Trendbreuk in Nieuwe Aanpak Bereikbaarheid: anders kijken en denken, anders doen

Een trendbreuk met de asfaltreflex?

Verruim je_blik

Een nieuwe aanpak in het mobiliteitsbeleid... In de nieuwe begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vielen de passages hierover het meest in het oog. De planstudie Ring Utrecht en de andere grote asfaltprojecten gaan ondertussen gewoon door volgens planning. Maar de "Nieuwe Aanpak Bereikbaarheid" zou echt een trendbreuk en een cultuuromslag zijn, volgens Minister Schultz van Haegen. Wat bedoelt zij daarmee? 

Een bredere bereikbaarheidsvisie en de Big Five

Breder, integraal, innovatief en met oog voor economisch rendement? Het zal u gelijk duidelijk zijn dat het hier niet over de "Big Five" gaat (Ring Utrecht, Blankenburgtunnel, Rijnlandroute, A15 Nijmegen en de Ruit Eindhoven). Sterker nog, de nieuwe brochure "De brede bereikbaarheidsaanpak langs vijf sporen" weet op geen enkele manier uit te leggen hoe het actuele asfaltdenken past in een nieuwe bredere bereikbaarheidsvisie. Dat is natuurlijk vreemd, maar verder is deze "nieuwe aanpak" hoopgevend. 

Een cultuuromslag voor de komende MIRT onderzoeken

Niet meteen die reflex van meer asfalt, maar de reiziger centraal zetten, zei minister Schultz van Haegen eerder dit jaar op het Beter Benutten congres. Zij spreekt van een trendbreuk, een andere manier van kijken, denken en handelen. Het ministerie nodigt alle partijen uit - gebruikelijke en ongebruikelijke - om hierover mee te denken. Het is een leerproces en een cultuuromslag. Dit staat allemaal opgeschreven in de brochure Meer bereiken. De welbekende en relevante maatschappelijke trends worden hier ook onderschreven: verstedelijking (en daarmee kansen voor OV en fiets), veranderend reisgedrag onder jongeren, steeds slimmere informatietechnologie, elektrisch vervoer en duurzaamheid als drijfveer voor (veranderend) mobiliteitsgedrag.

De nieuwe aanpak zal worden toegepast in de acht nieuwe MIRT-verkenningen, waar die voor de Utrechtse regio onderdeel van uitmaakt (MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport; de onderzoeken zijn bereikbaarheidsstudies in voorbereiding op concrete projecten). De studies zijn het vervolg op de bestuurlijke overleggen tussen Rijk en regio, die in 2013 zijn afgerond (zie het MIRT-onderzoek "OV regio Utrecht - regio in beweging" voor uitgebreide probleemschets en oplossingsrichtingen).

Inrichten, informeren en innoveren

Perron IC_Utrecht_Amsterdam_0810uDe eerste pijler van de Nieuwe Aanpak is ruimtelijke inrichting, niet toevallig de eerste pijler in "onze" Ladder van Verdaas. Streven naar nabijheid van bestemmingen leidt tot minder mobiliteit; concentreren van wonen en werken rond multimodale knooppunten tot meer OV-gebruik. Dat laatste is overigens al langer een beleidsdoel, maar nog geen praktijk. Er zijn de afgelopen jaren namelijk vooral woningen en arbeidsplaatsen langs snelwegen bijgekomen (PBL 2014), en niet - zoals het beleidsdoel voorschrijft - bij multimodale knooppunten. 

Pijler twee is "in stand houden", het onderhoud van infrastructuur. Onderdeel hiervan is het slim combineren van werkzaamheden, door bijvoorbeeld het vernieuwen van een viaduct te combineren met de aanleg van een busbaan of fietspad. In de derde pijler "informeren" komt de IT-technologie om de hoek kijken: apps voor multimodale reisinformatie, parkeerapps die zoekverkeer beperken, apps die inzicht verschaffen in reiskosten en milieueffecten... Het zijn oplossingen die bekend zijn uit het maatregelenpakket "Beter Benutten". Voor overheden gaat het hier over het delen van mobiliteitsdata en bijvoorbeeld het gezamenlijk opstellen van OV-concessies. 

