Kerngroep Ring Utrecht aan gemeente Utrecht: Houd de rug recht!

utrecht denhaag_amelisweerd_visualVanaf 2010 heeft het gemeentebestuur van Utrecht zich verzet tegen de verbreding van de Ring. De Kerngroep Ring Utrecht, samenwerkingsverband van Utrechtse milieu- en bewonersgroepen, dacht zich altijd gesteund door het bestuur in het verzet tegen de verbreding van de A27/A12. Was er niet een gezamenlijk doel: geen verbreding naar 2×7 rijstroken en geen verdere aantasting van Amelisweerd?

Bij lezing van diverse gemeentelijke nota's over toekomstplannen voor Lunetten en Maarschalkerweerd is de Kerngroep gaan twijfelen. Aanleiding om in brieven over deze plannen de gemeenteraad en het college te vragen helderheid te verschaffen over hun inzet. Inmiddels heeft wethouder Verschuure tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie Lunetten de gemeenteraad verzekerd dat het standpunt van het college tegen verbreding blijft.

Ontwikkelingsperspectief Maarschalkerweerd

In deze nota, die aangeeft in welke richting het gebied Maarschalkerweerd zich de komende twintig jaar moet ontwikkelen, wordt niet alleen het 'Dak op de Bak' integraal als een gewenste ontwikkeling opgevoerd. Sterker nog, de verbreding en de verdere aantasting van Amelisweerd moet als voordeel worden gezien, omdat het Rijk dan investeert in Utrecht: 'Onderdeel van de afspraken over de verbreding van de Ring Utrecht is dat het Rijk ook investeringen in het gebied doet, zoals de aanleg van de 'Groene verbinding', waaronder de aanleg van een fietspad aan de westzijde van de A27 en een brug over de Kromme Rijn ter hoogte van de Mytylweg.'

Oproep aan college

Hoe valt bovengenoemde passage te rijmen met alle mooie zinsneden over de verbreding die niet nodig zou zijn, zoals nog heel recent in de Raadsbrief over aanpak stikstof werd geschreven? Waarom stilzwijgend akkoord gaan met een plan dat vernietigd is door de Raad van State en dat formeel niet meer bestaat? Heeft het college zich niet gerealiseerd dat de grote risico's bij de uitvoering en de overlast van een verbreding jarenlang (minimaal 8 jaar) serieuze impact hebben op het leven van bewoners aan de gehele oostkant van de stad? De KRU heeft daarom 25 mei jl een dringende oproep gedaan aan het college om zich richting Den Haag nogmaals uit te spreken tegen dit verbredingsplan.

Lees verder: omgevingsvisie Lunetten

Overweldigende reactie op crowdfunding voor bescherming bos Amelisweerd

succesvolle-crowdfunding-visualDe crowdfundingscampagne om verbreding van de A27 / A12 Ring Utrecht tegen te gaan, is overweldigend gesteund. Twee dagen na lancering van de campagne was de helft van het bedrag voor de juridische ondersteuning en bescherming van Amelisweerd al opgehaald. Na ruim drie weken ging de teller door het streefbedrag van €25.000 om uiteindelijk op €27.910 uit te komen.

De bekende Utrechtse dichter Ingmar Heytze en cabaretier Vincent Bijlo steunden de actie Bescherm het Bos | Geef om Amelisweerd.

Overweldigende steun en verzet

Opnieuw verzetten bewoners van Utrecht zich tegen het controversiële plan om de A27 / A12 Ring Utrecht te verbreden ten koste van Amelisweerd. Deze snelweg loopt pal langs het natuurgebied Amelisweerd en ongeveer 800 bomen van het bos (en elders nog meer) moeten gekapt worden voor de verbreding. Dit zijn meer bomen dan bij de aanleg van de A27 in 1982. Om hiertegen in beroep te gaan, is de crowdfundingsactie 'A27: de verbreding de boom in/ Geef om Amelisweerd' gelanceerd.

