Zienswijze namens Kerngroep Ring Utrecht over plannen verbreding A12/A27

A2x7 ontwerp_300'MOBilisation for the Environment' heeft mede namens een groot aantal organisaties en belanghebbenden een zienswijze ingediend over het Ontwerp Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12.

De Kerngroep Ring Utrecht heeft de zienswijze mede ondertekend en mede helpen opstellen.

Achterhaalde oplossing

Het Ontwerp Tracébesluit biedt achterhaalde oplossingen voor een problematiek, die niet bestaat. Ook het Ministerie van I&M toont in recente teksten een begin van besef dat meer asfalt geen eigentijdse oplossing is. Slimme vormen van mobiliteit komen steeds nadrukkelijker in beeld en de combinatie fiets+trein is al jaren - waar het gaat om verplaatsingen - het enige vervoersysteem dat groei vertoont.

Klimaatbeleid

Plannen zoals verbreding van de A12 en A27 houden op geen enkele wijze rekening met de zeer forse opgave op het gebied van klimaatbeleid, die logisch voortvloeit uit de zogenaamde Urgenda uitspraak en de ondertekening van het recente Parijse Klimaatakkoord. Het voorliggende Ontwerp Tracébesluit houdt op geen enkele manier rekening met deze forse beleidswijziging. 

De zienswijze bevat de volgende punten:

 • Verzoek aan de Minister om alsnog in te gaan op de conclusie uit de officiele MKBA (maatschappelijke kostenbatenanalyse) dat het uitstellen (of afstellen) van het project de meest logische optie is; 
 • Nut en noodzaak worden verantwoord met verkeersmodellen die niet door een onafhankelijke partij zijn opgesteld. De toegepaste verkeersmodellen gaan uit van zwaar overschatte congesties en reistijden in 2030. Zij gaan uit van verouderde en onrealistisch hoge groeiscenario's en congestiewaarden. De gebruikte verkeersmodellen zijn bovendien onderling niet consistent;
 • WOB-verzoek tot levering van de gebruikte verkeersmodellen en de bijbehorende berekeningen (input- en output-waarden);
 • Externe veiligheid en folierisico bij overkapping zijn onvoldoende beschouwd. Effecten van veranderde waterhuishouding zijn onvoldoende beschouwd;
 • Luchtkwaliteit;
 • Natuur (EHS, Amelisweerd, compensatie EHS, boscompensatie, soorten, Natura 2000, stikstofdepositie op beoordeelde natuurmonumenten);
 • Geluidsoverlast, bouwhinder en overige zaken.
--

Lees verder in de zienswijze (in PDF). De Kerngroep Ring Utrecht bestaat uit de Vrienden van Amelisweerd (Vereniging Aktie Amelisweerd) en een aantal bewonersorganisaties, waaronder Laat Lunetten Niet Stikken, Werkgroep A27 Voordorp, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd en bewoners uit Hoograven. De Kerngroep wordt ondersteund door onderzoeksgroep Kracht van Utrecht, het Milieucentrum Utrecht en Natuur en Milieu Utrecht.

Een eigen zienswijze indienen kan nog t/m maandag 20 juni. Zie ons eerdere bericht hierover voor meer informatie en onze online schrijfwijzer. 

En vergeet niet onze petitie te ondertekenen! 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Discussieavond 8 juni: Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en OV in Utrecht

squircle-discussieavondWoensdag 8 juni organiseert Milieudefensie een discussieavond: Op weg naar een gezonde stad. Doel is om te brainstormen over oplossingen in Utrecht. Hoe krijgen we op korte termijn meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer? 

Schaalsprong voor OV, fiets en voetgangers

Leven in een stad is vaak gezellig druk, maar de drukte zorgt ook voor nadelen. Er is weinig ruimte voor fietsers en wandelaars vanwege de hoeveelheid (geparkeerde) auto’s en de uitlaatgassen zorgen voor een ongezonde leefomgeving. We weten dat we moeten omschakelen naar duurzamere vormen van vervoer, gebaseerd op minder fossiele brandstoffen, maar de auto is nog steeds vrij dominant in het straatbeeld. Milieudefensie wil graag je input en nodigt je uit voor een discussieavond. De Kracht van Utrecht is in ieder geval van de partij. 

