Regeren is vooruitzien: Jaap van Meijgaarden over manipulatie met verkeerscijfers

Landschap Rijnlandroute_Leiden_WimterKeursDe kans dat de verkeersprognoses voor de A9 door de Bijlmer en de Rijnlandroute bij Leiden uitkomen, is nog geen één procent. Toch vormen deze de basis voor dure asfaltplannen. Dan ben je dus volstrekt onzorgvuldig bezig...

Het zijn de woorden van Jaap van Meijgaarden, jarenlang werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland op het dossier infrastructuur. In een prominent artikel in Trouw (samen met Wim ter Keurs) en in een interview voor de Tros Nieuwsshow vertelt hij over de wereld van politieke besluiten en gemanipuleer met verkeerscijfers. 

Onnodige miljarenuitgaven

"Verbreding A9 niet meer nodig", kopte de NOS op 30 juni 2014. Volgens Rijkswaterstaat reden er in 2005 nog 72.000 voertuigen per dag over de A9. En dat aantal zou flink gaan groeien. De basis voor verbreding van vier naar tien rijstroken was daar. Vorig jaar echter reden er nog maar 59.000 voertuigen op dezelfde plek. De prognose voor 2030 is ook flink naar beneden bijgesteld. De verbredingsplannen hadden te maken met de verwachtte "schaalsprong van Almere", een stad waar nu meer mensen uit vertrekken dan er komen wonen. 

Normaliter is dat goed nieuws. Het betekent een flinke besparing op de voorgenomen verbreding. Ook bij de Rijnlandroute bij Leiden is dat het geval. Samen met de A27 bij Amelisweerd, de Blankenburgtunnel bij Rotterdam, de A15 bij Nijmegen en de Ruit Eindhoven (de "Big Five") heb je het over vele miljarden euro's aan besparingen; geld waar de zieltogende Nederlandse economie wel een betere bestemming voor heeft. Toch blijft het Ministerie van I&M vasthouden aan de oude, verkeerde prognoses dat het verkeer de spuigaten uit gaat lopen. 

Gemanipuleer met verkeerscijfers in Leiden

Plesmanlaan LeidenJaap van Meijgaarden is stellig in de Tros Nieuwsshow: "Dan blijkt dat er voortdurend gemanipuleerd wordt met feiten en gegevens. In Leiden stond de wethouder te vertellen: 'De verkeersproblematiek van het oost-west verkeer in de stad neemt toe.' Ik ben ontzettend in de gegevens gedoken van de gemeente zelf. En het is niet waar."

Volgens Van Meijgaarden was het een politieke deal. Oorspronkelijk was de verkeerswethouder (D66) in Leiden tegen aanleg van de Rijnlandroute. In ruil voor de vervallen Rijn Gouwe Lijn (een sneltram door het centrum van Leiden) zouden ze echter toch overstag zijn gegaan. Van Meijgaarden noemt de Plesmanlaan (provinciale weg vanuit Katwijk) als voorbeeld. Daar telde de gemeente in 2002 welgeteld 45.412 motorvoertuigen. Het laatste cijfer uit 2011 is 41.761 motorvoertuigen. Een duidelijke afname dus. Toch beweert de wethouder dat het verkeer enorm is toegenomen. 

Voortschrijdend inzicht? Nee, een besluit is een besluit

Een verklaring voor dit gedrag? Van Meijgaarden denkt dat politici krachtdadig willen optreden en daarom weigeren plannen te wijzigen op basis van voortschrijdend inzicht. Ook zijn er concrete politieke besluiten genomen en deals gesloten waar men niet van af durft te wijken. De werkelijkheid is inmiddels heel anders. Er wordt gewoonweg minder met de auto gereden. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau neemt die trend waar. Reisgedrag verandert. Binnen de wereld van verkeerskundigen onderschrijft iedereen die trend, volgens Van Meijgaarden. Dat maakt de politieke werkelijkheid nog vreemder. 