Multimodale knooppunten, mobiliteitsmanagement, fietssnelwegen...

De pijler "innoveren" is veelomvattend. Het zijn allemaal voorstellen voor maatregelen die in de visie van de Kracht van Utrecht al vanaf het begin een plek hebben gehad. Het ministerie noemt hier concreet:

Fietssnelweg F35

a) Afspraken maken met grote (onderwijs)instellingen voor een betere spreiding van werk-, les- of bezoekuren, om zo verkeer beter te spreiden (bouwen voor de "spitscapaciteit" wordt zo overbodig).

b) Het werken met flexibele mobiliteitsbudgetten, afspraken maken en beperken van parkeerplekken, "Het Nieuwe Werken" en spitsmijden.

c) Afspraken maken over een betere aansluiting van verschillende vormen van OV, inclusief meer en betere fietsvoorzieningen. 

d) Zorgen voor fietssnelwegen, ook in combinatie met het stimuleren van het gebruik van de e-bike. Autodelen stimuleren, ook in combinatie met OV. NB: In het vervolg op "Beter Benutten" zal de financiering van snelfietsroutes mogelijk worden, zo staat te lezen in de infrabegroting voor 2015 (nu is dat nog niet het geval). 

e) Slimmere stadsdistributie door het ontwikkelen van distributiecentra aan stadsranden, bevoorrading met kleine schone voertuigen, meer vervoer over spoor en water, slim bundelen van vracht, enzovoort.  

Oude asfaltreflex vs nieuwe bereikbaarheidsvisie

Schaalsprong VaartscherijnDe laatste pijler is "infrastructuur", want wegverbredingen horen uiteraard nog wel tot het pakket van oplossingen. Maar dan wel als laatste. Alleen wanneer slimme mobiliteitsoplossingen niet voldoende blijken te werken, komt nieuwe infrastructuur in beeld. En dan eerst in de vorm van kleine, goedkope ingrepen. "Investeringen worden daar gedaan waar het economisch rendement het hoogste is", zegt het ministerie in hun brochure. Prima. Maar het klinkt ons wat vreemd in de oren. Is dit hetzelfde ministerie dat de verbreding van de A27, volgens het CPB een volstrekt onrendabele investering, wil doordrukken?

De nieuwe bereikbaarheidsaanpak klinkt als muziek in onze oren, ook al is ze mede ingegeven door financiële overwegingen (het grote geld is immers op voor de komende 14 jaar). De uitzonderingspositie van de "Big Five" is natuurlijk teleurstellend. Het oude asfaltdenken leeft nog voort. Maar hoe lang nog? Meer en meer leeft het voort als politiek besloten relict, met een stevig prijskaartje.

Voor de komende MIRT-onderzoeken liggen er nu kansen voor Rijk, provincie en gemeente om mobiliteitsvraagstukken slimmer en gezamenlijk aan te pakken. Wij doen zeker mee!

Meer info: 

Infrabegroting 2015

Brochure De brede bereikbaarheidsaanpak langs vijf sporen

Brochure Meer bereiken - door een brede, gezamenlijke aanpak van mobiliteitsopgaven

---

Tekst: Olivier Beens

 

Actieplan Gezonde Lucht voor Utrecht aangeboden aan Utrechtse gemeenteraad

Actieplan Gezonde_Lucht_aangeboden_aan_Andre_van_Schie_small

Dinsdag 2 september nam André van Schie als voorzitter van de Raadscommissie Stad & Ruimte het Actieplan Gezonde Lucht voor Utrecht in ontvangst. De boodschap van Milieudefensie, bewonersgroepen en Kracht van Utrecht is duidelijk: Wij verdienen schonere, gezonde lucht. In het actieplan staan concrete maatregelen om daar de komende jaren hard aan te werken. Er gebeuren in fietsstad Utrecht al hele mooie dingen. Maar er is meer nodig! 

Bekijk een video-impressie van de presentatie; foto's vindt u in dit online album (foto/video © Olivier Beens / Kracht van Utrecht).