De campagne kon vanaf dag één op flinke steun rekenen. Binnen drie weken is het streefbedrag van € 25.000 zelfs ruimschoots opgehaald. Bekende Nederlanders als Ingmar Heytze en cabaretier Vincent Bijlo, steunen de campagne en spreken zich uit tegen het plan.

Over de organisatie

De campagne 'Bescherm het bos/ Geef om Amelisweerd' is een initiatief van bewoners en betrokkenen in nauwe samenwerking met de Kerngroep Ring Utrecht. Zij zetten zich in voor behoud van Amelisweerd en de leefbaarheid in de wijken langs de A27/A12. De Kerngroep Ring Utrecht gaat opnieuw in beroep tegen de verbreding van de A27. 

Lees verder: Doneren kan nog steeds

Verbreding A27: Steun de nieuwe crowdfunding 'De verbreding de boom in'

crowdfunding De verbreding de boom inDeze week is de crowdfunding 'De verbreding de boom in' van start gegaan om geld in te zamelen voor de strijd tegen verbreding van de A27 / A12 Ring Utrecht.

De verbreding van de A27/A12 is een achterhaald plan van meer dan tien jaar geleden dat meer dan 1.200 miljoen euro gaat kosten. Een plan dat niemand nu nog zou bedenken. Toch wil de minister het plan nóg doordrukken. 

Steun de juridische strijd

De Raad van State deed op 17 juli 2019 een uitspraak: het Tracébesluit is vernietigd. Ondanks deze overwinning bij de Raad van State zit de minister nog steeds op dezelfde heilloze weg. Zeer waarschijnlijk zal ze dit jaar nog een nieuw Tracébesluit publiceren. De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) gaat daarom opnieuw in beroep bij de Raad van State. Er moet alles wroden gedaan om deze verbreding naar 2×7 rijbanen bij Amelisweerd definitief van de baan te krijgen.

Crowdfunding 2020

Donderdag 23 april is de crowdfunding van start gegaan en het ziet er op dit moment goed uit. Er is al de helft van het streefbedrag (€25.000) gedoneerd! Steun de strijd ook en doneer via crowdfundingplatform Voorjestadsie

Alle info over deze actie vind je op de campagnewebsite Bescherm het Bos | Geef om Amelisweerd.

Wil je de campagne op een andere manier steunen? Ga dan naar de Facebook-campagnepagina 
Bescherm het bos | Geef om Amelisweerd en like/deel de berichten. 

Lees verder: Vincent Bijlo over de crowdfunding

Nieuw: tweewekelijkse webkrant van het Kracht van Utrecht initiatief

langeviestraat utrecht_500Het Kracht van Utrecht-initiatief heeft sinds haar ontstaan in 2009 heel veel gecommuniceerd over duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. Onze website is enorm uitgebreid en wordt - zo merken wij - erg gewaardeerd. Ons breed georienteerde publiek kan door de vele artikelen en onderwerpen op onze website wel het overzicht kwijtraken.

Voor het brede publiek maken wij sinds kort een tweewekelijkse webkrant, die te lezen is op krachtvanutrecht.nl. Op deze webkrant publiceren wij kort nieuws en updates over onze lobby. De langer bestaande website van het Kracht van Utrecht initiatief bestemmen we voor experts en iedereen die graag de diepte in wil. 

Bronnenboek Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit

Daarom publiceren we op deze plek het Bronnenboek met verantwoording van onze analyse, werkwijze en resultaat van de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit.

De regionale klimaattafel is een initiatief van burgers en gemeenteraadsleden uit verschillende gemeenten voor een duurzame aanpak van de mobiliteitsbehoefte in de Utrechtse regio. Streven is mobiliteit die leidt tot minder CO2-emissies, mobiliteit minder energie kost en meer openbare ruimte en natuur spaart.