Vasthouden aan onjuiste prognoses

In het Trouw-artikel lichten Wim ter Keurs (voorzitter Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland) en Van Meijgaarden het gebruik van groeimodellen toe. De verkeersprognoses zijn gebaseerd op een scenario, waarin de economische groei (BBP) sinds het jaar 2000 gemiddeld 2.7% per jaar bedraagt. Aangezien we de afgelopen 15 jaar gemiddeld niet boven de 1.5% uitkomen, is de onjuistheid van dit scenario duidelijk. Bedenk dat er een nog veel hogere groei nodig is de komende jaren om de opgelopen "achterstand" in het model in te halen. Daar komt nog eens bij dat de olieprijzen in alle scenario's onrealistisch laag zijn. Daardoor overschatten de gehanteerde groeiscenario's het autogebruik nog eens extra (zie dit figuur uit een artikel van Gerard Cats).

In werkelijkheid zitten we trouwens onder het laagste groeiscenario. Wegverbredingen brengen daarom economisch en maatschappelijk gezien niets meer op. Ze kosten de maatschappij alleen maar geld. 

Van Meijgaarden adviseert om bij grote infrastructurele projecten eerst te analyseren wat de kans is op zowel minimale groei als terugloop van het verkeer. Pas dan kan de politiek op een verantwoorde manier besluiten nemen over onze Rijksinfrastructuur. De Kracht van Utrecht pleit hier ook al jaren voor. Kijk eerst maar eens hoe het verkeer zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Zet de miljarenprojecten in de wacht. Grote kans dat je daarmee miljarden bespaart. 

---

Beluister het interview met Van Meijgaarden voor de Tros Nieuwsshow op Radio 1 hier

En lees het artikel "Regeren is vooruitzien; ook als het om asfalt gaat" van Wim ter Keurs en Jaap van Meijgaarden in Trouw (8 augustus 2014). 

Gerard Cats (Kracht van Utrecht) schreef meerdere artikelen over dit onderwerp. Lees zijn bijdragen over groeiscenario's en bezuinigingen op infrastructuur.

tekst: Olivier Beens

 

 

Fiets en OV-rail: de gouden combinatie

Fiets en OV (trein/lightrail) vormen een ideale tandem in stadsregio's

Maar dit systeem groeit tegen de klippen op. Laten we, ook in de spoorconcessies, om gaan denken! Investeer de MIRT-gelden van het Rijk in een dubbele schaalsprong van Fiets & OV-rail netwerken. Eén miljard euro voor de Ring Utrecht / A27 bij Amelisweerd is niet rendabel en niet nodig (CPB).

Lees ook: 

 

Actieplan Goederenvervoer: naar zero-emission stadslogistiek voor de binnenstad

DHL op_de_OudegrachtDe Gemeente Utrecht heeft deze week het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 2014 gepubliceerd. Een interessant detail daarin is de paragraaf over het huidige Actieplan Goederenvervoer. Diverse projecten voor duurzame stadsdistributie staan vermeld. Zo wil de gemeente het bereik van Cargohopper uitbreiden. Maar meest in het oog springend is de 'Hub' voor zero-emission stadslogistiek. 

Projecten voor minder bouw/vrachtverkeer

Het Actieplan heeft op een vijftal gebieden een reeks maatregelen en projecten uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt met het bedrijfsleven om de intensiteit van vrachtverkeer op de route Pijperlaan - Lessinglaan te verminderen. Een aantal bedrijven mag bovendien busbanen gebruiken voor schoon en gebundeld transport. Ook in de bouwsector zijn er vorderingen. Er zouden plannen zijn van twee grote bedrijven om in 2014 een bouwlogistiek centrum in te richten op Lage Weide. Hiermee zou het bouwverkeer in Utrecht met 50% kunnen verminderen. 

Op Lage Weide bestaat sinds 2013 het samenwerkingsverband Port of Utrecht. Doel is om van Lage Weide een duurzame, multimodale poort voor de regio te maken (water, weg, spoor). Er zal onder meer een LOP (logistiek ontkoppelpunt) komen, waar vracht gebundeld kan worden voor schoon vervoer richting binnenstad. 