Ongezonde lucht

Net als in andere grote steden is de lucht in Utrecht nog steeds erg ongezond. Op tal van plekken wordt nog niet aan de wettelijke normen voldaan. Voor roet, de meest schadelijke stof, bestaat helemaal geen veilige norm. Utrechters hebben recht op gezonde lucht. Dat is lucht die je gerust in kunt ademen, zonder schadelijke gevolgen voor je gezondheid. Daarvoor is het nodig om de uitstoot van schadelijke stoffen te bestrijden. Vooral het wegverkeer zorgt voor veel gezondheidsschade bij Utrechters. Minder en schoner wegverkeer is de oplossing.

Roetreductieplan

Met het besluit om de milieuzone niet alleen voor vrachtverkeer te laten gelden, maar ook voor de meest vervuilende personenauto's, heeft Utrecht een belangrijke en historische stap gezet. Als eerste stad in Nederland gaat Utrecht realiseren wat in veel andere Europese steden al lang de regel is: de grootste vervuilers weren uit het centrum. Het is een belangrijke stap, maar het einddoel is nog niet in zicht. Op termijn zal de milieuzone groter moeten worden in omvang en ook voor meer vervuilende voertuigen moeten gelden. Geen toegang tot de stad voor diesels zonder roetfilter!

Rochelroute oproep

Milieuzone

Een milieuzone is een goed en wettelijk stevig verankerd middel om de meest vervuilende voertuigen te kunnen weren. Maar er zijn meer bronnen. Een effectief roetreductieplan zorgt elk jaar voor 10% minder roet in de lucht, pakt alle bronnen aan en geeft de Utrechters gezondheidswinst. Naast (oude) dieselvoertuigen gaat het dan om bouwmachines, aggregaten, bemalingspompen en schepen. Daar zijn nu geen effectieve emissienormen voor... Voor elke emissiebron zijn ook schonere alternatieven beschikbaar. Bouwterreinen kunnen grotendeels op elektrisch aangedreven machines draaien en voor alle voer- en vaartuigen bestaan alternatieven met roetfilter. Met de wortel en de stok kan de gemeente hier belangrijke reducties bereiken.

Transitie naar elektrisch 

Het gebruik van elektrische auto's verdient een flinke stimulans. De gemeente moet ervoor zorgen dat het aantal oplaad- en parkeerplekken altijd voor blijft lopen op het aantal elektrische voertuigen. Wie zijn vervuilende brandstof-auto verruilt voor een elektrische, ziet zich dan beloond met een grotere kans op een parkeerplaats. Op tal van andere manieren is de transitie van brandstof naar e-voertuigen te stimuleren: van het eigen wagenpark van de gemeente tot voorrang bij aanbestedingen en andere contracten, waar de gemeente een rol kan spelen.

Verkeersplan en schone lucht

Gezonde lucht_praatje_makenUtrecht is een fietsstad. Terecht, want de fiets is bij uitstek het beste stedelijke vervoermiddel: snel, veilig, schoon, zuinig en zonder veel ruimtebeslag of schadelijke emissies. Utrecht is ook qua oppervlak een stad waarin alle functies prima per fiets bereikbaar zijn. Toch krijgt ook in Utrecht de auto nog steeds erg veel aandacht van de politiek, het meeste geld en de meeste ruimte. En dat terwijl het autoverkeer voor de meeste vervuiling, de meeste geluidsoverlast en meeste verkeersslachtoffers zorgt.

Snelle invoering van 80 km/uur op de Utrechtse Ring (voor zover dat nog niet het geval is) is belangrijk. Daar gaat het Rijk over. Wij vragen u daarom met de minister snel afspraken te maken.

Een autoluwe stad is leefbaar en aantrekkelijk om in te verblijven. Geen stad in Nederland is zo goed bereikbaar met de trein als Utrecht. De combinatie van fiets en OV kan in Utrecht het grootste deel van de mobiliteitsbehoefte dekken, mits doorgevoerd met ambitie.

