Geen extra geld voor inpassing Noordelijke Randweg Utrecht

Robert Kochplein_verhoogdWoensdag 17 juni organiseerde de gemeente Utrecht een informatieavond over de plannen met de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) in Overvecht. Het was de eerste informatie-bijeenkomst sinds lange tijd. De gemeente wil het participatieproces nu weer opstarten, om in september 2016 een Collegebesluit te kunnen nemen over de definitieve ontwerpvariant. Zorgpunt daarbij is de ruimtelijke inpassing, waar niet genoeg budget voor is gevonden.

Het was druk in ZIMIHC theater Stefanus aan de Braziliëdreef. Opvallend genoeg was zeker tweederde van de aanwezigen nog nooit op een NRU bijeenkomst geweest. Voor deze mensen bevatte de avond heel wat nieuws, zo bleek wel uit de soms felle reacties. Wie al eerder participeerde kreeg weinig nieuws te horen. De avond was dan ook vooral bedoeld als opstart richting het komende participatietraject.

Voorkeursvariant vs Wensvariant

Er ligt al een Collegebesluit met daarin een Voorkeursvariant (2x2 rijstroken, 80 km/h en minstens één verkeersplein waar de NRU onderdoor gaat) en een Wensvariant (NRU verdiept bij alle verkeerspleinen, indien er meer budget is). Het budget was echter niet genoeg voor meer dan één verdiept verkeersplein. De situatie is als volgt: Provincie en gemeente leggen samen 50 miljoen euro neer. De Rijksbijdrage is 130 miljoen euro (ex BTW. Rijkswaterstaat rekent inclusief BTW, ofwel 165 miljoen). Voor de wensvariant met drie verdiepte pleinen is 240 a 250 miljoen euro nodig, 35 miljoen per plein extra dus .

Hoewel de vastgestelde voorkeursvariant 2x2 rijstroken als uitgangspunt heeft, zijn daar ook zorgen over, blijkt meteen al. Overal in het land worden vluchtstroken immers omgezet in spitsstroken. Dat gevaar ligt ook bij de NRU op de loer, merkt iemand op. Bovendien krijgt de NRU met de toe- en afritten erbij sowieso al minstens 2x3 rijstroken op de helft van het traject. Die 2x2 klinkt compacter dan het in werkelijkheid zal zijn.

Kan het? Die vraag kwam ik de afgelopen tijd vaak tegen in documenten van de gemeente. Qua verkeer, lucht- en geluidhinder zou de voorkeursvariant moeten "kunnen", volgens een verkeersambtenaar. Maar zonder de details daarvan gezien te hebben, neem ik uitkomsten van verkeersmodellen met een korreltje zout (zie dit artikel over het Utrechtse verkeersmodel).

Meer lezen over deze voorkeursvariant, de gevolgen voor lucht/geluidhinder en de verkeerscirculatie in Overvecht? Lees dan dit artikel uit juni 2013: Opwaarderen Noordelijke Randweg Utrecht: kansen én problemen voor Overvecht.

Geen extra budget voor optimale inpassing

Gezien de enorme bedragen die bij de planstudie Ring Utrecht gemoeid zijn (verbreding A12, A27 en aanpak van knooppunt Rijnsweerd), is de beperkte Rijksbijdrage een teleurstelling. Verschillende mensen merken op dat het beter is om het plan uit te stellen. Wacht totdat je genoeg geld hebt voor een optimale inpassing; neem geen genoegen met half werk. Een ander geluid dat ik na afloop hoorde: Uitstel van het plan is onwenselijk; je kunt het beste beginnen met de aanpak van het Ghandiplein (het meest noordelijke plein) en misschien het volgende plein. Met de aanpak van het laatste plein wacht je. Zo hou je zicht op de optimale variant en verhoog je in de tussentijd de capaciteit van de NRU door twee kruisingen ongelijkvloers te maken.

