Nieuw dit jaar is de Regiowedstrijd waarin provincies tegen elkaar strijden.

Voor de Low Car Diet Regiowedstrijd zijn alle provincies in Nederland uitgedaagd om met elkaar de strijd aan te gaan om zoveel mogelijk mensen in hun regio duurzamer te laten reizen. Hierbij gaat het om de prestatie van de gehele provincie inclusief alle deelnemende bedrijven en gemeenten.

Low Car Diet in de praktijk

Gedurende 30 dagen gebruiken de deelnemers i.p.v. hun gewone auto highspeed e-bikes, (deel-)fietsen, elektrische (deel)auto's en openbaar vervoer. Dit levert direct resultaat op. In 2015 reisden de deelnemende bedrijven in één maand 50% schoner, bespaarden zij 30% op hun mobiliteitskosten én bewogen de topbestuurders en medewerkers 40% meer. Per bedrijf werd in één maand gemiddeld €1.500,- bespaard en €70,- per medewerker. Hoe meer deelnemers per bedrijf meedoen, hoe groter de besparing (tekst loopt door onder de video).

Compilatie Low Car Diet 2015: 

Bedrijven die eerder meededen, zoals Unilever en EY, hebben naar aanleiding van hun deelname hun mobiliteitsbeleid aangepast. Maar liefst 40% van de deelnemers reist drie maanden na het einde van Low Car Diet nog steeds minder met de auto.

Mobiliteit laten kantelen

"Deze feiten en cijfers brengen bedrijven aan het schrikken", zegt Geert Kloppenburg, expert op het gebied van duurzame mobiliteit bij Urgenda. "Het is moeilijk het mobiliteitsbeleid van bedrijven te veranderen, omdat er veel mythes zijn rondom de benzine- en dieselauto en mensen denken dat anders reizen voor hen niet te doen is. Een maand in wedstrijdvorm toch anders reizen, blijkt het hele perspectief te kantelen. Het Low Car Diet biedt werkgevers de kans om de gewenste transitie op het gebied van mobiliteit in gang te zetten."

Aanmelden tot 10 maart

Dit jaar doen er meer medewerkers per bedrijf mee, zo nemen bij Eneco naast CEO Jeroen de Haas, nog 124 medewerkers deel. Verder doen onder meer SNS Bank, Achmea, Strukton en PGGM mee. Bedrijven kunnen zich tot 10 maart 2016 inschrijven via www.lowcardiet.nl

Volg de deelnemers via site, sociale media (#lowcardiet) en www.facebook.com/lowcardiet.

 

Oproep Tweede Kamer voor een nieuwe ambitie op luchtkwaliteit

Potje ongezondeluchtNamens meer dan 80.000 Nederlanders roepen Milieudefensie, Kracht van Utrecht en 11 andere maatschappelijke organisaties de Tweede Kamer op om nieuwe landelijke doelen voor luchtkwaliteit te bepalen. Deze oproep is gedaan tijdens de aanbieding van de petitie voor gezonde lucht op 11 februari 2016.

De ruim 80.000 mensen vragen de Tweede Kamer om een ambitieus actieplan op te stellen voor gezonde lucht, inclusief (1) meetbare streefwaarden voor tenminste fijnstof, roet, stikstofdioxide en ozon, (2) een tijdsplanning met tussentijdse toetsmomenten en (3) een bijbehorend maatregelenpakket.

Brede steun onder maatschappelijke organisaties

Deze oproep van Milieudefensie wordt ondersteund door ruim 80.000 burgers en KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Long Alliantie Nederland, European Respiratory Society, Stichting Schone Lucht voor Iedereen, Greenpeace, Natuur & Milieu, Fietsersbond, Natuur en Milieufederaties, Adem Graag in Den Haag, Groene Boulevard Amsterdam, en de Kracht van Utrecht.

Notitie CE Delft als onderbouwing

Op verzoek van Milieudefensie heeft CE Delft een notitie opgesteld als onderbouwing van deze oproep. CE Delft geeft een overzicht van alle verkeersmaatregelen die nodig zijn om in Nederland de WHO-grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen.

