Verbreding Ring Utrecht A12/A27: Partij van de Arbeid moet kleur bekennen

kerngroep ring_utrecht_headerfoto_300

Persbericht Kerngroep Ring Utrecht | Nieuwe inzichten tonen aan dat verbreding van de Ring Utrecht niets oplost. En dat terwijl het plan meer dan een miljard kost en tot een verdere aantasting leidt van het natuurgebied Amelisweerd. Maandag 28 november biedt de Kerngroep Ring Utrecht daarom een petitie aan in de Tweede Kamer. Daarin vraagt de Kerngroep om de Ring Utrecht niet te verbreden.

De Tweede Kamer behandelt deze maandag de voortgang van het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ook de verbreding van de Ring Utrecht komt aan de orde. Volgens het ministerie wil het Rijk daar in de eerste helft van 2017 een besluit over nemen.

Nieuwe inzichten: verbreding A12/A27 lost niets op

Een plan ook, dat niets oplost. Recente landelijke gegevens en analyses in het kader van het programma ‘Beter benutten’ bevestigen de opvatting, dat de meest hardnekkige files ontstaan op het onderliggend wegennet en zich voortplanten bij de afslagen van de snelwegen. Verbreding van wegen zal dit probleem alleen maar verergeren. Het is tijd om – in lijn met aanbevelingen van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - in te zetten op een omslag in de stadsgewesten naar gebruik van fiets, openbaar vervoer, ICT en slimme automobiliteit om de druk bij de afslagen te verlichten en de doorstroming te verbeteren.

Uit recent verschenen conceptprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar maart blijkt dat deze visie door steeds meer partijen wordt gedeeld. Zo lezen wij in het conceptprogramma van regeringspartij PvdA (p.55): “Alle bestaande plannen voor wegen beoordelen we opnieuw op hun nut en noodzaak ”. Gezien deze uitspraak in het conceptprogramma zou het voor de hand moeten liggen dat de PvdA niet instemt met een eventueel besluit tot verbreding van de Ring vóór de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Maandag 28 november: aanbieding petitie in Tweede Kamer

Maandag biedt de Kerngroep Ring Utrecht, waarin tal van bewoners- en milieuorganisaties samenwerken, om 10.30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer een petitie aan met meer dan 7500 handtekeningen, waarin gevraagd wordt de Ring Utrecht niet te verbreden. De Kerngroep Ring Utrecht pleit ervoor de besluitvorming te baseren op een actuele analyse van de werkelijke fileproblematiek als basis voor een omslag in mobiliteit.

--
Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Kerngroep Ring Utrecht is een samenwerkingsverband van de bewonersgroepen en milieuorganisaties Laat Lunetten Niet Stikken, Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp, Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht, ondersteund door het Milieucentrum Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

 

Nieuwe Inzichten: De oplossing "Meer asfalt aanleggen" werkt averechts

Illustratie: bottlenecks bij snelwegafslagen van/naar de stad

Het ministerie van I&M heeft recent laten onderzoeken waar de vertragingen in autoritten van deur tot deur werkelijk optreden. Dit gebeurde in het kader van Beter Benutten en de deur-tot-deur benadering in mobiliteitsbeleid.

Tevens is onderzocht waar de vertragingen het grootst zijn. Wat blijkt? Zeventig procent van de vertragingen van het autoverkeer vindt plaats in de stad, en niet op de snelweg (zie o.a. ook CROW, 2015)

De belangrijkste vertragingen doen zich voor op het onderliggend wegennet (overige, regionale- en stedelijke wegen) en juist niet op het hoofdwegennet (HWN, snelwegen). De echte vertragingen beginnen net voor of na de afslag.

Verkeer op stedelijke ringwegen is vooral stadsregionaal

De verklaring hiervoor ligt in het feit dat tweederde van het verkeer op de stedelijke ringwegen lokaal of regionaal verkeer is; slechts eenderde is doorgaand verkeer. Voor experts is dit niet echt nieuw, maar voor beleidmakers en politici mogelijk wel. Het is de hoogste tijd om deze inzichten zo snel mogelijk openbaar en bespreekbaar te maken.