Wethouder Lot van Hooijdonk had de opdracht om dat extra geld te gaan zoeken. En dat is dus niet gelukt. Niet bij het Rijk, niet in Europa. Daarmee lijkt de zgn. Wensvariant een DROOM te blijven. Het is pijnlijk. Zowel bewoners als gemeente zien die verdiepte verkeerspleinen als enige manier om de NRU optimaal in te passen. De verhoogde pleinen doorkruisen de zichtlijnen op het landschap en houden de Gageldijk en haar bewoners volledig uit het zicht. Welk verkeersplein verdiept wordt, is nog onduidelijk. De gemeente heeft een lichte voorkeur voor het Ghandiplein, gezien de cultuurhistorie (Fort de Gagel) en herstel van de Klopvaart.

Het uiteindelijk ontwerp kan trouwens wel iets goedkoper. Cor van Angelen (verkeerskundige) merkt op dat het ontwerp van het Robert Kochplein wel erg "robuust" is. Dat kan een heel stuk compacter en goedkoper. Een ambtenaar beaamt dat.

Lees verder over bereikbaarheid en participatie

Analyse van Verkeersmodel Regio Utrecht voor de raadsinformatieavond op 2 juni

VerkeersstromenOp de raadsinformatieavond van dinsdag 2 juni staat het gebruik van verkeersmodellen in Utrecht op de agenda. Over het gebruik van het VRU verkeersmodel wordt al jaren gediscussieerd. Dat ligt niet alleen aan de werking van het model zelf, maar ook aan de input, zoals telgegevens en voorspellingen van economische groei.

In principe is het VRU verkeersmodel een schematische weergave van de werkelijke verkeerssituatie. Het kan inzicht geven in de huidige en/of toekomstige verkeers- en vervoersstromen. Dat is althans de opzet. Want model en werkelijkheid kunnen nogal uiteen lopen, zoals wij betogen in onze inspraakreactie (klik voor het complete document in pdf).

VRU: We moeten het ermee doen

Op basis van onderstaande analyse is de conclusie helder: Aan de modelresultaten van VRU mag niet veel waarde worden gehecht. Helaas hebben we niets anders om beleid op te baseren. We moeten het ermee doen. Laten we in ieder geval ervoor zorgen dat de invoer van de modellen niet al bij voorbaat fout is. Denk daarbij aan de reistijd over een wegvak, het aantal verkeersbewegingen per parkeerplaats, de aanwezigheid van ziekenhuizen, jaarbeurs, enzovoort. Bedenk dat de modellen niet weten van de mogelijkheid de automobilist te stimuleren om niet te reizen, of buiten de spits, of de reis per OV of fiets te gaan maken. Juist de belangrijkste vervoerswijzen in de stad en alternatieven voor de auto zitten er niet in.

Bij het maken van beleid, het treffen van maatregelen, het aanleggen van infra, steeds weer wordt het verkeersmodel ingezet om een toekomstvoorspelling te maken. Daarbij gaat het al van meet af aan fout. Voorspellingen van economische groei, van kantoren en leegstand, van woningbouw, van de behoefte aan automobiliteit onder jongeren, zijn alle steeds weer fout gebleken.

Het effect van maatregelen op de autostromen is meestal nattevingerwerk. Men neemt aan dat de verkeersdeelnemers zich gedragen volgens het model. In de praktijk is dát niet het geval; daarentegen laten de beleidsmakers zich juist wel leiden door het model. U ziet de kloof tussen beleid en praktijk.

De zwakten van het model

We onderkennen de volgende zwakten van het VRU. In de complete inspraakreactie geven wij per punt een diepere analyse.

1. het gevolg van onbekende of foute modelinvoer:

 • De voorspelling van verkeersintensiteit hangt af van gegokte groei van de economie.
 • De voorspelling van verkeersintensiteit hangt af van gegokte behoefte aan automobiliteit.
 • De activiteiten in sectoren (ziekenhuis, jaarbeurs,.. ) zijn niet alle verdisconteerd.
 • De maximumsnelheid op wegvakken is een droom; niet alle automobilisten dromen mee.