-- 

Lees de notitie van CE Delft hier

Oproep aan de Tweede Kamer

Foto: "Beste Tweede Kamer... Ik wil graag schone lucht. Kunt u daarvoor zorgen? Groetjes, Hidde (10 jaar, bijna 11)."

 

Reactie Kracht van Utrecht op Slimme Routes Slim Regelen Slim Bestemmen

cover srsrsbEind 2015 publiceerde de gemeente Utrecht haar langverwachte verkeer- en vervoerplan met de titel Slimme Routes Slim Regelen Slim BestemmenDe kern in één zin samengevat:

"Voor elke vervoerwijze hebben we een doel voor ogen: ruim baan voor de voetganger, nieuwe routes met korte reistijden voor de fietser, een kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer, minder doorgaand autoverkeer door de stad en slimmere logistiek in de stad" (gemeente Utrecht).

De Kracht van Utrecht heeft net als vele burgers en organisaties in de stad een officiele zienswijze ingediend bij de gemeente Utrecht. Wij zijn blij met het plan. Wel hebben wij een aantal suggesties en opmerkingen. Lees hieronder een (iets) verkorte weergave van onze inspraakreactie of download de volledige inspraakreactie van de Kracht van Utrecht als pdf. 

 

Waardering voor de visie op voetganger, fietser en openbaar vervoer

Allereerst willen wij onze instemming en waardering uitspreken voor de algemene visie en beleidslijn van het plan. De keuze voor meer inzet en meer ruimte voor de voetganger, fietser, het openbaar vervoer, leefstraten, doorfietsroutes en 30km-wegen is wenselijk en noodzakelijk om redenen van milieu, veiligheid, duurzaamheid en klimaat. Met de inzet op verblijfskwaliteit kan de aantrekkelijkheid van Utrecht behouden en versterkt worden.

Goed aan het plan is vooral het besef, dat juist de groei van de stad een omslag naar fiets en openbaar vervoer nodig maakt. Spoor en lightrail hebben daarin een steeds belangrijkere rol. De compactheid van de stad, en het feit dat wij het knooppunt zijn van het landelijke spoornet, bieden daarvoor alle kansen. Positief is dat het plan verder gaat dan alleen denken over verkeersstromen. Het plan geeft aan dat de kwaliteit van de openbare ruimte en de beleving van stad, wijk en buurt zeker zo belangrijk is. Binnenstad, de wijken en het Utrecht Science Park vragen daarbij om specifieke oplossingen.

Op onderdelen is de voorgenomen omslag niet even helder uitgewerkt. Daarnaast roept de nogal schetsmatige vervoerskundige onderbouwing een aantal vragen op. Daarom komen wij met een aantal verzoeken voor aanvullingen op dit plan.

Lees verder...

Nieuwsbrief Kracht van Utrecht: Het water is terug - het Grote Omkeren begint

Catharijnesingel tijdens de opening op 18 december 2015Hij is weer open, de Catharijnesingel! Nou ja, nog een laatste stukje naar het Willemsplantsoen en dan is het echt gebeurd: Utrecht heeft zijn singel terug. En dat is iets om te vieren! Dit en meer nieuws in onze december nieuwsbrief.

Een fatale beslissing uit het verleden omgekeerd

Ruim 45 jaar geleden werd de Catharijnesingel voor een flink deel gedempt om plaats te maken voor het autoverkeer, al snel het kortste stukje snelweg van Nederland genoemd. Het was een overblijfsel van gemeentelijke plannen om de singel helemaal te dempen, in aansluiting op het plan van de Duitse verkeerskundige Feuchtinger uit 1958. Het Rijk stak daar gelukkig nog juist op tijd een stokje voor. Bij Hoog Catharijne verdween de singel wel. En er kwam meer asfalt. De Daalsetunnel ging open en het Westplein veranderde in een enorme asfaltvlakte. In de wijken Kanaleneiland en Overvecht kreeg autoverkeer alle ruimte. Verkeersdoorbraken aan de oostkant van de stad, Wittevrouwen en de Oosterbuurt, zijn ternauwernood afgewend.