Want als het verbreden van snelwegen tot nog meer vertraging zal leiden van autoritten van snelweg naar stad, zal het doorgaande (vracht-)verkeer nog meer gehinderd worden. Dan wordt met het verbreden van snelwegen de reistijdwinst op de snelweg teniet gedaan en wordt de kans op netto reistijdverlies van deur tot deur nog groter.

Nieuwe feiten en inzichten over effectiviteit van mobiliteitsbeleid

De minister zou dit binnen het ministerie recent verworven inzichten over de effectiviteit van beleid met de Kamer moeten delen. De meest recente congestie-indices van TomTom (zie figuur hieronder) gaven al eerder aanwijzingen voor de hierboven omschreven inzichten. Meer files op snelwegen -> meer asfalt aanleggen?" is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem (zie eerste figuur: If this is your problem...).

In de lijst met top 20 files - november 2016 door de EVO aangedragen - missen wij een overzicht van de afslagen en de toename van het personenvervoer als eigenlijke oorzaken van de files. Zowel voor de EVO als voor een klimaatvriendelijk Nederland liggen de kansen dan ook veel meer in de beïnvloeding van (veel grotere) verkeersstromen in de regio. De oplossingsrichting is het (vraaggericht) innovatief en intelligent benutten van het regionale mobiliteitssysteem, waardoor ook het doorgaande (vracht-)verkeer meer ruimte krijgt.

 

Figuur 1: Congestie indices voor hoofdwegennet (HWN) en overige wegen, volgens TomTom data (bron: figuur 6 in Jaarbericht Trafficquest, 2016)

Congestie indices, Trafficquest jaarbericht 2016

Minister: "Maak deze recente inzichten van het ministerie openbaar en bespreekbaar"

Vragen die geïnteresseerden in deze problematiek aan de minister en het ministerie kunnen stellen zijn:

A) Kunt u ons informeren over de effectiviteit van de strategie van ‘Beter Benutten / deur tot deur benadering in de spits’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu? Toelichting: 

    • Wij begrijpen dat u in uw beleidsprogramma's intensief inzet op de deur tot deur benadering en het gebruik van waargenomen snelheden en verplaatsingen in en rond steden.
    • Steeds duidelijker wordt dat de sleutel tot gedragsverandering gevonden moet worden in de overgang van het hoofdwegennet (HWN) naar het stedelijk- en regionaal wegennet (OWN).
    • Als steden de toevloed van auto's niet gaan reguleren met parkeerbeleid, dan gaan zij noodgedwongen het verkeer opvangen aan de rand van de stad. Dit zal ten koste gaan van de doorstroming op het HWN door terugslageffecten vanuit het OWN.

B) Hoe gaat u met deze nieuwe inzichten de samenwerking met de steden vormgeven?

C) Wilt u de onder a) besproken recente inzichten openbaar en bespreekbaar maken, en uw inzichten aan ons toesturen, opdat wij andere betrokken partijen deze inzichten kunnen beoordelen?

 

Utrecht, 25 november 2016

Meer informatie n.a.v. dit bericht:

Jan Korff de Gidts |  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  | 06 3363 0344

 

Files effectief oplossen met slimme mobiliteit in plaats van meer asfalt

A27 door Amelisweerd in 2016Al sinds 2008 woedt er een debat over nut en noodzaak van de plannen om de A12 en A27 bij Utrecht te verbreden, inclusief een verbreding tot 14/15 rijstroken bij Amelisweerd. Volgens het regeerakkoord van VVD en PvdA moet de besluitvorming in deze periode worden afgerond. Is een dergelijk plan nog wel van deze tijd?

Het geloof in meer asfalt als ultieme file-oplosser is namelijk flink aan het afkalven. Bijna alle verkiezingsprogramma’s spreken over “slimme mobiliteit”, over “real time data” en het optimaal benutten van ruimte die verkeer inneemt. Politieke partijen hebben meer aandacht voor een mix in mobiliteit. Het OV biedt in combinatie met de (e)fiets en een hogere frequentie een gezond alternatief voor vervoer in en tussen stadsregio's. Nergens lijkt dit recept zo toepasbaar als juist in het Utrechtse stadsgewest.