2. het gevolg van intrinsieke zwakte van de modelopzet:

 • Op korte afstanden rijden in het model meer auto's dan op de langere. In de stad rijden echter op de korte afstand meer fietsen, dus minder auto's.
 • Bij ontmoediging van autoverkeer gaat de automobilist een andere route rijden, in plaats van mogelijk over te stappen naar OV en fiets, of te kiezen om niet te reizen, of buiten de spits te reizen.
 • De behoefte aan parkeervoorzieningen is een gok.
 • Het effect van verandering van parkeervoorzieningen is via gegokte kengetallen verwerkt.
 • Het effect van verbetering van fiets- en OV-voorzieningen is niet in het model verwerkt.
 • Juist in de stad worden de belangrijkste verkeersstromen (fiets en OV) volledig genegeerd.
 • Filevorming is niet te modelleren, omdat een file ontstaat bij die ene auto te veel; daarom zijn berekeningen van de verkeersintensiteiten in de spits waardeloos.
 • De verkeerskundige modelleert met het model het gedrag van de automobilist. De automobilist echter gedraagt zich niet daarnaar. Daartegenover staat dat de verkeerskundige zich wel naar het model gaat gedragen en daarop beleidsvoorbereiding baseert; losgezongen van de realiteit dus.
 • In het model is het aantal parameters waarmee de uitvoer gestuurd kan worden vele malen groter dan het aantal parameters waarmee het model gekalibreerd wordt. Dat het model de tellingen reproduceert is dan ook geen enkele indicatie van de betrouwbaarheid van het model op plaatsen of tijden waarop niet is gemeten. Dat geldt met name voor de voorspellingen met het model: die zijn niet gekalibreerd en dus niet te vertrouwen.

Expert-judgement als alternatief

Als we dan zoveel zwakten zien, dan rijst toch nog de vraag of we echt niets beters hebben. Bedenkende dat de invoer van het model vooral tot stand komt door "expert judgement", en dat de uitvoer van het model daardoor soms best wel redelijk lijkt, valt te overwegen het model uit het proces weg te laten. Als experts zo goed de invoer kunnen schatten dat zij de uitvoer redelijk vinden, dan hebben zij in het achterhoofd blijkbaar al een beeld van hoe de uitvoer eruit moet zien. Laat daarom een panel van experts dan dat beeld opstellen zonder tussenkomst van het model.

Dat is subjectief; maar dan wel zonder de schijn van objectiviteit die het gebruik van het model bedrieglijk suggereert. Want het manipuleren van de invoer, tot de uitvoer voldoet, geeft het model toch ook een subjectief karakter. Nog een voordeel van het weglaten van het model uit het proces: het is goedkoop. Eventueel valt te overwegen een eenvoudig verkeersmodel in te zetten voor de schatting van alleen de verandering van verkeersstromen ten gevolge van een maatregel – waarbij de basisintensiteiten, dus de intensiteiten zonder de maatregel, tot stand zijn gekomen door expert judgement. In die opzet beschrijft het panel van experts de verkeersstromen in de stad, en het vereenvoudigde model geeft de verschuivingen daarin ten gevolge van een maatregel.

Lees verder...

Keuze voor schaalsprong fiets + OV-rail inzet voor de Statenverkiezingen

Alternatief voor verbreding: een gezamenlijke agenda voor stad en provincie

Stemwijzer Utrecht_Provincie"Statenverkiezingen, waar gaan die eigenlijk over?" Een begrijpelijke vraag. Wat nog weinig onder de aandacht is gebracht, is hoe belangrijk de komende verkiezingen op 18 maart zijn voor het beleid op mobiliteit, oftewel bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid specifiek voor regio Utrecht.