Utrecht verandert

Daarom is de opening van de singel zo betekenisvol. Het Grote Omkeren begint. Utrecht wordt een andere stad. Juist door de groei van de stad kun je de auto niet meer overal toelaten. Die ruimte is meer en meer voor wandelaar, fietser, openbaar vervoer en groen. Dat laatste vinden wij ook terug in het nieuwe gemeentelijke verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. Een kleine 50 jaar terug behoedde het Rijk ons voor een fatale beslissing om de singel compleet te dempen. Utrecht geeft nu een signaal aan het Rijk dat ook zij maar eens moeten denken aan het Grote Omkeren: niet blindelings snelwegen verbreden zoals in de plannen voor de Ring Utrecht, maar omschakelen naar een systeem dat bereikbaarheid koppelt aan een gezonde leefomgeving en een hoge omgevingskwaliteit.

Lees meer nieuws van het Kracht van Utrecht initiatief in onze december-nieuwsbrief:

  • Onze eerste gedachten over de nieuwe verkeersnota Slimme Routes Slim Regelen Slim Bestemmen. We zijn blij dat hij er is. U kunt zelf reageren op deze nota tot 10 januari 2015.
  • De Klimaatdeal: Wat zijn de gevolgen voor verduurzaming van transport? 
  • Studenten en docenten in beweging voor de Kracht van Utrecht in 2016: We hebben prachtige contacten in het onderwijs bij universiteiten en hogescholen. Er staan interessante activiteiten op onze agenda komend jaar. 
  • Hoe maken we samen de stad? Daar denken wij graag over na. Wat vind jij: Welke verbindingen zouden wij in de stad moeten leggen om het idee van "samen maken we de stad" te versterken? 

--

Nieuwsbrief 50 Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven kan hier.  

 

Nederland zal ook volgend jaar niet voldoen aan de Europese luchtnormen

cover monitoringsrapportage_nsl_2015Nederland voldoet nog steeds niet aan de Europese luchtnormen voor fijnstof en stikstof. Voorlopig zal dat ook zo blijven. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitoringsrapportage NSL 2015 van het RIVM. Sterker nog, de prognose voor het aantal overschrijdingen voor NO2 is gestegen. Het aantal bijna-overschrijdingen groeide zelfs met een kwart.

De onzekerheden zijn bovendien groot. Het RIVM verklaart "dat het aantal overschrijdingen tot 15 keer hoger kan uitvallen dan onder de huidige aannames is berekend." (p11)

Het hele idee van het NSL (Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) was om tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Dat is dus niet gelukt, kunnen we nu al (bijna) stellen.

Hoge waarden rond grote steden

De problemen doen zich vooral voor rond snelwegen in de Randstad, daar waar veel mensen aan luchtverontreiniging worden blootgesteld. Een van de oorzaken is mogelijk een aanpassing van de NOx-emissiecijfers voor dieselbestelauto's. Deze geven "een stijging in concentratie dicht in de buurt van drukke rijkswegen tot ongeveer 2 µg/m3." (p.43) In stedelijke agglomeraties is de stijging gemiddeld 0,5 µg/m3 (p.44). De verhoging van de emissiecijfers voor Euro-5 dieselbestelauto's zijn een gevolg van praktijkmetingen die erg hoog uitvielen (6 tot 8 keer hoger dan de emissienorm).

Het RIVM zegt overigens niets over een eventuele aanpassing van emissienormen voor dieselauto's. Het is een interessante vraag hoe het hele dieselgate gebeuren hier inpast. Gezien het grote aantal bijna-overschrijdingen lijkt dat problematisch. Interessant of niet, het netto-effect van dieselgate zou (nog) niet te bepalen zijn. RIVM (p.45):

"Voor de overige emissiefactoren is het niet mogelijk om een netto algemeen effect van de veranderingen te bepalen doordat de emissies voor de verschillende typen verkeer en stoffen niet uniform toe- of afnemen. Het netto-effect zal in de praktijk van de verkeerssamenstelling en snelheden afhangen."

Blijkbaar is het bestelauto-wagenpark uniform genoeg om de emissienorm te verhogen, maar is dat bij "wegverkeer" - een veel bredere categorie - erg lastig. TNO zou bij het bepalen van de wegverkeer emissiecijfers wel degelijk afwijkende praktijkemissies verwerken. Naar het gemiddelde effect daarvan is het echter gissen.