Files zijn niet op te lossen met meer asfalt

De files groeien weer. En voor wie in de file staat heeft minister Melanie Schultz van Haegen geen bemoedigende woorden. Als geen ander heeft zij zich ingespannen om deze Kabinetsperiode zoveel mogelijk wegen te openen of te verbreden. Een maand geleden meldde zij de Tweede Kamer dat de files voorlopig alleen maar toenemen. Volgens de minister komt dat door een aantrekkende economie en lage brandstofprijzen; voor haar en haar partij geen ongewenste ontwikkelingen.

In feite maakt het alleen maar duidelijker dat haar recept niet werkt. Haar methode versterkt de problemen alleen maar. Rond steden loopt het verkeer vast en met de huidige oplossing zal het ook altijd blijven vastlopen. Iedere expert weet het, maar te weinig mensen zeggen het hardop. Want als er ergens nog in de maakbaarheid van de samenleving lijkt te wordt geloofd, dan is het op de burelen van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Steeds meer mensen krijgen door dat alsmaar meer asfalt niets oplost. Een rond Prinsjesdag gepubliceerd opinieonderzoek van I&O Research laat zien, dat nog maar 28% van de Nederlandse bevolking gelooft dat aanleg van meer wegen files helpt oplossen. In 2010 was dat nog 41%! Opmerkelijk genoeg liet hetzelfde onderzoek zien dat een meerderheid van de bevolking inmiddels het idee van rekeningrijden steunt.

Lees verder: nieuwe inzichten toepassen

Kamerverkiezingen cruciaal voor plannen verbreding A27 door Amelisweerd

kerngroep ring_utrecht_headerfoto_300Breed verzet tegen plannen voor de Ring Utrecht

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar valt er wat te kiezen. Laten we het Rijk zo’n 1200 miljoen euro besteden aan de A27 verbreding tot 14 à 15 rijstroken? Een plan dat ruim baan geeft aan autoverkeer, weer ten koste van Amelisweerd...

Het verzet wordt breder en de twijfel bij de voorstanders neemt toe. Er zijn genoeg alternatieven aangedragen, die goedkoper en effectiever zijn. Hoog tijd om een andere keuze te maken.

Besluit over verbreding Ring Utrecht na Tweede Kamerverkiezingen

In de Tweede Kamer hebben vooral D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdD zich verzet tegen de plannen en moties ingediend voor o.a. oplossingen ‘binnen de bak’ en een maximumsnelheid van 80 km/uur. Helaas stuit dit nog altijd op het verzet van de landelijke PvdA, die zich heeft overgeleverd aan de asfalt-agenda van de VVD minister. De PvdA-fracties in de gemeenteraad en Provinciale Staten zijn daar niet blij mee. De inhoud van de diverse verkiezingsprogramma’s is cruciaal.

De strijd is nog lang niet gestreden. Volgens de huidige planning wordt het eigenlijke Tracébesluit (TB) in de eerste helft van 2017 vastgesteld. Dat is (vermoedelijk) na de Kamerverkiezingen. Het betekent dat de verkiezingen in maart, de kabinetsformatie en het nieuwe regeerakkoord beslissend zijn. En dan weegt de negatieve uitkomst van de maatschappelijke kostenbatenanalyse wellicht extra zwaar (dit nog afgezien van allerlei aspecten rond natuur en leefomgeving die niet goed in geld zijn uitgedrukt).

1376 zienswijzen ingediend tegen Ontwerp Tracébesluit

In de maanden mei en juni hebben zijn er maar liefst 1376 zienswijzen ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit voor de verbreding van de Ring Utrecht. Daarbij ook een uitgebreide zienswijze die door de Kerngroep Ring en haar deelnemende organisaties is ingediend en ook veel zienswijzen, die door meerdere mensen zijn ondertekend. Een samenvatting van alle bezwaren is te vinden bij Platform Participatie.

Ook de gemeenteraden van Utrecht, Bunnik en De Bilt vragen in zienswijzen om heroverweging van de verbreding. Heel belangrijk is de zienswijze, die de Provincie Utrecht via een breed ondersteunde motie heeft ingediend. De provincie zet vraagtekens bij de huidige onderbouwing van nut en noodzaak. Daarnaast zijn Provinciale Staten niet blij met de voorgestelde natuurcompensatie. Het verlies aan natuur wordt niet gecompenseerd, en dat moet wel volgens de wet. Aangezien de provincie daar zelf over gaat, is dit van groot belang. 