HUB voor zero-emission stadslogistiek

De Cargohopper en Bierboot zijn landelijk bekend als goede voorbeelden van duurzame stadsdistributie. De gemeente schrijft dat "het bereik hiervan wordt uitgebreid." In de binnenstad kijkt de gemeente samen met een 70-tal bedrijven om het vervoer efficiënter te maken (onderzoek "last mile"). En er is meer goed nieuws voor de luchtkwaliteit in de binnenstad:

"Vier distributeurs beheren vanaf 2014 gezamenlijk een HUB voor elektrisch transport aan de rand van het centrum. Hiermee worden de faciliteiten t.b.v. zero-emission stadslogistiek vergroot en kan deze ambitie (Green Deal ZES) komende jaren worden bereikt. In de eerste helft van 2014 zal de gemeente naar verwachting de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekenen."

Innovatie-subsidie

Er is net als in vorige jaren een subsidieregeling om innovatie in de duurzame logistiek te stimuleren. De subsidie is bedoeld voor concrete projecten van bedrijven in duurzame logistiek of bijvoorbeeld voor een haalbaarheidsstudie, gericht op een dergelijk concreet project. 

Veel projecten en veel ambitie dus op een lastig dossier. Eind 2014 zal de gemeente het actieplan evalueren en vernieuwen. We blijven de vorderingen met veel interesse volgen. 

---

Bron: Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 2014 (p41, zie document)

Lees ook onze uitgebreide notitie over Slimme Stadsdistributie

  

Verbreding van de A27 bij Amelisweerd / Ring Utrecht duur en onnodig

Persbericht Utrechtse bewoners, natuur- en milieuorganisaties - 16 juni 2014

Zes rijstroken in de huidige bak van de A27

Als het aan minister Schultz van Haegen ligt, krijgt de A27 Ring Utrecht 2 x 7 rijbanen. Afgelopen vrijdag presenteerde de minister het voorkeursalternatief voor de snelweg.

Utrechtse bewoners en natuur- en milieuorganisaties vinden een uitbreiding onaanvaardbaar en weten zich daarbij gesteund door verschillende onderzoeken, waaronder nu ook de door de minister zelf gevraagde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). De minister houdt geen rekening met de te verwachten afname van de automobiliteit, en ook niet met goedkopere en meer duurzame oplossingen om de doorstroming te bevorderen. Bewoners en natuur- en milieuorganisaties willen een optimale doorstroming met zo min mogelijk autoverkeer en zo min mogelijk overlast van geluid en ongezonde lucht.

Economisch onverantwoord

Om haar besluit te kunnen onderbouwen heeft de minister een MKBA laten maken: een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse. Hieruit blijkt dat bij de te verwachten lage economische groei de snelwegaanpassing een verlies van 440 tot 485 miljoen ontstaat. Alleen bij een – onwaarschijnlijke – hoge economische groei kan de snelwegaanpassing 500 tot 600 miljoen euro opleveren. Deze conclusies zijn in lijn met een eerder onderzoek van de TU Delft: alleen met zéér hoge groei van economie en verkeer kost de verbreding minder dan wat de economische opbrengsten ervan zijn. Maar alleen zonder tegenvallers. Het zeer hoge bouwrisico op dit traject wordt door de TU niet eens meegerekend. Schultz negeert de verwachting dat het nog jaren duurt voordat Nederland werkelijk uit de recessie is.

De verbreding van de A27 is dus economisch onverantwoord. Daarbij komt dat de kosten – minimaal 830 tot 840 miljoen euro! – door de belastingbetaler zullen moeten worden opgehoest, en niet alleen door de gebruiker van de snelweg in de spits.

CPBOok het Centraal Planbureau (CPB) vindt het voorkeursalternatief van Schultz een te groot economisch risico. In zijn second opinion over het MKBA concludeert het Planbureau dat de beslissing over de voorgestelde verbreding van de snelwegen uitgesteld moet worden:

"Het voorkeursalternatief van Schultz is een te dure oplossing om robuust een positief maatschappelijk rendement te genereren" (CPB Notitie, p.2)."

Het CPB vindt het ook onterecht dat varianten met 2x6 rijstroken worden uitgesloten in het kosten/baten-onderzoek.

Groei autoverkeer neemt af

Meer en meer wordt duidelijk dat het voornemen van Schultz tot de snelwegverbreding is gebaseerd op te rooskleurige en onjuiste aannames over de groei van het autoverkeer. Een recent onderzoek van CE Delft (november 2013) liet zien dat al ruim vóór de crisis de groei van het autoverkeer daalde. Daardoor rijden er nu – en in de nabije toekomst – veel minder auto's op de Ring dan in de laagste verwachting waar minister Schultz van uitgaat.