Het regiobestuur (BRU) is opgeheven, wat betekent dat het regionale mobiliteitsbeleid nu bij de provincie ligt. Daarmee heeft de provincie de sleutel in handen om samen met betrokken gemeenten te werken aan een alternatief voor de verbreding van de Ring Utrecht en de bak in Amelisweerd: de keuze voor een schaalsprong in fiets + OV-rail netwerken.

We hebben alle standpunten op de thema's mobiliteit en leefbaarheid uit de provinciale verkiezingsprogramma's voor u op een rij gezet in dit document

Een opgave voor stad en regio

Met veel inzet probeert de gemeente Utrecht zich de laatste jaren te profileren met een vernieuwend mobiliteitsbeleid, waarbij bewoners nadrukkelijk worden betrokken. Na de vaststelling van het ambitiedocument 'Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar' zijn we een volgende ronde in gegaan met onder meer stadsgesprekken over "Slimme Routes Slim Regelen" en een verdere uitwerking van het fietsbeleid. En ook op straat zien we na veel papierwerk concrete veranderingen, zoals de inrichting als fietsstraat van de Prins Hendriklaan en de Troelstralaan, de fietstunnel in Lunetten en het weren van vervuilende diesels in de binnenstad.

Utrecht overzicht_wegen_300De grote slag is echter te maken in regionaal verband en op de regionale schaal. Al in het bestaande – en achterhaalde – Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) uit 2005 wordt opgemerkt dat de grote uitdaging op het gebied van de mobiliteit niet binnen de stad ligt. Zelfs in dat weinig ambitieuze plan stelde de gemeente dat het autoverkeer binnen de Ring in de periode 2005-2020 mogelijk zou afnemen! De voorziene, forse verkeersgroei van 30% in die periode zou vrijwel geheel het gevolg zijn van de groei van de stad (Leidsche Rijn) en de toename van het verkeer in de regio. Het GVVP voorspelde dat, mede door de schaalvergroting van de stad, het fietsgebruik zou afnemen van 25 naar 22%.

Intussen weten we dat een aantal dingen behoorlijk anders zijn gelopen. Zo hebben bijvoorbeeld - zonder dat daar bestuurlijk enig beleid op werd ontwikkeld - treinreizigers en fietsers zelf een heel andere keuze gemaakt dan voorzien. Op verkeersgebied groeit er niets harder dan de combinatie fiets+trein. Bij elke verbetering in fiets/OV infrastructuur en voorzieningen gaat die groei nog weer harder. We zien het af aan onafzienbare rijen fietsen aan alle kanten van het Centraal Station en aan fietsenstallingen die vollopen zodra ze worden geopend. Fietsfiles zijn 'trending' op twitter. Voeg daarbij de opkomst van de e-bike en het is geen wonder dat het fietsnetwerk in de stad inmiddels aan alle kanten uit zijn voegen barst. 

Lees verder: Schaalsprong Fiets+OV als alternatief voor meer asfalt

Besluitvorming over de Ring Utrecht nog geen gelopen koers!

Veel huiswerk voor de komende 3 jaar

If this_is_your_problem_illustratie_verkeer_stadinwaarts"Is het besluit niet al gevallen?" Dat wordt ons nog wel eens gevraagd, als het over verbreding van de Ring Utrecht en de bak in Amelisweerd gaat. Het antwoord: nog lang niet! De minister heeft – vooralsnog, door de steun van de PvdA - een meerderheid in de Tweede Kamer voor haar plannen. Maar de eigenlijke besluitvorming via een Tracébesluit (TB) moet nog altijd beginnen. Dat besluit komt op zijn vroegst medio 2017.

Medio 2017... Dat is zeker na de volgende verkiezingen van de Tweede Kamer. En daarna is er nog de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State. De aanleg start op z'n vroegst in 2018 en duurt in principe tot 2026.