CPB en PBL: Het kan anders

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geven aan dat andere oplossingen beter en meer rendabel zijn: Los de problemen in stadsregio’s op met beter openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en slim autogebruik. Dan verlicht je de druk op het landelijke snelwegennet. Steeds meer mensen weten dat meer asfalt niets oplost. In 2010 dacht 41% nog dat meer asfalt files zou helpen oplossen. Nu – volgens een recent landelijk onderzoek van I&O- denkt nog maar 28% van de bevolking dat. Als Kracht van Utrecht wijzen wij op alternatieven, die Utrecht bereikbaar houden zonder meer snelwegasfalt. 

Steun ons en onderteken de petitie!

Het tij keert. Er is geen noodzaak om de bak in Amelisweerd te verbreden. En met 80 km/uur op de Ring wordt zowel het leefklimaat als de doorstroming verbeterd. Teken de petitie als je het nog niet hebt gedaan en stuur hem door naar al je bekenden!

Als we de verbreding van de Ring Utrecht willen voorkomen, dan moet er veel gebeuren. Je kunt de activiteiten van de Kracht van Utrecht financieel steunen via rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd.

--

Jos Kloppenborg | Kracht van Utrecht

 

Gebiedsverkenning Utrecht Oost: Durf te kiezen voor de OV- en fiets schaalsprong

vernieuwd knooppunt_rijnsweerd_en_uithof_bron_rwsDe Provincie Utrecht heeft samen met het Rijk en de gemeente Utrecht een Gebiedsverkenning opgesteld voor Utrecht-Oost. Volgens de Kracht van Utrecht mist de verkenning een heldere keuze voor fiets- en ov-railnetwerken. Er is behoefte aan een concreet plan van aanpak voor de komende jaren. Een algemeen geformuleerde wensenlijst is onvoldoende. 

De regio is flink in ontwikkeling en de stad Utrecht groeit misschien wel naar 400.000 inwoners. Met alle omliggende gemeenten gaat het om bijna 1 miljoen inwoners. Die groei betekent een steeds grotere opgave op het gebied van mobiliteit en leefklimaat, zeker voor Utrecht Science Park en omgeving. De plannen voor verbreding van de A27 door Amelisweerd / Ring Utrecht maken de problemen alleen maar groter.

Regionale visie op fiets- en ov-railnetwerk

Als Kracht van Utrecht hebben we vanaf het begin in 2009 gepleit voor een forse uitbreiding van het fiets- en OV-railnetwerk. Stad en provincie hebben inmiddels, gelukkig, een stevige fiets- en OV-visie vastgesteld. Daar zijn we blij mee. Maar het Rijk heeft daar geen geld voor beschikbaar. In zulke gevallen volgt dan meestal meer onderzoek. Dus hebben Rijk, gemeente Utrecht en de Provincie als trekker een Gebiedsverkenning Utrecht Oost opgesteld. De focus ligt van begin af aan op Utrecht Oost, omdat de bereikbaarheid van de oostkant, en dan vooral het groeiende Science Park, de grootste opgave is.

Visie zonder echte keuzes

De verkenning komt met een paar verstandige aanbevelingen: regionale stations beter benutten om Utrecht Centraal te ontlasten en meer aandacht voor de fiets als alternatief. De tekst staat vol verwijzingen naar het mooie idee van “Healthy Urban Living”. Maar uiteindelijk mondt de verkenning uit in een lange verlanglijst zonder keuzes. Want met de VVD gedeputeerde als trekker “moet” de regio even bereikbaar zijn voor de auto als voor OV en fiets. De verbreding van de Ring is hierbij een gegeven; een extra auto-ontsluiting voor de Uithof eveneens. Dat terwijl het Science Park zelf vooral een prettig en ontspannen verblijfsgebied zou moeten worden.