Bekijk hier het Bronnenboek voor achtergronden en analyses van de Regionale Klimaattafel

 

Podium-avond 26 november: Proeftuin Duurzame Mobiliteit en Verstedelijking

poster utrecht_mobiliteit_in_balans_300De CO2 uitstoot van mobiliteit in de regio Utrecht stijgt almaar. Mobiliteit van autoverkeer zorgt voor maar liefst 40% van de totale CO2 uitstoot. De stad Utrecht zet sterk in op de fiets en de Uithoftram. Is Utrecht op de goede weg? Kom hierover meepraten dinsdag 26 november op de Proeftuin-avond Duurzame Mobiliteit en Verstedelijking, georganiseerd door de Kracht van Utrecht en Vidius studentenunie.

In de Regio Utrecht komen snelwegen, buslijnen, spoor- en fietsverbindingen samen. De regio is de spil in het vervoer in Nederland. In de stad neemt de druk op de openbare ruimte toe. Gemeenten en burgers werken aan het beperken van de schade voor klimaat, gezondheid en natuur. De woningbouwopgave is groot.

Burgerinitiatief Kracht van Utrecht draagt alternatieven en oplossingen aan en staat voor nieuwe vormen van democratie in de samenwerking tussen overheden en burgers. Voor meer focus op transitie naar duurzame mobiliteit, met een rechtvaardige verdeling van baten en lasten.

Doel van de Proeftuin-avond op dinsdag 26 november is de uitwisseling van kennis en inzichten tussen studenten, docenten, lectoren en experts. Het wordt zeker een leerzame, interessante debatavond! 

Thema’s die aan bod komen:

  • Hoe zien we mobiliteit in Utrecht in 2030 en 2040?
  • Hoe staat duurzame mobiliteit er in de stad op dit moment voor?
  • Welke vragen en thema’s leven er onder studenten en docenten?
  • Wat is de samenhang tussen duurzame mobiliteit, ruimtegebruik en democratie?
  • Wat kunnen de kennisinstellingen doen?

Toelichting op het programma:

VIDIUS studentenunie en Kracht van Utrecht presenteren zich kort. Daarna krijgen deelnemers onder leiding van docent en verbinder Adrie Mesch alle gelegenheid vragen te stellen en te debatteren over wat de stad voor de transitie naar Duurzame Mobiliteit nodig heeft.

Automobiliteit zorgt voor 40% van de totale CO2-uitstoot, voor ongezonde lucht in stad en regio en voor een enorme druk op de ruimte. In onze grote stad die voortdurend in ontwikkeling is, verschijnen steeds meer rode fietspaden, nieuwe stations, nieuwe buslijnen en binnenkort de Uithoftram! Beweegt Utrecht al de goede kant op? Hoe kunnen we nu doorpakken op duurzame, gezonde en actieve mobiliteit in de stad? Welke onderzoeksvragen leven er onder studenten en docenten?

Lees verder

Kerngroep Ring Utrecht: opnieuw opvoeren verbreding Ring Utrecht onzinnig

A27 bij_Lunetten_3Met verbazing heeft de Kerngroep Ring Utrecht het bericht vernomen dat de Rijksoverheid de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) alsnog wil doorzetten. Dat uitgerekend dit plan weer uit de kast wordt gehaald op het moment dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de natuur in ons land te redden en de stikstofuitstoot overal terug te dringen, klinkt als een slechte grap met enkel uitzichtloze procedures als gevolg.

In de brief met te nemen stikstofmaatregelen kondigde het kabinet aan om de "ruimte" die ontstaat door de snelheidsverlaging te gebruiken voor o.a. de verbreding van de Ring Utrecht. Er lijkt echter geen juridische basis te zijn voor het voornemen om de maatregelen vooral níet te gebruiken voor natuurherstel, maar voor allerlei bouwprojecten. Bovendien moeten maatregelen direct gerelateerd zijn aan het project waarvoor compensatie nodig is - hier de A27 verbreding - en dat is ook al niet het geval. Het is daarom nogal bizar om de Ring Utrecht verbreding weer boven water te halen. 