De eerste formele stap op weg naar dat Tracébesluit is het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Dat wordt op zijn vroegst eind dit jaar genomen, maar in de wandelgangen wordt al gesproken over voorjaar 2016. Over dat OTB moeten Rijk, provincie en gemeente elkaar vinden. En daar gaan nogal wat poortjes aan vooraf, zie (voor de liefhebber) de hele planning zoals die nu vaststaat.

De to-do lijst van Rijkswaterstaat

OTB planning_detail

1... De komende maanden moet duidelijkheid komen over een definitieve verkeersprognose.

De plannen tot verbreden van de Ring zijn gebaseerd op prognoses uit 2006, dus van vóór de crisis. De Commissie voor Milieueffectrapportage (Commissie MER) heeft aangegeven dat voor onderbouwing van nut en noodzaak van de plannen in de MER 2e fase opnieuw naar die cijfers moet worden gekeken. De maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) van de minister zelf kwam tot de conclusie dat het hele plan een negatief rendement oplevert; uitstel is het meest verstandig!

2... Verder wacht de provincie nog altijd op de uitwerking van een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA).

3... Er moet overeenstemming zijn tussen het Rijk en de gemeente Utrecht hoe het verkeer op de Ring wordt opgevangen wanneer gedeelten van de A27 vanwege werkzaamheden aan de vliesconstructie bij Lunetten of in de bak van Amelisweerd moet worden afgesloten. De Waterlinieweg kan niet alles aan!

4... Aan de hand van een definitief ontwerp kan er pas een definitieve inschatting worden gemaakt van de geluidhinder, welke geluidschermen nodig zijn (bekend is al dat die plaatselijk 9 tot 12 meter hoog zouden moeten worden!) en hoe hoog de kosten daarvan worden.

5... Rijk, provincie en gemeente moeten het verder eens worden over de inpassing (bijvoorbeeld bij Lunetten en Maarschalkerweerd) en wie welke inpassingsmaatregelen moet betalen (waaronder herinrichting - zowel plaatselijk als buiten het tracé). Daarbij speelt een discussie over het 'dak op de bak' en de aansluiting op zowel het bos als de kant van de sportvelden. Dat wordt veel ingewikkelder dan gedacht, omdat de weg onder dat dak in de richting van de Kromme Rijn omhoog stijgt.

6... Last but not least: in Amelisweerd wordt een deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gekapt. Die hectaren dient het Rijk elders te compenseren. Omdat het om heel waardevol bos gaat moet er elders flink meer bos worden geplant dan er in Amelisweerd wordt gekapt. Dat moet bij het ter visie leggen van het OTB geheel geregeld zijn met de grondeigenaar. Met de gemeente Utrecht zijn wij van mening dat dit niet op de huidige landbouwgronden kan, omdat boeren dan worden gedwongen om hun bedrijf verder te intensiveren op de resterende grond. Ook op andere plekken langs het tracé worden veel bomen gekapt, die allemaal ergens in een landschapsplan moeten worden gecompenseerd.

Al met al heeft Rijkswaterstaat nog heel veel te doen – terwijl de noodzaak en de opbrengst van de verbreding alleen maar meer twijfelachtig wordt.

Tekst: Jos Kloppenborg / Kracht van Utrecht

 

Inspiratiebijeenkomst Gezond op Pad - 5 maart op het Provinciehuis

Banner GezondopPadMet je buren je een elektrische bakfiets of e-auto delen? Fietsambassadeur bij Ring-Ring voor Utrecht worden? Je inzetten voor gezonde lucht in Utrecht? Hopper worden en slimmer reizen? Laat je inspireren voor Gezond op Pad, op donderdag 5 maart 's avonds van 19.30 - 21.00 uur in het (nieuwe) Provinciehuis in Rijnsweerd.

Op de bijeenkomst lanceert de NMU de campagne Gezond Op Pad. En je kunt kennismaken met Utrechtse initiatieven die dit mogelijk maken: "Buurtmobiliteit" van de NMU, en "Ring-Ring voor Utrecht" van de Kracht van Utrecht en NMU. Of je kiest voor "Samen voor Gezonde Lucht" van Milieudefensie en "Ik Ben Hopper" van Natuur & Milieu. Neem in ieder geval je geïnteresseerde buren en vrienden mee: Ze zijn ook welkom!