Oplossen van fietsfiles

Fietsfiles zijn inmiddels een dagelijks probleem. Gebrekkige stallingsmogelijkheden met 'wildstallen' van fietsen als gevolg, komen vaak terug op de Utrechtse raadsagenda. Te vaak wordt dit gezien als een probleem. Het is natuurlijk vooral een teken van succes. Het is wel iets dat goed moet worden opgelost, juist door fors te investeren in nog betere fiets-infrastructuur. Snelle doorgaande fietsroutes, met vrijliggende fietspaden. Voorkomen dat fietsers vaak en lang moeten wachten bij stoplichten. Opstelplaatsen vóór die van de auto, wanneer vrijliggende fietspaden onmogelijk zijn. Scooters en brommers op de rijbaan en een optimale aansluiting van OV en fiets. Daarvoor moet het ook op meer verbindingen (op middellange trajecten) mogelijk zijn om de fiets mee te nemen in het OV.

Fiets en OV als gouden combinatie

Fietsen KorteJansstraatHet lokale en regionale openbaar vervoer in Utrecht moet groeien en beter in staat worden aan de mobiliteitsvraag van de regio te voldoen. Enerzijds moet het snel en fijnmazig genoeg zijn om een volwaardig alternatief voor de auto te zijn en anderzijds grote hoeveelheden reizigers in de spits kunnen vervoeren. Dat lijkt een dilemma, zeker gezien het ruimtegebrek rond de huidige knooppunten. Maar slimme combinaties van fiets en OV (rail en bus) maken veel mogelijk.

Terugdringen autobezit en -gebruik

Verbetering van fiets- en OV-netwerken is een voorwaarde voor een omslag naar gezonde mobiliteit, maar die moet ook worden gestimuleerd door het terugdringen van autobezit en autogebruik. Voor gemeenten is het parkeerbeleid het beste regie middel. Betaald parkeren, met oplopende tarieven in gebieden met weinig ruimte, kleine vergunningzones en geen nieuwe parkeergarages, maken het onaantrekkelijk om de auto in de stad te gebruiken. De ruimte die vrijkomt als de auto niet meer het stadsbeeld domineert (auto als gast) is pure winst voor de bewoners van de stad.. Ruimte voor fietsers en voetgangers, speelplaatsen en groen, geven de stad kwaliteit en maken de stad veilig, gezond en gastvrij.

De grootste groeier in het stedelijke verkeer is het bestelverkeer. Stadsdistributie kan efficiënter en schoner als gemeente, bezorgers en ontvangers samenwerken. Door bijvoorbeeld het gebruik van elektrische voertuigen te belonen met ruimere venstertijden, nemen geluidsoverlast en vervuiling af. Ook het bundelen van kleine vrachten kan het aantal ritten in de stad verminderen.

---

Dit artikel is een beknopte versie van het actieplan. Lees hier het hele Actieplan Gezonde Lucht voor Utrecht (pdf)

KvU MD_logo

Tekst: Milieudefensie en Kracht van Utrecht

 

Actieplan Gezonde Lucht in Utrecht op 2 september aangeboden aan Utrechtse Raad

Gezonde lucht_gezonde_longen_MD_actieOp dinsdag 2 september 2014 om 13.00 uur gaan we - Kracht van Utrecht en Milieudefensie - een actieplan voor gezonde lucht overhandigen aan de Utrechtse gemeenteraad. Dat doen we samen met honderden foto's van bezorgde Utrechters die hun gemeente om maatregelen voor gezonde lucht vragen.

Concrete maatregelen!

Het is belangrijk dat de gemeenteraad ziet dat er veel mensen zijn die zich zorgen maken. Dan kunnen ze de vraag om maatregelen niet naast zich neerleggen. We bieden de raadscommissie een Actieplan aan. In dit Actieplan voor gezonde lucht staan maatregelen die de gemeente in kan voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Dinsdag 2 september, 13.00 uur, Stadhuis

Maak jij je ook zorgen over luchtvervuiling en wil je de gemeente laten zien dat jij gezonde lucht wilt? Ga dan mee naar de aanbiedingsactie op dinsdag 2 september. Tijd: 13.00 uur op het Stadhuis. Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en je krijgt een mailtje terug met meer info. 

Het Actieplan Gezonde Lucht voor Utrecht zal op dinsdag 2 september om 13.30 uur online staan op deze website.