Snelheid naar 80 km/h en geen bakverbreding

De Kerngroep dringt als samenwerkingsverband van Utrechtse wijk-, natuur- en milieuorganisaties er bij kabinet en Tweede Kamer op aan om – in lijn met de algemene snelheidsverlaging op Rijkswegen – de maximumsnelheid op de Ring Utrecht terug te brengen naar 80 km/uur. En verder oplossingen te zoeken die ons Rijksmonument Amelisweerd en de natuur niet verder aantasten en te kiezen voor een ambitieuze aanpak voor fiets en OV in de Utrechtse regio.

Op 17 juli van dit jaar vernietigde de Raad van State het Tracébesluit voor de verbreding van de Ring Utrecht als direct uitvloeisel van de uitspraken van de Raad van State op 29 mei en het Europees Hof in november 2018. De reden voor vernietiging was de afwijzing van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) als onderbouwing van de vereiste stikstofcompensatie. Het is niet moeilijk te begrijpen dat het opnieuw presenteren van hetzelfde plan nog veel kanslozer is omdat de stikstofcompensatie nu in het geheel niet is geregeld.

Nog afgezien van een aantal verdere juridische haken en ogen zal de stikstofruimte die wordt gecreëerd door de nu voorgestelde verlaging van de maximum snelheid al ruim worden opgesoupeerd door vele andere woningbouwprojecten die nu moeten worden vlotgetrokken. En als het Rijk dit plan echt wil doorzetten, gaat dat ten koste van woningbouw en andere sectoren. 

Lees verder

Stikstof-uitspraak Raad van State maakt ruimte voor duurzame mobiliteitskeuze in regio Utrecht

Analyse en visie vanuit het Kracht van Utrecht-initiatief, 29 juli 2019

Fietsdemonstratie tegen verbreding van de A27 in Utrecht (Neude, 2018)De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft gesproken. De Raad van State vernietigde het Tracébesluit voor verbreding van de A27-A12 Ring Utrecht. Dit Tracébesluit is vernietigd omdat de Raad van State oordeelt dat de minister met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) de natuur in Nederland en in Amelisweerd onvoldoende beschermt. De kwestie is nu niet meer onder de rechter, nu is de politiek aan zet.

Onze conclusie is: Verbreding van de A27 2x7 is een onbegaanbare weg.

Waar liggen de keuzes, wat te doen?

In de regio Utrecht kan nu met spoed, in UNed-verband, verder gewerkt worden aan de transitie naar Duurzame Mobiliteit; maar nu zonder de verbreding naar 2x7 rijstroken van de A27; zonder meer asfaltplannen voor autowegen; met meer aandacht voor het terugbrengen van CO2-uitstoot van het autoverkeer; met meer aandacht voor gezondheid en gezond stedelijk leven; met een snelle invoering van 80 km/uur op de snelwegen langs de steden in de regio. Werken aan een ambitieuze schaalsprong met een geïntegreerd loop / fiets / bus / tram / trein-knooppuntennetwerk voor regio en provincie. Daar denken wij graag in mee.

Daar hoort het Regionaal Economisch Programma van de 16 Utrechtse gemeenten (Het REP van de U16) ook bij; dat kan nu verder worden aangepast en ingevuld. Het nieuwe Utrechtse College van Gedeputeerde Staten kan nu een Provinciale Omgevingsvisie en een Provinciale Omgevingsverordening bouwen door veel meer rekening te houden met de klimaat- en gezondheidsopgave, gecombineerd met een nuttige en noodzakelijke transitie in Duurzame Mobiliteit. Ook daar denken we graag in mee.

Hoe gaat politiek Den Haag reageren? Waar ligt de ruimte?

Het Kabinet had al een Adviescollege PAS ingesteld. Deze Commissie Remkes gaat voorstellen maken voor het aanpassen van de PAS in nieuwe besluiten van het Kabinet. Dat gaat voor de grote projecten minimaal 11 maanden duren. Ondertussen zal het ministerie eigen voorstellen maken.

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hadden al eerder dit jaar de Klimaatwet aangenomen. Ook heeft de Tweede Kamer van het kabinet voorstellen ontvangen voor het Klimaatakkoord. Heel verrassend was dat het kabinet, ondanks verzet van minister Cora van Nieuwenhuizen, ook opties voor Rekeningrijden wil laten onderzoeken. Met ingangsdatum 2026.