Meld je hier aan (formulier onderaan de pagina) en vermeld welke deelsessies je wilt volgen.

Meer informatie over de initiatieven - volg ze in de deelsessies

Buurtmobilteit

Bij Buurtmobiliteit delen bewoners behalve hun eigen auto bijvoorbeeld ook een elektrische bakfiets of elektrische auto. Slim, gemakkelijk en goedkoper. Dit doen bewoners nu al in Amersfoort in het Soesterkwartier en in de Utrechtse buurten Lunetten, Hoograven en Voordorp/Tuindorp. Ze werken, ondersteund door de NMU, samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Kom luisteren naar hun ervaringen met buurtmobiliteit, of kijk alvast op de website van de NMU voor meer info.

Logo ringring_150Fietsers zijn goud waard: Ring-Ring voor Utrecht

Fietsers lossen drie problemen tegelijkertijd op: goed voor onze gezondheid, het is schoon en het geeft minder druk op publieke ruimte. Fietsers zorgen ook vaak voor de meeste omzet van lokale winkeliers en markten. Daarom hebben we een prototype van een fietsapp gemaakt waarmee je bij je buurtwinkel korting kunt krijgen. Want winkeliers die meer klantcontacten krijgen zijn best bereid fietsers in ruil korting te geven. En met geanonimiseerde fietsdata uit de app kan de overheid fietsroutes verbeteren. Ons prototype van de app zijn we inmiddels aan het testen.

Denk en werk mee als Fietsambassadeur voor Ring-Ring®! Meld je nu al aan om mee te doen met het testen.

Samen voor gezonde lucht

Op straat zijn er soms van die momenten dat je je adem inhoudt. Druk autoverkeer, ronkende scooters bij verkeerslichten, optrekkende vrachtwagens... Die uitlaatgassen adem je liever niet in. Samen met bewoners die zich zorgen maken over de luchtvervuiling in hun buurt, meet Milieudefensie op 58 plekken in Nederland de luchtvervuiling. Wil je weten wat er allemaal gebeurt binnen de campagne "Samen voor gezonde lucht" van Milieudefensie in Utrecht? Raak geïnspireerd door de verhalen van Utrechters, die zelf de luchtkwaliteit meten. En denk mee over een ludieke actie voor de Gezonde Lucht voor Utrecht campagne.

Milieudefensie: Wat kan ik doen voor gezonde lucht?

Logo IkbenHopper'Ik ben hopper'

Een Hopper is slim. Denkt verder dan zijn eigen auto en de trein. Pakt net zo makkelijk een deelauto, OV-fiets of taxi. En soms werkt hij thuis of gaat later of juist eerder op weg - wat op dat moment maar handig is, prettig of snel. Op www.ikbenhopper.nl van Stichting Natuur & Milieu staan allerhande vervoersmogelijkheden op een kaart van jouw omgeving. Met nieuwe ontwikkelingen en vervoersmiddelen. Hoppers delen er reistips met elkaar. En je krijgt er mooie acties aangeboden, zoals een dagje autodelen, een OV-fiets op proef gebruiken, of een reisadvies voor een dagje uit.

Mobiliteitsmarkt

Vooraf en tijdens de borrel houden we ook een mobiliteitsmarkt, waar u kennis kunt maken met nog meer inspirerende voorbeelden van gezonde en duurzame mobiliteitsoplossingen.

Iedereen is welkom

We nodigen je graag uit om bij de inspiratiebijeenkomst 'Gezond op Pad' aanwezig te zijn en stellen je aanwezigheid, ook van buren of vrienden, op prijs.