Meer over de "Samen voor Gezonde Lucht" activiteiten van Milieudefensie lees je hier

 

Gezonde Lucht voor Utrecht - actieplan Milieudefensie en Kracht van Utrecht

Rochelroute oproepNet als in andere grote steden is de lucht in Utrecht nog steeds erg ongezond. Op tal van plekken wordt nog niet aan de wettelijke normen voldaan.

Voor roet, de meest schadelijke stof, bestaat helemaal geen veilige norm...

Utrechters hebben recht op gezonde lucht. Dat is lucht die je gerust in kunt ademen, zonder schadelijke gevolgen voor je gezondheid. 

Vanaf dinsdag 2 september om 13.30 uur - na de overhandiging van het Actieplan aan de Utrechtse Gemeenteraad - kunt u de volledige tekst van het actieplan lezen op deze website en via een tweet van @KrachtvanU. 

 

Regeren is vooruitzien: Jaap van Meijgaarden over manipulatie met verkeerscijfers

Landschap Rijnlandroute_Leiden_WimterKeursDe kans dat de verkeersprognoses voor de A9 door de Bijlmer en de Rijnlandroute bij Leiden uitkomen, is nog geen één procent. Toch vormen deze de basis voor dure asfaltplannen. Dan ben je dus volstrekt onzorgvuldig bezig...

Het zijn de woorden van Jaap van Meijgaarden, jarenlang werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland op het dossier infrastructuur. In een prominent artikel in Trouw (samen met Wim ter Keurs) en in een interview voor de Tros Nieuwsshow vertelt hij over de wereld van politieke besluiten en gemanipuleer met verkeerscijfers. 

Onnodige miljarenuitgaven

"Verbreding A9 niet meer nodig", kopte de NOS op 30 juni 2014. Volgens Rijkswaterstaat reden er in 2005 nog 72.000 voertuigen per dag over de A9. En dat aantal zou flink gaan groeien. De basis voor verbreding van vier naar tien rijstroken was daar. Vorig jaar echter reden er nog maar 59.000 voertuigen op dezelfde plek. De prognose voor 2030 is ook flink naar beneden bijgesteld. De verbredingsplannen hadden te maken met de verwachtte "schaalsprong van Almere", een stad waar nu meer mensen uit vertrekken dan er komen wonen. 

Normaliter is dat goed nieuws. Het betekent een flinke besparing op de voorgenomen verbreding. Ook bij de Rijnlandroute bij Leiden is dat het geval. Samen met de A27 bij Amelisweerd, de Blankenburgtunnel bij Rotterdam, de A15 bij Nijmegen en de Ruit Eindhoven (de "Big Five") heb je het over vele miljarden euro's aan besparingen; geld waar de zieltogende Nederlandse economie wel een betere bestemming voor heeft. Toch blijft het Ministerie van I&M vasthouden aan de oude, verkeerde prognoses dat het verkeer de spuigaten uit gaat lopen. 

Gemanipuleer met verkeerscijfers in Leiden

Plesmanlaan LeidenJaap van Meijgaarden is stellig in de Tros Nieuwsshow: "Dan blijkt dat er voortdurend gemanipuleerd wordt met feiten en gegevens. In Leiden stond de wethouder te vertellen: 'De verkeersproblematiek van het oost-west verkeer in de stad neemt toe.' Ik ben ontzettend in de gegevens gedoken van de gemeente zelf. En het is niet waar."

Volgens Van Meijgaarden was het een politieke deal. Oorspronkelijk was de verkeerswethouder (D66) in Leiden tegen aanleg van de Rijnlandroute. In ruil voor de vervallen Rijn Gouwe Lijn (een sneltram door het centrum van Leiden) zouden ze echter toch overstag zijn gegaan. Van Meijgaarden noemt de Plesmanlaan (provinciale weg vanuit Katwijk) als voorbeeld. Daar telde de gemeente in 2002 welgeteld 45.412 motorvoertuigen. Het laatste cijfer uit 2011 is 41.761 motorvoertuigen. Een duidelijke afname dus. Toch beweert de wethouder dat het verkeer enorm is toegenomen. 