Hoe maken we Utrecht gezond? Hoe zorgen we ervoor dat de mens weer centraal staat in de stad in plaats van de auto? Hoe kunnen we ons klimaatvriendelijk vervoeren op grote schaal? Wat kan de gemeente volgens jou slimmer organiseren? Inzetten op meer fietspaden, en/of beter openbaar vervoer? Autoluwe wijken? Denk mee en kom naar de bijeenkomst.

--
Woensdag 8 juni in Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4, Utrecht.
Aanvang: 20.00uur (zaal open om 19.30 uur)
Toegang is gratis. Aanmelden verplicht, via deze link 

 

Kerngroep Ring Utrecht organiseert 31 mei een informatieavond over verbreding A12/A27

StopverbredingRingDe geplande verbreding van de Ring Utrecht heeft enorme effecten op de stad Utrecht en de waardevolle natuurgebieden langs de snelweg, vinden bewoners- en milieuorganisaties.

Daarom organiseert de Kerngroep Ring Utrecht op 31 mei een informatie-avond, o.a. over hoe je bezwaar kunt maken.

Wat vertelt Rijkswaterstaat ons niet? Tijdens deze informatieavond krijg je belangrijke informatie over de planstudie Ring Utrecht, belangrijk voor het indienen van een officiele zienswijze (dat kan t/m 20 juni). Wat kun je zelf doen? Met een intermezzo van cabaretier Vincent Bijlo. 

Plaats en tijd: dinsdag 31 mei om 20.00 uur in Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15.

Presentator: Elisabeth van den Hoogen

Programma: beknopte presentaties, vragenrondes, discussies en marktkramen met mensen van de Kerngroep Ring Utrecht.

Manifestatie in Lunetten op 5 juni: Stop verbreding Ring!

En op zondagmiddag 5 juni is er een grote manifestatie in Lunetten tegen de verbredingsplannen. De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt. 

Waarom zijn bewoners en milieu-organisaties tegen de verbreding:

 • Nut en noodzaak zijn niet onderbouwd
 • Nieuwe aanslag op Amelisweerd
 • Meer herrie en roet in Lunetten, Voordorp en Rijnsweerd
 • Grote uitvoeringsrisico’s door de folieconstructie bij Lunetten
 • Acht jaar lang bouw- en verkeersoverlast

De toekomst bestaat niet uit meer doelloos asfalt, maar uit het inzetten op fiets, openbaar vervoer, en slimme mobiliteit! Er zijn betere, duurzamere en goedkopere oplossingen voor een goede bereikbaarheid van de stad Utrecht. Kijk op www.snelwegen-utrecht.nl voor de gevolgen en alternatieven.

 

Utrechtse bewoners en milieuorganisaties werken samen in de Kerngroep Ring Utrecht

kerngroep ring_utrecht_headerfoto_300Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties werken nauw samen in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27). De organisaties zullen samen bezwaren indienen en anderen stimuleren om dat ook te doen, onder andere rond de informatieavonden van Rijkswaterstaat. Ze richten samen de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU) op.

Vrienden van Amelisweerd en een aantal bewonersorganisaties, waaronder Laat Lunetten Niet Stikken, Werkgroep A27 Voordorp, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd en bewoners uit Hoograven formaliseren met deze stichting hun lang bestaande intensieve samenwerking. Kracht van Utrecht, De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Milieucentrum Utrecht (MCU) ondersteunen de samenwerking.

Lees alles over de planstudie Ring Utrecht op www.snelwegen-utrecht.nl

De eerste informatieavond van Rijkswaterstaat is op dinsdag 17 mei in Lunetten (Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150) tussen 16.30 en 20.30 uur. Bij de NMU meer informatie hierover.