Wat: Inspiratiebijeenkomst Gezond op Pad
Wanneer: donderdag 5 maart, 19.30 – 21.00 uur (inloop en mobiliteitsmarkt vanaf 19.00 uur)
Waar: Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht
Aanmelden: via het inschrijfformulier onderaan deze pagina

 

Naar een nieuw stadsconcept - Bea Groen (opinie / blog)

Hoog Catharijne_roltrap_shoppen_en_parkerenDe huidige onrust bij V&D, Blokker en talloze andere bekende winkelbedrijven zal invloed hebben op hoe onze steden zijn ingericht. Geheel nieuwe mogelijkheden doemen op aan een horizon die misschien straks weer zichtbaar wordt.

Ingezonden blog door Bea Groen

Voorgeschiedenis

Momenteel is het de onroerend goed sector die bepaalt wat de huurprijzen zijn van winkels en kantoren, hoe een winkelcentrum eruit gaat zien, hoe mensen die de trein willen halen eerst langs kledingwinkels en supermarkten moeten rennen voor zij alsnog op een perron komen waar de trein net vertrokken is of juist vertraging heeft.

De binnenstad van Utrecht heeft de afgelopen twintig jaar haar hele winkelassortiment zien verschralen terwijl er vooral meer van hetzelfde werd verkocht. De prachtige stoffenzaken en juwelierswinkels zijn weg, de vele winkels voor technische gereedschappen en onderhoudsartikelen zijn verdwenen, Mado verruilde het speciaal voor haar gebouwde pand aan de Oude Gracht voor een (heel aardig) pand in Utrecht oost zodat er in de binnenstad alweer meer spijkerbroeken te koop werden aangeboden. Het hele Staffhorst verdween, muziekinstrumenten zijn nergens meer te koop, evenmin zijn er nog goed gesorteerde cd- en dvd winkels.

Juist die speciaalzaken gaven Utrecht het imago van een stad met een winkelbestand van een goed niveau. Een winkelhart waar je naartoe ging om bijzondere dingen te zien of te horen. Nu zijn er alleen maar spijkerbroekenwinkels en telefoonwinkels, afgewisseld met eindeloos veel horeca. Utrecht boft nog met een markt op drie dagen van de week: dat brengt nog wat leven in de steenwoestenij en een aanbod van bijzondere vis en kaas en... Ach, gaat u zelf toch eens kijken. Leuk buiten winkelen en ruimte voor een gesprekje met medeburgers. 

Lees verder...

Stadsgesprek Utrecht Fietst: Samen de Fietskaart van Utrecht maken

Maandag 26 januari vindt het Stadsgesprek Utrecht Fietst plaats. Wij van de Kracht van Utrecht zijn natuurlijk ruim aanwezig bij verschillende sessies.

De sessies zijn onderverdeeld in zeven thema's; klik op het onderwerp voor een factsheet en toelichting van de gemeente: FietsparkerenVerwijderen van fietsen en HandhavingFietspaden en –routesVerkeerslichten en doorstromingVerkeersveiligheid en fietsgedragWerkzaamheden en omleidingenFietseconomie

Doorfietsnet prioriteiten

Wij en de Fietsersbond Utrecht denken en ontwerpen al jaren (mee) aan het Utrechtse fietsnetwerk. Er zijn verschillende Google-kaarten beschikbaar die veel inzicht bieden in wat het Utrechtse fietsnetwerk nodig heeft en welke prioritering daarbij hoort. De kaarten zijn in diverse brainstormsessies tot stand gekomen. Het gaat niet om precies deze of die route, het gaat om het principe: samen de kaart maken. Eerst het hoofdnet en doorfietsnet, vervolgens in de wijken het basisnet.

De fietskaart moet niet alleen ambtelijk getekend worden. Samen maken we Utrecht! Dan moeten we ook het fietsnet samen ontwerpen.