Voortschrijdend inzicht? Nee, een besluit is een besluit

Een verklaring voor dit gedrag? Van Meijgaarden denkt dat politici krachtdadig willen optreden en daarom weigeren plannen te wijzigen op basis van voortschrijdend inzicht. Ook zijn er concrete politieke besluiten genomen en deals gesloten waar men niet van af durft te wijken. De werkelijkheid is inmiddels heel anders. Er wordt gewoonweg minder met de auto gereden. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau neemt die trend waar. Reisgedrag verandert. Binnen de wereld van verkeerskundigen onderschrijft iedereen die trend, volgens Van Meijgaarden. Dat maakt de politieke werkelijkheid nog vreemder. 

Vasthouden aan onjuiste prognoses

In het Trouw-artikel lichten Wim ter Keurs (voorzitter Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland) en Van Meijgaarden het gebruik van groeimodellen toe. De verkeersprognoses zijn gebaseerd op een scenario, waarin de economische groei (BBP) sinds het jaar 2000 gemiddeld 2.7% per jaar bedraagt. Aangezien we de afgelopen 15 jaar gemiddeld niet boven de 1.5% uitkomen, is de onjuistheid van dit scenario duidelijk. Bedenk dat er een nog veel hogere groei nodig is de komende jaren om de opgelopen "achterstand" in het model in te halen. Daar komt nog eens bij dat de olieprijzen in alle scenario's onrealistisch laag zijn. Daardoor overschatten de gehanteerde groeiscenario's het autogebruik nog eens extra (zie dit figuur uit een artikel van Gerard Cats).

In werkelijkheid zitten we trouwens onder het laagste groeiscenario. Wegverbredingen brengen daarom economisch en maatschappelijk gezien niets meer op. Ze kosten de maatschappij alleen maar geld. 

Van Meijgaarden adviseert om bij grote infrastructurele projecten eerst te analyseren wat de kans is op zowel minimale groei als terugloop van het verkeer. Pas dan kan de politiek op een verantwoorde manier besluiten nemen over onze Rijksinfrastructuur. De Kracht van Utrecht pleit hier ook al jaren voor. Kijk eerst maar eens hoe het verkeer zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Zet de miljarenprojecten in de wacht. Grote kans dat je daarmee miljarden bespaart. 

---

Beluister het interview met Van Meijgaarden voor de Tros Nieuwsshow op Radio 1 hier

En lees het artikel "Regeren is vooruitzien; ook als het om asfalt gaat" van Wim ter Keurs en Jaap van Meijgaarden in Trouw (8 augustus 2014). 

Gerard Cats (Kracht van Utrecht) schreef meerdere artikelen over dit onderwerp. Lees zijn bijdragen over groeiscenario's en bezuinigingen op infrastructuur.

tekst: Olivier Beens

 

 

Fiets en OV-rail: de gouden combinatie

Fiets en OV (trein/lightrail) vormen een ideale tandem in stadsregio's

Maar dit systeem groeit tegen de klippen op. Laten we, ook in de spoorconcessies, om gaan denken! Investeer de MIRT-gelden van het Rijk in een dubbele schaalsprong van Fiets & OV-rail netwerken. Eén miljard euro voor de Ring Utrecht / A27 bij Amelisweerd is niet rendabel en niet nodig (CPB).

Lees ook: 

 

Actieplan Goederenvervoer: naar zero-emission stadslogistiek voor de binnenstad

DHL op_de_OudegrachtDe Gemeente Utrecht heeft deze week het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 2014 gepubliceerd. Een interessant detail daarin is de paragraaf over het huidige Actieplan Goederenvervoer. Diverse projecten voor duurzame stadsdistributie staan vermeld. Zo wil de gemeente het bereik van Cargohopper uitbreiden. Maar meest in het oog springend is de 'Hub' voor zero-emission stadslogistiek. 

Projecten voor minder bouw/vrachtverkeer

Het Actieplan heeft op een vijftal gebieden een reeks maatregelen en projecten uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt met het bedrijfsleven om de intensiteit van vrachtverkeer op de route Pijperlaan - Lessinglaan te verminderen. Een aantal bedrijven mag bovendien busbanen gebruiken voor schoon en gebundeld transport. Ook in de bouwsector zijn er vorderingen. Er zouden plannen zijn van twee grote bedrijven om in 2014 een bouwlogistiek centrum in te richten op Lage Weide. Hiermee zou het bouwverkeer in Utrecht met 50% kunnen verminderen. 