Van verlanglijst naar een uitvoeringsagenda

Een treinstation voor De Uithof zit ook in die visie. Maar hoe die trein daar moet komen en of daar ruimte voor is (zeker na de 2x7 verbreding) is onduidelijk. De verkenning is veel te vaag om de komende tien jaar in daden te worden omgezet. En in 2026 zou die verbreding van de A27 door Amelisweerd met 14-15 rijstroken een feit kunnen zijn. Daar wringt de verkenning het sterkst. Naast al die toekomstbespiegelingen missen we een agenda en routeboek voor de komende vijf tot tien jaar. Bij gemeenten, vervoerbedrijven, ProRail en NS zijn daar genoeg ideeën voor. Bij de Kracht van Utrecht en onder meer de Fietsersbond ook.

De regio Utrecht verdient een concreet uitgewerkte agenda en plan van aanpak, die aansturen op een schaalsprong voor OV + fiets, gedragen door alle partners, bewoners en bedrijven in het gebied. Die slag moet nu worden gemaakt. Algemene wensenlijstjes krijgt Den Haag al genoeg, zeker in het voorspel van de Kamerverkiezingen.

 

HKU Connecting Tomorrow 30-09: Hoe boor je de Kracht van Utrecht aan?

Studentenchallenge: Drie presentaties op HKU-evenement

HKU Connecting Tomorrow openingsmeeting op 3 septemberKom vrijdag 30 september naar drie presentaties van Connecting Tomorrow, een studie-onderdeel voor tweedejaarsstudenten van de HKU. Van 14.00 tot 16.30 uur bij de HKU, Gebouw "De Planeet", Lange Viestraat 2b, Collegezaal 202 op de 2e verdieping.

Hoe kun je de Utrechtse kracht aanboren? Welke verbindingen leg je? Vijftien jonge studenten van de HKU zijn deze 3 weken (!)  creatieve verbindingen met mensen en locaties in de stad aan het bedenken. Er zijn drie teams gevormd. Wij, het Kracht van Utrecht-initiatief, zijn opdrachtgever. Een HKU-coach begeleidt de teams. Op 30 september presenteert elk team hun ideeën en voorstellen. 

Jonge mensen over de uitdagingen van Utrecht

Vanuit de Kracht van Utrecht zijn we benieuwd hoe jonge mensen aankijken tegen de uitdagingen waar Utrecht voor staat. Hoe zien zij nut en noodzaak van duurzame mobiliteit? Wat zijn de motieven van de teams? Welke ideeën en voorstellen vinden wij aantrekkelijk? Kom luisteren naar de presentaties en voorstellen van de teams en stel je vragen.

Aanmelden

Aanmelding is gewenst in verband met het aantal zitplaatsen. Geef je op en vink je interesses aan via dit inschrijfformulier. Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden.

Na afloop hebben we een drankje en een hapje om de feestelijke happening met elkaar te vieren. U kunt de toegevoegde waarde van de middag omzetten in klinkende munt. 

Locatie

Gebouw "De Planeet" ligt op loopafstand van station Utrecht Centraal. Loop vanaf Vredenburg richting de Oudegracht. Neem in de Lange Viestraat naast de AH de roltrappen van het gebouw "De Planeet" naar de 2e verdieping. Met de fiets? Zet hem in de gratis fietsenstalling onder het Vredenburg. De bushaltes Neude, Vredenburg en Sint Jacobsstraat liggen vlakbij.

Meer informatie

Voor meer informatie of tips: Stuur een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Jan Korff de Gidts. De voorbereidingsgroep bestaat uit Cor van Angelen, Gerard Cats, Jan Fransen, Jos Kloppenborg, Jan Korff de Gidts en Rianne Zandee.

 

Inzet verkiezingen: mobiliteit en leefklimaat zijn gezamenlijke opgave in stadsregio's

Gespreksnotitie Initiatiefgroep Verduurzaming verkeers- en vervoersbeleid

Fietser fietspad_bushalte_300Najaar 2016 komen verkiezingsprogramma’s tot stand ter voorbereiding van campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen, die op 15 maart 2017  zijn gepland. Landelijk is veel kennis en ervaring opgebouwd over nut en noodzaak van verduurzaming verkeers- en vervoersbeleid. De initiatiefgroep Verduurzaming verkeers- en vervoersbeleid, waarin de Kracht van Utrecht deelneemt, heeft hiervoor een notitie geschreven. Doel: Argumenten aandragen om kabinetsbesluiten over verduurzaming verkeers- en vervoersbeleid in positieve zin te beïnvloeden.