Dieselgate als oorzaak overschrijdingen

Dat klinkt allemaal nodeloos vaag. De kop van Nieuwsuur op 5 december 2015 is wat dat betreft wel helder, ook al is het veel te simpel gesteld: "Nederland voldoet aan norm, als auto's uitstoten wat ze beloven" (of: Nederland voldoet aan norm, als het Kabinet doet wat het met het NSL belooft) . Het RIVM stelt dat de NOx uitstoot met name in grote steden nog te hoog is. Zij wijst vuile diesels aan als concrete oorzaak. Joost Wesseling en Guus Velders blijken het effect van hoge praktijkemissies al in 2013 te hebben uitgerekend. Zij komen op basis van de inzichten uit 2013 tot een gemiddeld effect van min 2,0 µg/m3 NOx in 2015, als auto's zo schoon zouden zijn als de officiele norm (verwacht gemiddeld "bevolkings-gewogen" effect). Die "min twee" is een trouwens groter verschil dan je zou denken. Uitgedrukt in kilogrammen heb je het over een uitstoot van 50 in plaats van de officiële 74 miljoen kilogram stikstofdioxide in heel Nederland (personenauto's en vrachtverkeer).

"Zolang diesels niet schoon zijn, zouden ze volgens het RIVM uit de grote steden geweerd moeten worden", staat in het Nieuwsuur artikel. Dat zijn tenminste heldere uitspraken. Autohandelaar Bram Heijne is ook helder. De twintig sjoemeldiesels in zijn showroom vinden nog gretig aftrek. "Er is sinds september niks veranderd. We hebben er net zoveel verkocht als normaal", zegt hij tegen Nieuwsuur.

Bron: RIVM (2015) - Monitoringsrapportage NSL 2015, stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Publiekssamenvatting en rapport

--

Tekst: Olivier Beens | Kracht van Utrecht

 

Op weg naar en met 400.000 inwoners: Hoe gaat dat? KvU bijeenkomst 27 november

kvu bijeenkomst_ruimte_bannerUtrecht is op weg naar 400.000 inwoners rond 2030. Wat betekent dat voor Utrecht, voor de ruimte in onze stad? Wat zijn de consequenties voor verkeer en groen? En maken we samen die beweging? Op vrijdag 27 november vragen we jouw naar je visie. Een KvU bijeenkomst over ruimte, mobiliteit en de betrokkenheid van de stadsbewoner.

Utrecht groeit

Op 4 november opende de gemeente Utrecht in het Stadskantoor het debat over de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht. Het is te verwachten dat Utrecht binnen 15 jaar groeit naar een inwonertal van 400.000. Dat zijn heel wat mensen erbij, zo'n 60.000. Wat betekent dat voor de stad? Hoe en waar is dat op te vangen, in de stad of daar buiten? Hoe zit het met natuur en groen in zo'n stad? Dat zijn belangrijke vragen die we ons nu moeten stellen.

Meer mobiliteit efficienter opvangen

Een andere, zeker zo belangrijk punt: Wat betekent de groei voor het verkeer en voor de openbare ruimte? Staan we nu niet voor de uitdaging om meer dan ooit te kiezen voor ruimte om te fietsen, te wandelen en voor een goed en schoon openbaar vervoer?

Utrecht maken we samen. Dus hoe maken we samen als stad die beweging? Kom meepraten en meedenken op deze Kracht van Utrecht bijeenkomst. Ruimtemaker Frans Soeterbroek - @ruimtemaker - verzorgt de inleiding, en daarna is het aan jullie. 

--

Op weg naar en met 400.000 inwoners: Hoe gaat dat?

Wat: Kracht van Utrecht bijeenkomst - iedereen is welkom

Waar: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 in Utrecht

Datum/tijd: vrijdag 27 november van 15.00 tot 17.00 uur, met aansluitend vanaf 17.00 uur een borrel

Opgeven (in verband met de ruimte, ja echt): Stuur een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download de flyer

 

Fietsenstallingen onder het perron - stations Houten en Utrecht Zuilen vergeleken

Station Zuilen_onderdoorgang_300In de stadsregio Utrecht zijn er veel kleinere stations waar je je fiets pal onder de perrons kan stallen. Een dergelijke voorziening maakt veel verschil ten opzichte van stations met buitenstallingen. Twee voorbeelden gaan we eens nader bekijken: Houten en Utrecht Zuilen. Hoe verschillen de fietsvoorzieningen van beide stations en wat betekent dat voor toekomstige ontwikkelingen?