Op Lage Weide bestaat sinds 2013 het samenwerkingsverband Port of Utrecht. Doel is om van Lage Weide een duurzame, multimodale poort voor de regio te maken (water, weg, spoor). Er zal onder meer een LOP (logistiek ontkoppelpunt) komen, waar vracht gebundeld kan worden voor schoon vervoer richting binnenstad. 

HUB voor zero-emission stadslogistiek

De Cargohopper en Bierboot zijn landelijk bekend als goede voorbeelden van duurzame stadsdistributie. De gemeente schrijft dat "het bereik hiervan wordt uitgebreid." In de binnenstad kijkt de gemeente samen met een 70-tal bedrijven om het vervoer efficiënter te maken (onderzoek "last mile"). En er is meer goed nieuws voor de luchtkwaliteit in de binnenstad:

"Vier distributeurs beheren vanaf 2014 gezamenlijk een HUB voor elektrisch transport aan de rand van het centrum. Hiermee worden de faciliteiten t.b.v. zero-emission stadslogistiek vergroot en kan deze ambitie (Green Deal ZES) komende jaren worden bereikt. In de eerste helft van 2014 zal de gemeente naar verwachting de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekenen."

Innovatie-subsidie

Er is net als in vorige jaren een subsidieregeling om innovatie in de duurzame logistiek te stimuleren. De subsidie is bedoeld voor concrete projecten van bedrijven in duurzame logistiek of bijvoorbeeld voor een haalbaarheidsstudie, gericht op een dergelijk concreet project. 

Veel projecten en veel ambitie dus op een lastig dossier. Eind 2014 zal de gemeente het actieplan evalueren en vernieuwen. We blijven de vorderingen met veel interesse volgen. 

---

Bron: Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 2014 (p41, zie document)

Lees ook onze uitgebreide notitie over Slimme Stadsdistributie

  

Verbreding van de A27 bij Amelisweerd / Ring Utrecht duur en onnodig

Persbericht Utrechtse bewoners, natuur- en milieuorganisaties - 16 juni 2014

Zes rijstroken in de huidige bak van de A27

Als het aan minister Schultz van Haegen ligt, krijgt de A27 Ring Utrecht 2 x 7 rijbanen. Afgelopen vrijdag presenteerde de minister het voorkeursalternatief voor de snelweg.

Utrechtse bewoners en natuur- en milieuorganisaties vinden een uitbreiding onaanvaardbaar en weten zich daarbij gesteund door verschillende onderzoeken, waaronder nu ook de door de minister zelf gevraagde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). De minister houdt geen rekening met de te verwachten afname van de automobiliteit, en ook niet met goedkopere en meer duurzame oplossingen om de doorstroming te bevorderen. Bewoners en natuur- en milieuorganisaties willen een optimale doorstroming met zo min mogelijk autoverkeer en zo min mogelijk overlast van geluid en ongezonde lucht.

Economisch onverantwoord

Om haar besluit te kunnen onderbouwen heeft de minister een MKBA laten maken: een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse. Hieruit blijkt dat bij de te verwachten lage economische groei de snelwegaanpassing een verlies van 440 tot 485 miljoen ontstaat. Alleen bij een – onwaarschijnlijke – hoge economische groei kan de snelwegaanpassing 500 tot 600 miljoen euro opleveren. Deze conclusies zijn in lijn met een eerder onderzoek van de TU Delft: alleen met zéér hoge groei van economie en verkeer kost de verbreding minder dan wat de economische opbrengsten ervan zijn. Maar alleen zonder tegenvallers. Het zeer hoge bouwrisico op dit traject wordt door de TU niet eens meegerekend. Schultz negeert de verwachting dat het nog jaren duurt voordat Nederland werkelijk uit de recessie is.

De verbreding van de A27 is dus economisch onverantwoord. Daarbij komt dat de kosten – minimaal 830 tot 840 miljoen euro! – door de belastingbetaler zullen moeten worden opgehoest, en niet alleen door de gebruiker van de snelweg in de spits.