Kernopgave voor stadsregio’s: Mobiliteit, economie en leefomgeving

Mobiliteit draagt bij aan een sterke economie. Minstens zo belangrijk voor ruimtelijk-economische ontwikkeling is een gezond aantrekkelijk leefklimaat als voorwaarde voor een culturele en sociale ontwikkeling van stad en regio. Mobiliteit en leefklimaat lijken conflicterende belangen, die juist in stedelijke regio’s een gezamenlijke opgave zouden moeten worden. Automobiliteit vergt steeds meer ruimte, en belast steeds meer de leefomgeving tot aan de wettelijke milieunormen. WHO-gezondheidsnormen zouden zwaarder dienen te wegen en uitgangspunt voor beleid dienen te worden.

Er zijn ook hoopgevende ontwikkelingen en innovatieve oplossingen die kansen bieden voor goed functionerende stedelijke netwerken met een betere symbiose van mobiliteit, duurzaamheid en leefomgeving. Wij moeten die kansen wel zien en bereid zijn die te pakken. Dat vereist vernieuwend denken en een vernieuwend beleid. Een vernieuwing waar al heel veel mensen in hun gedrag voor kiezen.

Belangrijk is dat we meer gaan denken vanuit stedelijke regio’s, en hoe dit kan bijdragen aan oplossingen op rijksniveau. De steden en de stadsregio’s zijn de sleutel. De vervoersstromen binnen stadsregio’s zijn veel groter dan het doorgaande verkeer langs regio’s. Wij zien kansen voor het vergroten van het aandeel fiets + OV (bus, tram, metro + trein) in de vervoersprestaties van een stadregio.

De kernopgave is hoe de politiek hiervoor op rijksniveau dit proces kan versnellen.

Lees verder

Persbericht: Kerngroep Ring Utrecht doet beroep op Tweede Kamer rond wegverbreding

Plannen Ring Utrecht duur, schadelijk en slecht onderbouwd

A27 foliegedeelte_CorvanAngelen_300De Kerngroep Ring Utrecht, waarin een veelheid aan Utrechtse wijk-, buurt-, natuur- en milieuorganisaties samenwerken, doet een beroep op de Tweede Kamer om de huidige plannen voor de Ring Utrecht in te trekken en te kiezen voor een ambitieuze inzet op slimme en duurzame vormen van mobiliteit in de regio.

Veel zienswijzen ingediend

Namens de Kerngroep en andere organisaties heeft 'MOBilisation for the Environment' een gedegen zienswijze ingediend ten aanzien van het Ontwerp Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12, dat onlangs ter visie heeft gelegen. Nut en noodzaak van het 1200 miljoen kostende project zijn slecht onderbouwd, uitvoeringsrisico’s zijn onvoldoende in beeld gebracht en het plan betekent een hernieuwde aanslag op het landgoed Amelisweerd en het Kromme Rijngebied.

De zienswijze schrijfhulp op www.snelwegen-utrecht.nl en www.krachtvanutrecht-initiatief.nl is enkele duizenden malen bezocht. Een voorlopige schatting is dat er in totaal zo’n 1500 zienswijzen zijn ingediend of mede-ondertekend.

Tweede Kamer: trek steun voor project in

In een e-mail aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu wijst de Kerngroep op het feit, dat na de gemeente Utrecht nu ook de provincie Utrecht zich kritisch en bezorgd toont ten aanzien van de plannen en stevige voorwaarden stelt (zie de recent aangenomen motie van Provinciale Staten).

Recente rapporten van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigen de uitkomst van de eerdere maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) dat dit soort plannen niet rendabel zijn. Investeringen in slimme en duurzame mobiliteit in de regio zijn dat juist wel.

De Kerngroep doet een beroep op de Kamer om haar steun aan het project in te trekken en stad en regio via middelen voor de regionale OV MIRT verkenning te ondersteunen bij hun ambities op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.

--

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto: Cor van Angelen