Dé oplossing: snelheidsbeperking op de Ring

Het is duidelijk dát er ingrepen nodig zijn om de bereikbaarheid van de regio te vergroten en de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Daarvoor zijn creatievere en modernere oplossingen denkbaar dan meer nieuw asfalt. Een snelheidsbeperking op de Ring naar 80 km/u zal veel problemen tegelijk kunnen oplossen: het verkeer kan dan soepel doorrijden, de uitstoot van het autoverkeer neemt af, de geluidsoverlast wordt minder, auto's kunnen gemakkelijker invoegen én het is veiliger. Ook dit blijkt uit studies, van onder andere de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Goudappel Coffeng, M+P Consulting Engineers, TNO en de Adviesdienst Verkeer&Vervoer van RWS.

In alle varianten die Schultz liet onderzoeken wordt uitgegaan van veel hogere snelheden. Behalve een snelheidsbeperking denken wij aan meer investeringen in fiets- en op openbaar vervoer-netwerken, 'spitsmijden' (automobilisten stimuleren buiten de spits te rijden) en eventueel beprijzing van automobiliteit.

Tweede Kamer

Aanstaande woensdag praat de Tweede Kamer over de Ring Utrecht. Wij zullen Tweede Kamerleden aansporen om kritische vragen aan de minister te stellen over de aanstaande niet te verantwoorden hoge kosten. En we willen weten of zij de second opinion van het Centraal Planbureau, waar ze zelf om vroeg, daadwerkelijk naast zich neer wil leggen.

De natuur- en milieuorganisaties en bewoners voelen zich gesteund door het coalitieakoord van het nieuwe Utrechtse stadsbestuur, dat eveneens kritisch is en de diepgaande weerstand tegen de verbreding van de A27 ondersteunt.

---

Dit persbericht is gezamenlijk opgesteld door:

Bewonersoverleg Ring Utrecht, De Kracht van Utrecht, Vrienden van Amelisweerd, Laat Lunetten Niet Stikken, De Zilveren Schaats, bewoners Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp, Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen, Milieucentrum Utrecht en Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Bewonersoverleg Ring Utrecht A27 - Milieucentrum Utrecht - tel. 030 236 72 40), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Laat Lunetten Niet Stikken) en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Natuur- en Milieufederatie Utrecht - tel. 030-256 73 59).

---

Reacties / media:

Gemeente Utrecht aan de Tweede Kamer: Reactie op besluit Ring Utrecht

Vroege Vogels: Verbreding A27 Ring Utrecht duur en onnodig

Reacties van de raadsfracties Groenlinks, VVD en D66 via De Utrechtse Internet Courant

Volg de reacties van Kamerleden via het MIRT-debat woensdag 17 juni via deze livestream (Troelstrazaal, van 14 tot 18u) 

Links:

Rapport Alternatieve MKBA TU Delft

Rapport CE Delft Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig?

De zin van snelheidsbeperking (met links naar diverse rapporten)

CPB Second Opinion MKBA Utrecht

Fiets en de trein, ideale tandem voor een dubbele schaalsprong

 

Fietsen en de trein: naar een dubbele schaalsprong in OV-rail en Fiets

Dubbele Schaalsprong_logos_710

De Fietsersbond, Fietsfilevrij en de Kracht van Utrecht bepleiten een dubbele schaalsprong in het rail- en fietsnetwerk. Deze dubbele schaalsprong is noodzakelijk om de capaciteit van fietsvoorzieningen te vergroten, overvolle steden te ontlasten en de druk op het wegennet te verminderen en kan zo de impasse in het Nederlandse mobiliteitsbeleid doorbreken. Dit ambitieuze plan voor innovatief duurzaam verkeer en vervoer in en rond steden vermindert de negatieve gevolgen van automobiliteit, biedt gezondheidswinst en levert ruimte op in de zich verdichtende steden.