Aantasting natuur en leefomgeving is te groot

De Kerngroep Ring Utrecht vindt de plannen voor de verbreding van de snelwegen te ingrijpend op de korte én op de lange termijn. Het begint al met bouwoverlast, hoge uitvoeringsrisico’s en 8 jaar verkeerschaos. Opnieuw wordt Amelisweerd gekapt en andere natuur aangetast. De luchtkwaliteit neemt af en de geluidsoverlast neemt toe. Na de aanleg lopen stad en Uithof dicht met files. In vogelvlucht de argumenten:

 • Hoge bouwtechnische risico’s in de foliebak bij Lunetten; hoge kosten zonder rendement.
 • Het plan lost de files tijdens de spits in stad en regio niet op, maar laat die op sommige plekken juist toenemen. Bovendien: binnen de stad kun je niet verbreden en door de enorme verkeersaanzuigende werking van snelwegverbreding loopt het daar vast.
 • Per saldo neemt de verkeersveiligheid af, volgens het MKBA onderzoek van Decisio. Buiten de Ring neemt het verkeer namelijk toe door de verbreding, met meer files door ongelukken en incidenten als gevolg (met ook weer terugslag op de Ring).
 • Opnieuw wordt bos gekapt in Amelisweerd en rond de Kromme Rijn en het ecosysteem vernield. In totaal worden 13 voetbalvelden aan Ecologische Hoofdstructuur vernield (het totale oppervlakte aan bomen/bos dat verdwijnt is een veelvoud hiervan). De wettelijke natuurcompensatie is nog niet eens rond.
 • Geluidshinder en luchtverontreiniging nemen toe; gezondheidsklachten nemen toe. Er is onvoldoende compensatie voor aantasting van het leefklimaat.
 • Er zal 6 tot 8 jaar bouwoverlast zijn met kans op uitloop; minstens 6-8 jaar verkeerschaos dus ten gevolge van bouwwerkzaamheden.

Het is nog veel erger dan we al dachten

“We hebben het ontwerp-tracébesluit en het milieueffectrapport gisteren ontvangen en we zijn geschrokken dat het écht zo erg is,” zegt Roland Pereboom (directeur Milieucentrum Utrecht). “De geschiedenis van 1980 herhaalt zich. Meer asfalt, meer vervuiling en stank, minder bomen en een kostenpost van 1,2 miljard. Dat moeten we niet doen!” De hoge kosten vormen een groot bezwaar tegen de verbreding. “Minister Schultz weigert kritische vragen te beantwoorden van het Centraal Planbureau over nut en noodzaak van het project,” zegt Gerard Cats (Kracht van Utrecht). “Waarschijnlijk omdat het plan veel meer geld zal gaan kosten dan het ooit zou opleveren aan verbeterde doorstroming van het verkeer.”

Bovendien kunnen de kosten nog veel hoger uitvallen, stelt John Buitink (Laat Lunetten Niet Stikken). “Bij Lunetten houdt een laag folie het grondwater tegen. Het risico van een rampzalige lekkage tijdens de aanleg is reëel. Daarnaast zal de verbouwing 8 jaar lang enorme overlast geven voor de bewoners van Lunetten. Om van de luchtvervuiling door de bouwmachines nog maar te zwijgen.”

Een vier verdiepingen hoge snelweg bij Rijnsweerd

Jan Morren (Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd): “Nog niet iedereen beseft dat bij Rijnsweerd een twaalf meter hoog verkeersplein van vier verdiepingen is bedacht. En dat in een stad, die juist wil kiezen voor fiets en openbaar vervoer!” Tieneke de Groot (werkgroep A27 Voordorp): "Ongelooflijk dat dit project lijkt door te gaan terwijl het volgens het CPB zo duidelijk is dat onze welvaart er juist op achteruit gaat omdat de kosten veel hoger zijn dan de verbreding ons opbrengt." De zeer kostbare verbreding van de bak in Amelisweerd betekent een forse aantasting van Amelisweerd, een natuur- en recreatiegebied van onschatbare waarde. Jos Kloppenborg (Vrienden van Amelisweerd): “Opnieuw dreigen er vele honderden bomen te sneuvelen voor een plak asfalt. En dat voor een volkomen onnodige verbreding. Besteed die 1200 miljoen maar anders!”