– een bijdrage van Guus Albrecht (tekst), met foto's van Cor van Angelen

Station Houten: ruime fietsenstalling onder het spoor

Dit station bestaat uit een 270 meter lang eilandperron met vier sporen; twee per richting, naar Geldermalsen en Utrecht CS. Op dit station stoppen uitsluitend sprinters. Onder het perron en de sporen bevindt zich een fietsenstalling voor 3100 fietsen. Het geheel ligt in het centrum van de stad en is alleen te voet en te fiets bereikbaar. Het kernwinkelgebied en het stadhuis bevinden zich direct rond het station; gezien de ruimte is het handig dat de stalling onder perron en sporen is gesitueerd. Het busstation ligt iets ten zuiden van het station en wie per auto komt, parkeert in nabijgelegen parkeergarages of op parkeerplaatsen op straat.

Houten is vooral als fietsstad ontwikkeld. De fietsstraat Onderdoor loopt letterlijk onder perron en sporen en is alleen voor voetgangers en fietsers bedoeld. Het perron is zowel voor mensen met een lichamelijke beperking als voor mensen met omvangrijke reisbenodigdheden met een lift toegankelijk. De fietsenstalling onder dit station is bewaakt en wordt door veel forensen gebruikt. In twee lagen, verdeeld over veel rekken, kan je je fiets stallen.

Station Utrecht Zuilen: buitenstallingen en een vierbaansweg

Station Zuilen_Cartesiusweg_300Zoals het station in Houten is ook Utrecht Zuilen een station dat bestaat uit een 270 meter lang eilandperron met vier sporen; twee per richting, naar Breukelen en Utrecht Centraal. In de ochtend, late middag en vroege avondspits kunnen reizigers verder naar Amsterdam, Zaandam en Uitgeest. Ook hier stoppen uitsluitend sprinters. De sneltreinen rijden op de buitensporen, wat ook in Houten het geval is. Perron en sporen liggen hier hoog boven straatniveau.

In tegenstelling tot station Houten, waar onder het perron een fiets/voetgangerspassage loopt, vind je onder Station Zuilen de drukke Cartesiusweg, die onderdeel is van de Utrechtse binnenring. Deze weg is vierbaans met aan weerszijden vrije fiets- en voetpaden. Pal onder het station stopt buslijn 30, een lijndienst van Leidsche Rijn naar de Uithof via Overvecht. Voor auto's zijn in de nabijheid van dit station geen ruime parkeerplaatsen. Er is een lift, maar de roltrappen ontbreken.

Fietsvoorzieningen en (niet centrale) ligging in de wijk

Station Zuilen_fietskluizen_700Vinden we in Houten een fietsenstalling geïntegreerd in het station, in Zuilen staan de fietsen in open rekken en kluizen deels onder het perron en sporen, maar toch vooral buiten, aan beide zijden van de Cartesiusweg. De situatie is geheel anders dan in Houten. Je fiets binnen stallen in plaats van op een tochtige en winderige plaats, is er niet bij. Afdakjes zijn er gelukkig wel. Technisch is het natuurlijk wel mogelijk om ook in Zuilen de stalling volledig onder perron en sporen aan te leggen. Het is jammer dat hier bij de aanleg van het station jaren geleden geen rekening mee is gehouden.

Bevindt het station Houten zich in het centrum van die plaats, in de wijk Zuilen is dit duidelijk niet het geval. De woonwijken Zuilen en Ondiep liggen ten oosten van het spoor, terwijl zich aan de westkant het bedrijventerrein Cartesiusweg bevindt. Het Julianapark ligt een stukje verderop, net als de Amsterdamsestraatweg. De Straatweg is een belangrijke winkelstraat voor Zuilen en Ondiep.