Doorfietsnetwerk + toekomstagenda snelfietsroutes + ambitie spoor en lighrail

Perron IC_Utrecht_Amsterdam_0810u

De drie organisaties lieten zich inspireren door ontwikkelingen in binnen- en buitenland: het ov-railsysteem rond Parijs, het doorfietsnetwerk in Utrecht en de toekomstagenda voor 675 kilometer snelfietsroutes. Door het combineren van het Utrechtse doorfietsnetwerk en de landelijke toekomstagenda snelfietsroutes met de bestaande Spoorkaart van Nederland en nieuwe plannen op het gebied van rail en light-rail, ontstonden nieuwe beelden.

Op verschillende kaartbeelden wordt de dubbele schaalsprong zichtbaar voor 2014, 2018 en 2028. De kaarten met Rail-Poorten en RodeLoperpoorten laten zien dat er een aantrekkelijk en snel alternatief is voor het huidige - sterk op automobiliteit gerichte – beleid; een alternatief dat zowel nationaal als regionaal perspectieven biedt.

Kaarten: 

OV-rail en Fietsfilevrij-routes in Nederland (2014 - 2018 - 2028)

Dubbele Schaalsprong OV-rail en fietsnetwerken in stadsregio Utrecht (2014 - 2018 - 2028)

Topografische kaart stadsregio Utrecht - schaalsprong OV-rail en fiets (2014 - 2018 - 2028)

Presentatie tijdens het Railforum seminar 'De ideale tandem - OV en fiets'

Rode Lopers en RodeLoperstations voor fietsers

In het woon-werkverkeer in en rond de stad (actieradius 15 km v.v.) is de (e-)fiets steeds meer het primaire vervoermiddel. De fiets kan nog meer dan nu, de opstap worden naar stadsregionale voorstadstations, waar de reizigers snel overstappen naar andere grotere steden en regio's. Bovendien blijkt de fiets in de stad het meest kosten-efficiënte vervoermiddel voor de kortere afstanden (Plan 22 - OV Amsterdam). Op het ogenblik loopt het fietsgebruik tegen capaciteitsgrenzen aan. Stations- en centrumstallingen staan overvol.

Dat is fantastisch nieuws, want de fiets vraagt weinig ruimte, vervuilt niet en is goed voor de conditie van de gebruiker. Er is een schaalsprong nodig in samenhang, kwaliteit en capaciteit van fietsnetwerken om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen en extra vraag te genereren. De Rode Loper kan uitgerold worden in de vorm van een doorfietsnet in de regio. Snelfietsroutes verbinden belangrijke stedelijke kernen en werkgebieden met elkaar op regionaal niveau.

Het openbaar vervoer per rail is ruimte-efficiënt en cruciaal voor de langere (regionale) verplaatsingen naar de economische kerngebieden (Plan 22 - OV Amsterdam). De OV-fiets als snel natransport maakt de verplaatsing van deur tot deur vlot en comfortabel.

"Railpoorten" en "RodeLoperpoorten"

Schaalsprong VaartscherijnBelangrijk uitgangspunt voor de dubbele schaalsprong is een betere integratie van intercitynetwerk, sprinters, lightrail/tram, bus en fiets v.v. Vanuit een andere regio is een stad elke tien minuten bereikbaar via "Rail-Poorten" (een groot overstapstation op sprinter, lightrail, bus of fiets). Zo'n station is intercitystation of zal dat snel kunnen worden. De totale reistijd in de Brede Randstad is doorgaans minder dan een uur.

Belangrijke schakels in de ketenmobiliteit van de stadsregio noemen we RodeLoperpoorten Deze zijn groter in aantal dan de Rail-Poorten (bijvoorbeeld ook hier en daar bij lightrail-tramhaltes), zodat voor alle delen van de stad de fietsafstand naar een railstation maximaal een aantal kilometer is en dus voor de meeste fietsers acceptabel als deel van een ketenreis.

Reistijd- en comfortwinst met enorme gezondheidsvoordelen

De RodeLoperpoorten en Rail-Poorten leiden tot reistijdwinst (minder mensverliesuren) en comfortwinst. De eenzijdige nadruk op de grote centrale stations wordt verminderd.

Een treffend voorbeeld is de reistijdwinst voor reizigers naar de Uithof. Wie reist via station Bunnik en verder gaat op de fiets, wint tussen de 10 en 25 minuten in vergelijking met doorreizen naar Utrecht en daar de bus nemen.