Ook is duidelijk geworden dat het kabinet het Infrastructuurfonds wil ombouwen tot een Mobiliteitsfonds, ingangsdatum 01 januari 2021 (Bron: Brief aan Tweede Kamer 13 mei 2019).). Proeftuinen in Nederland moeten duidelijk gaan maken op welke wijze investeringen voor mobiliteit (fiets, bus, tram, trein of weg) moeten worden afgewogen. Utrecht proeftuin?

Komende weken zitten overheden met elkaar aan tafel. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat eigen voorstellen uitwerken. Krijgt Cora van Nieuwenhuizen nu alle ruimte van de Tweede Kamer om een nieuw Tracébesluit voor de verbreding van de A27 te gaan voorbereiden? 

Lees verder: wat geven we mee aan bestuur en politiek?

Raad van State vernietigt Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12!

plan verbreding_a27_vernietigdGewonnen! De Kerngroep Ring Utrecht is blij en tevreden met de vernietiging van het Tracébesluit Ring Utrecht A12/A27 door de Raad van State. Een enorme opsteker voor alle mensen die de afgelopen tien jaar zich op allerlei manieren hebben ingezet tegen deze snelwegverbreding. Het is een nog grotere overwinning voor de natuur in het algemeen en het bos van Amelisweerd in het bijzonder. Veel dank gaat uit naar Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefomgeving, die ons juridisch hebben ondersteund. 

Als reden voor de vernietiging geeft de Raad van State dat de uitspraak van het Europees Hof over de Programmatische Aanpak Stikstof tot gevolg heeft dat de voorziene toename van stikstofuitstoot niet toelaatbaar is. Daarmee valt de grond onder het Tracébesluit weg.
Lees de uitspraak hier: Uitspraak Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12.

Hoe verder?

Het hele plan is nu van tafel. Als het Rijk toch aan een soortgelijk plan wil vasthouden, duurt het naar onze inschatting zeker een jaar voordat er een nieuw Tracébesluit komt. De hele besluitvorming voor een nieuw plan moet opnieuw met de daarbij horende procedures, tot aan de Raad van State toe. De onderbouwing van een nieuw besluit moet plaatsvinden op gegevens op het moment van het besluit, waarschijnlijk 2020. Klimaatbeleid zou nu dus leidend moeten zijn.

We hopen dat het kabinet de conclusie trekt dat het plan met 2x7 rijstroken, vernietiging van het bos op Amelisweerd en duizenden andere bomen en niet te vergeten een verregaande aantasting van het leefklimaat in de aangrenzende wijken een onbegaanbare weg is. En dat er een ander plan op tafel moet komen in samenwerking met gemeente, provincie én bewoners. De Utrechtse regio groeit snel en de bereikbaarheidsopgave is groot. Laten Rijk, gemeente en provincie Utrecht zich nu richten op behoud en herstel van de natuur en tegelijk de bereikbaarheid verbeteren door te kiezen voor een ambitieuze schaalsprong voor het fiets- en openbaar vervoernetwerk in de regio. En voor de snelwegen met andere plannen komen. Om te beginnen met een maximum snelheid van 80 km/uur op de Ring.

Politiek is weer aan zet

Partijen in de tweede Kamer als D66 en de ChristenUnie en in zekere zin ook de gemeente en provincie onthielden zich tot dusverre van inzet voor alternatieven ‘omdat het onder de rechter is’. Nu het besluit is vernietigd, is er een nieuwe situatie. Rijk, provincie en gemeente zijn onder de noemer ‘U-NED’ bezig met bereikbaarheids- en vervoersplannen tot 2040. Een tot 2x7 verbrede Ring hoort daar dus nu niet meer bij. Dat betekent ook dat er € 1.200.000.000 vrij is gekomen.

Laten wij nu een besluit nemen waarbij bewoners, regionale partijen, gemeente en provincie van meet af aan worden betrokken.