Bestaand netwerk, doorfietsnet en fasering:

Op deze kaart staat het bestaande fietsnetwerk in het blauw, de hoofd- en doorfietsroutes. De blauwe (bestaande) routes hebben maximaal 1 verkeerslicht per 2 km, lichtblauw 1 per km, blauwgroen minder dan 1 per 600 meter en groen meer dan 1 per 600 meter. In het paars de gewenste routes die vóór 2018 te realiseren zijn, in het rood de routes voor na 2018. Bruin/zwart zijn zeer gewenste, maar moeilijk te realiseren verbindingen. 

Prioriteiten Doorfietsroutes:

Op deze kaart staan onze prioriteiten voor doorfietsroutes aangegeven. De verbindingen en aanbevelingen staan onderverdeeld in 5 prioriteiten: prioriteit 1 (doen), 2 (quick/cheap wins), 3 (als er voldoende geld is), 4 (plannen waarvoor helaas onvoldoende geld is) en 5 (alleen als er na bovenstaande nog geld over is). 

Routes wel in beeld bij gemeente, minder in beeld bij de Fietsersbond:

Dat er verschillen bestaan tussen gewenste routes volgens de gemeente en volgens fietsers, laat deze kaart zien. Het zijn bijvoorbeeld routes met veel te veel verkeerslichten (blauw) om als doorfietsroute te fungeren. Daarnaast in het groen routes die (soms onterecht) buiten beeld zijn gebleven bij de Fietsersbond.

50-km wegen zonder vrijliggend fietspad:

Veel van deze wegen zitten in het fietsnet. Er moet ofwel een goed fietspad komen, ofwel de snelheid en intensiteit moeten passend worden voor de CROW inrichtingsnormen. 

We blijven ons graag inzetten voor het Utrechtse doorfietsnet, samen met de gemeente. Meedenken of reageren? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Brief aan de Kamer: Maak beleid op basis van reële scenario's i.p.v. wensdenken

AOmirt111212Aanstaande maandag vergadert de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In dit grote Kameroverleg zal Minister Schultz van Haegen reageren op de recente ontwikkelingen op het thema mobiliteit. In voorbereiding hierop hebben wij de leden van de Kamercommissie een brief gestuurd met de relevante ontwikkelingen van de laatste tijd. 

In dit artikel leest u de integrale tekst van onze brief, met als belangrijkste punt: Maak beleid op basis van reële scenario's in plaats van wensdenken. Pak bereikbaarheidsknelpunten integraal aan. Dat is ook de nadrukkelijke wens van de Commissie MER. 

Daarnaast verwijzen wij graag naar twee actuele artikelen van ons. Zij bevatten alle nuttige informatie over de recente brief van de Commissie MER en de ontwikkelingen in de Nederlandse mobiliteit (meer fiets, meer trein). 

Commissie MER: Noodzaak verbreding A27 bij Amelisweerd nog niet aangetoond

Mobiliteitsbeeld 2014: Autogebruik stabiel, meer fiets en spectaculaire groei treingebruik

Groeiscenario's van vóór de crisis

U zult als Kamerlid hebben gezien dat ook de commissie MER constateert "dat het Voorkeursalternatief is gebaseerd op groeiprognoses die nog dateren van voor de economische crises (het EC-scenario)." En vervolgt: "In het maatschappelijk debat wordt dit feit ook veel aangehaald. De Commissie adviseert in het MER/OTB met cijfers te onderbouwen dat de keuze voor het Voorkeursalternatief ook bij de meest actuele (vastgestelde) prognoses nog steeds valide en toekomstvast is."

Wij constateren dat nog altijd met deze hoge scenario's wordt gewerkt. Inmiddels weten wij uit de MKBA Ring Utrecht dat alleen hoge scenario's van een meer en meer illusoir karakter nog een positieve uitkomst geven.

Wanneer komt het moment dat Kamer en minister zeggen: Wij gaan niet langer uit van wensdenken; maak vanaf nu slechts beleidskeuzes op reëel te verwachten scenario's!

Lees verder...