De initiatiefnemers van de dubbele schaalsprong nodigen geïnteresseerde burgers, organisaties en overheden uit om te reageren op de plannen. Zij vragen Rijk, provincies, stadsgewesten en gemeenten de dubbele schaalsprong op te nemen in hun mobiliteitsvisies en investeringsprogramma's voor de komende periode.

Bekijk alvast de presentatie van Jan Korff de Gidts en Tymon de Weger (Railforum seminar op 5 juni 2014).  

---

Contactpersoon | projectleider | meer informatie bij

Jan Korff de Gidts | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | M: 06 3363 0344

www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Doorfietsnet: 

Bijlage: Doorfietsen in Utrecht; beschrijving en totstandkoming van de dubbele schaalsprong

 

Links 

Lightrail 2040 in kaarten, Platform Do Lightrail Railforum, 2013 

CROW Ontwerpwijzer Fietsverkeer

Landelijke Fietsersbond en Fietsersbond afdeling Utrecht

Ontwerp Doorfietsnetwerk stad Utrecht 2012

FietsFileVrij-projecten 

Genomineerden Fietssteden voor De Fietsstad 

Stedenbaan+ Decentraal

Stedenbaan+ over belang Ketenvoorzieningen

Casus 'Met de (Leen-)Fiets van Bunnik naar de Uithof'

Kracht van Utrecht

Decisio, Quick scan maatschappelijke kosten en baten van de fiets

Congres Beter Benutten, 6 maart 2014, Zwolle

 

Fiets en OV - de ideale tandem... Railforum Seminar op donderdag 5 juni in Utrecht

Schaalsprong OV_Fiets_2028_TEASEROp donderdag 5 juni organiseerden Fietsersbond, Platform Fietsfilevrij en Railforum het seminar 'De ideale tandem: Fiets en OV'. Tijdens deze bijeenkomst kwamen mensen samen die werken aan fiets- en OV-projecten in heel Nederland. Beleid, onderzoek en praktische voorbeelden uit binnen- en buitenland passeerden de revue. Doel van de middag was om inzichten en ervaringen te delen om het draagvlak voor nieuwe maatregelen te versterken.

Namens de Fietsersbond en platform Fietsfilevrij presenteerde Wim Bot de schaalsprong voor fietsnetwerken - regionale snelfietsroutes. Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) en Tymon de Weger (Fietsberaad) lichtten de casus Utrecht toe. Centraal hierin staan de kansen van een dubbele schaalsprong in fiets- en OV-railnetwerken voor stad en regio Utrecht. 

Kern van dit seminar is het onderzoeken van de integratiemogelijkheden van OV en fiets. Welke kennis en inzichten zijn er? En welke ervaringen?

Betere integratie van OV- en fietsprojecten biedt enorme kansen voor duurzame mobiliteit.

Railforum brengt adviseurs, ambtenaren en uitvoerders betrokken bij OV en fiets, politici van alle overheidslagen en leden van Railforum en Platform Fietsfilevrij bij elkaar. Doel is om het draagvlak voor OV- en fietsprojecten te vergroten en ze prioriteit te geven op de politieke agenda van Rijk, provincie, regio en gemeente.

---

Railforum logo_zwartwit

U kunt alle gegeven presentaties online bekijken. Van de presentatie 'Dubbele schaalsprong OV-rail en fietsnetwerken (Kracht van Utrecht en Platform Do Lightrail) kunt u de video-opname bekijken. 

Meer info: www.railforum.nl

 

Donderdag 12 juni: Workshop over snelfietsroutes in Provincie Utrecht

Snelfietsroutes BannerDonderdag 12 juni organiseert de statenfractie van Groenlinks een workshop over de plannen en wensen voor snelfietsroutes in de provincie Utrecht. Aanleiding is het Ontwerp Mobiliteitsplan van de Provincie Utrecht. Op 16 juni bespreekt de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie dit plan (Mobiliteitsvisie en -programma) en de reacties daarop. De Kracht van Utrecht heeft haar visie gegeven in een zienswijze op het Ontwerp Mobiliteitsplan en zal natuurlijk deelnemen aan deze workshop. 