CPBOok het Centraal Planbureau (CPB) vindt het voorkeursalternatief van Schultz een te groot economisch risico. In zijn second opinion over het MKBA concludeert het Planbureau dat de beslissing over de voorgestelde verbreding van de snelwegen uitgesteld moet worden:

"Het voorkeursalternatief van Schultz is een te dure oplossing om robuust een positief maatschappelijk rendement te genereren" (CPB Notitie, p.2)."

Het CPB vindt het ook onterecht dat varianten met 2x6 rijstroken worden uitgesloten in het kosten/baten-onderzoek.

Groei autoverkeer neemt af

Meer en meer wordt duidelijk dat het voornemen van Schultz tot de snelwegverbreding is gebaseerd op te rooskleurige en onjuiste aannames over de groei van het autoverkeer. Een recent onderzoek van CE Delft (november 2013) liet zien dat al ruim vóór de crisis de groei van het autoverkeer daalde. Daardoor rijden er nu – en in de nabije toekomst – veel minder auto's op de Ring dan in de laagste verwachting waar minister Schultz van uitgaat.

Dé oplossing: snelheidsbeperking op de Ring

Het is duidelijk dát er ingrepen nodig zijn om de bereikbaarheid van de regio te vergroten en de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Daarvoor zijn creatievere en modernere oplossingen denkbaar dan meer nieuw asfalt. Een snelheidsbeperking op de Ring naar 80 km/u zal veel problemen tegelijk kunnen oplossen: het verkeer kan dan soepel doorrijden, de uitstoot van het autoverkeer neemt af, de geluidsoverlast wordt minder, auto's kunnen gemakkelijker invoegen én het is veiliger. Ook dit blijkt uit studies, van onder andere de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Goudappel Coffeng, M+P Consulting Engineers, TNO en de Adviesdienst Verkeer&Vervoer van RWS.

In alle varianten die Schultz liet onderzoeken wordt uitgegaan van veel hogere snelheden. Behalve een snelheidsbeperking denken wij aan meer investeringen in fiets- en op openbaar vervoer-netwerken, 'spitsmijden' (automobilisten stimuleren buiten de spits te rijden) en eventueel beprijzing van automobiliteit.

Tweede Kamer

Aanstaande woensdag praat de Tweede Kamer over de Ring Utrecht. Wij zullen Tweede Kamerleden aansporen om kritische vragen aan de minister te stellen over de aanstaande niet te verantwoorden hoge kosten. En we willen weten of zij de second opinion van het Centraal Planbureau, waar ze zelf om vroeg, daadwerkelijk naast zich neer wil leggen.

De natuur- en milieuorganisaties en bewoners voelen zich gesteund door het coalitieakoord van het nieuwe Utrechtse stadsbestuur, dat eveneens kritisch is en de diepgaande weerstand tegen de verbreding van de A27 ondersteunt.

---

Dit persbericht is gezamenlijk opgesteld door:

Bewonersoverleg Ring Utrecht, De Kracht van Utrecht, Vrienden van Amelisweerd, Laat Lunetten Niet Stikken, De Zilveren Schaats, bewoners Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp, Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen, Milieucentrum Utrecht en Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Bewonersoverleg Ring Utrecht A27 - Milieucentrum Utrecht - tel. 030 236 72 40), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Laat Lunetten Niet Stikken) en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Natuur- en Milieufederatie Utrecht - tel. 030-256 73 59).

---

Reacties / media:

Gemeente Utrecht aan de Tweede Kamer: Reactie op besluit Ring Utrecht

Vroege Vogels: Verbreding A27 Ring Utrecht duur en onnodig

Reacties van de raadsfracties Groenlinks, VVD en D66 via De Utrechtse Internet Courant

Volg de reacties van Kamerleden via het MIRT-debat woensdag 17 juni via deze livestream (Troelstrazaal, van 14 tot 18u) 

Links:

Rapport Alternatieve MKBA TU Delft

Rapport CE Delft Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig?

De zin van snelheidsbeperking (met links naar diverse rapporten)

CPB Second Opinion MKBA Utrecht

Fiets en de trein, ideale tandem voor een dubbele schaalsprong