Lees verder: toekomstige ontwikkelingen rond station Zuilen

Meer files? Nee, de mobiliteitsgroei zit alleen in OV en fiets. Dat is het verhaal

cover kim_mobiliteitsbeeld_2015Afgelopen donderdag was het weer zover. De minister publiceerde het viermaandelijkse rapport Publieksrapportage Rijkswegennet en zong luidkeels bij het tv-programma Pauw dat de files weer zullen toenemen. Maar dat is niet het juiste verhaal.

Ook wij vallen in herhaling (2013) - vallen in herhaling (2014) - en zullen dat blijven doen: De mobiliteitsgroei van het afgelopen decennium zit in het gebruik van ov en fiets. Daar zit de potentie om mobiliteitsgroei op te vangen en te verduurzamen. Het ministerie weet dat, maar blijft op de oude koers varen.

Spectaculiere groei treingebruik zet door

Het vrijdag (een dag later dus, je zou er bijna iets achter zoeken) gepubliceerde Mobiliteitsbeeld 2015 van het KiM - onderdeel van het Ministerie van I&M - herhaalt het beeld van de afgelopen jaren. Het aantal autokilometers in Nederland is stabiel sinds 2008; groei zit er simpelweg niet meer in. De filedruk was ondanks een lichte stijging afgelopen jaar in geen 15 jaar zo laag. Het fietsgebruik is het afgelopen decennium daarentegen spectaculair gestegen met bijna 9% sinds 2004. De trein dendert daar nog eens overheen met 25% stijging sinds 2004. 

Trein belangrijkste vervoermiddel op diverse verbindingen in Randstad

Het is ontnuchterend om te zien hoe er in de Utrechtse snelwegen wordt geinvesteerd, terwijl er juist op het spoor - door die enorme groei - knelpunten bestaan (nu, niet ergens in de komende 10 jaar). En kijk eens naar de potentie: Meer mensen nemen de trein dan de auto tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Leiden, tussen Utrecht en Amsterdam. Ook de treinverbindingen Utrecht - Rotterdam, Utrecht - Amersfoort en Amsterdam - Den Haag nemen 45% of meer van alle verplaatsingen voor hun rekening. 

trein aandeel_grote_steden_KiM

Figuur: Modal split tussen zeven steden in de Randstad, uit Mobiliteitsbeeld 2015 (KiM)

Fiets groeit en is koning in steden

Binnen steden is het de fiets die het grootste deel van de woonwerk-verplaatsingen bepaalt. In Utrecht en Amsterdam en steden als Groningen, Leeuwarden, Enschede, Leiden en Zwolle zorgt de fiets voor meer dan 50% van alle werkverplaatsingen binnen de stad. Het is een van de redenen dat twintigers veel minder autorijden dan voorheen. Steeds meer wonen zij in steden, waar je gewoonweg geen auto nodig hebt. Nu denkt het KiM dat zij later wel een auto gaan aanschaffen, maar dat is nog maar te bezien. Als steden aantrekkelijk zijn voor deze leeftijdsgroep, blijven zij er wonen en zal het autogebruik blijvend laag zijn. Parkeertarieven blijken daar ook bij te helpen. Hogere parkeertarieven doen autogebruik dalen, zo stelt het KiM (p.99). 

Het KiM heeft in een aparte publicatie de trends in fietsen en lopen op een rij gezet. De titel - Fietsen en lopen, de smeerolie van onze mobiliteit - is alvast veelbelovend. Voor luie lezers: zie de infographic

fiets woonwerk_steden_KiM

Figuur: Modal split woon-werkverplaatsingen binnen 22 steden (KiM 2015).

 

Lees zelf Mobiliteitsbeeld 2015 en trek je eigen conclusies. Het rapport bevat een schat aan informatie, waaronder een gedetailleerde verklaring van autogebruik in Utrecht (verschillen tussen postcodegebieden, zie p. 118). En deel die boodschap, want het is blijkbaar nodig om het Ministerie van I&M haar eigen conclusies duidelijk te maken. We willen een eerlijk verhaal, niet dat constante gespin van de minister om de mega-investeringen in snelwegen veilig te stellen.

- via de website versie

- via de pdf versie