Doelstelling van de workhop

Deelnemers gaan samen bepalen wat de ambitie voor de periode 2015-2028 zou moeten zijn wat betreft een provinciaal netwerk van snelfietsroutes. Welke (CROW-) eisen zijn daarbij van belang? Hoe zien de fietsplannen van provincie, regio (BRU) en gemeentes er uit en kunnen die geïntegreerd worden in één visie? Welke ontbrekende schakels zijn er? De provincie wil met name mikken op routes waar veel woon-werk- en schoolverkeer is, omdat juist daar veel rendement te halen valt. 

Eerder hebben Fietsersbond en Groenlinks-leden het bestaande snelfietsroute-netwerk en de ontbrekende schakels in kaart gebracht. Deze trajecten (zie deze presentatie) liggen deze avond ter discussie. Daarnaast zijn gemeentes bezig met stedelijke fietsnetwerken, bijvoorbeeld het Utrechtse Doorfietsnet. "Een concrete uitwerking van een netwerk van snelfietsroutes op provincieniveau ontbreekt echter nog", volgens Groenlinks.

Lees ook de "Toekomstagenda voor Snelfietsroutes"

---

Datum & tijd: donderdag 12 juni van 20.00 tot 22.30 uur (inloop v.a. 19.30u).

Locatie: Utrechtse Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht

Meer info bij Groenlinks

 

Nieuwe concepten van mobiliteit ontwerpen: De Kracht van Doen op 2 juni 2014

KrachtvanDoenMaandag 2 juni 2014 organiseert het Cartesius Museum "De Kracht van Doen". Het is een open dag in de (bijzondere) Werkspoorkathedraal. Het Cartesius Museum initieert en stimuleert activiteiten, waarbij vernieuwende samenwerking centraal staat tussen creatieve professionals uit alle disciplines.

Kern is de ervaring dat vernieuwingen zich met name uiten in concrete vormgevingen (producten, diensten, wijzen van werken). Deze vernieuwingen worden geschetst door een drietal arena's: (1) Mobiliteit 4.0, (2) De Stad als Atelier en (3) Studenten & Ontwerpen in het Cartesiusgebied.

Arena Mobiliteit 4.0

Van 14.05 uur tot 15.30 uur neemt de Kracht van Utrecht deel aan de parallelsessie "Mobiliteit 4.0". Inzet: Nieuwe concepten van mobiliteit ontwerpen binnen een stedelijke context. Stedelingen bewegen zich in de stad per voet, per fiets, per boot, met het openbaar (rail)vervoer en hun auto. De traditionele hegemonie van de auto met het bijbehorende individueel gemak wordt afgezet tegen de collectieve noodzaak van bereikbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en kwaliteit van wonen, werken en recreëren. De technologie staat daarbij niet stil. De e-bike is hier een goed voorbeeld van, maar ook technische systemen in registratie en informatievoorziening.

Do It Yourself Mobility

Deze technologie maakt het mogelijk dat een stedelijk DIY Mobility ontstaat van delen in gebruik in plaats van bezit. Wellicht moeten we naar een nieuw integraal stedelijk concept van bewegen, wonen en werken dat de aansluiting op regionale en landelijke verkeerswegen herdefinieert.

Kunstenaars kunnen daarbij een creatieve functie vervullen. Is Mobiliteit 4.0 de oplossingsrichting? We gaan aan de slag en leggen elkaar een aantal ontwerpen van stedelijke gebieden, knelsituaties en DIY/DIT (Do It Yourself/Do It Together)-innovaties voor. Bijvoorbeeld: Aanpak van de fietsjungle op het Utrechtse Westplein nabij het Centraal Station, nieuwe mobiliteit in het industriële Cartesiusgebied, de ontwikkeling van een Amsterdam-Rijnkanaal wAteRTainment tussen Amsterdam en Maastricht, etc.

Meer info:

De Kracht van Doen - maandag 2 juni in de Werkspoorkathedraal. Aanmelden (verplicht): zie www.cartesiusmuseum.org

Bron en meer informatie: Cartesius Museum en de brochure "De Kracht van Doen" met het volledig Programma

Aanmelden kan ook direct via dit online formulier

Tekst: Cartesius Museum