Lees meer over de argumenten en dien een zienswijze in

logo kruDe Kerngroep Ring Utrecht heeft een speciale website - www.snelwegen-utrecht.nl - waarop alle informatie te vinden is over de inspraakmogelijkheden, informatieavonden, fouten in het verkeersontwerp, risico's en gevolgen van de planstudie Ring Utrecht. Op basis van deze informatie kunt u een zienswijze indienen. Hoe dat precies moet, is ook te vinden op de website. Lees dit artikel over het indienen van zienswijzen, met daarin alle argumenten met nadere informatie. 

De eerste informatieavond van Rijkswaterstaat is op dinsdag 17 mei in Lunetten (Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150) tussen 16.30 en 20.30 uur. Bij de NMU meer informatie hierover

Volg de Kerngroep Ring Utrecht ook op Facebook

 

Initiatievencafé ruimte en verkeer zet Utrechtse initiatieven in de spotlight

logo initiatievencafe_v2_300Vrijdag 22 april organiseerde de Kracht van Utrecht een Initiatievencafé over ruimte en verkeer. Locatie was het Rotslab op Rotsoord. In deze bijeenkomst kregen Utrechtse initiatiefnemers (bewoners, ondernemers, organisaties) de kans om hun ideeën te pitchen, reacties te verzamelen en zelf inspiratie op te doen.

In de voorbereiding van het Café heeft de Kracht van Utrecht tientallen initiatieven opgespoord en getoetst aan het thema ruimtegebruik en verkeer. Zeven van deze initiatieven hebben een pitch gehouden in Rotslab. Karin Visser, werkzaam bij de staf wijken & participatie van de gemeente Utrecht is er in geslaagd om collega ambtenaren te laten deelnemen aan de discussies.

In het eerste plenaire uur van het Café stelden zeven initiatieven zich voor met een pitch. In de uren hierna was er gelegenheid om aan discussietafels in gesprek te gaan. Bij elke tafel was een ambtenaar van de gemeente aanwezig om aan het gesprek deel te nemen. Voorafgaand aan het Café gaf Ron Buiting van het Rotsoordbrug initiatief een rondleiding langs oude en nieuwe plekken op het Rotsoord terrein en omgeving. 

Lees het verslag van het Stadsblad ("Milieubewuste Utrechter staat niet meer alleen", 4 mei 2016), bekijk foto's van de bijeenkomst in de online fotomap en lees verder voor een verslag van het Initiatievencafé.

Initiatievencafe discussietafels_G700 

Inspiratie van en voor Utrechtse initiatiefnemers

Zeven initiatieven hielden een pitch in het eerste uur. Aan de discussietafels hierna waren nog twee extra initiatieven aanwezig. Een verslag en overzicht van alle initiatieven:

 

De Kersentuin: 100 % bewonersinitiatief

Ria Douma van de Kersentuin uit Leidscherijn ("100% bewonersinitiatief") licht toe hoe zij in 2002 de bouw van hun woon-initiatief hebben aangepakt en hoe zij leren grip te houden op hun eigen leefomgeving. De Kersentuin is een unieke buurt, die aantoont hoe je bij de aanleg en inrichting van nieuwe buurten het initiatief aan bewoners kan overlaten. Een van de ideeën was om een gezamenlijke parkeergarage te bouwen, om de openbare ruimte voor de woningen vrij te houden voor stadsnatuur tot aan de voordeur. Voor vervoer zijn deelauto's beschikbaar, een deel-bakfiets en bolderkarren voor de dagelijkse boodschappen en het vervoer tussen parkeergarage en huis.

 

Kijk van een binnenstad ondernemer op stadsontwikkeling

Initiatievencafe publiek_tijdens_pitches_G700

Eric van Boven van Bar-Beton geeft als ondernemer in de binnenstad aan hoe ondernemers kijken naar duurzame stadsontwikkeling en samenwerking met de gemeente. Eric is eigenaar van Bar Beton, een horeca- en vergadergelegenheid met diverse vestigingen in Utrecht centrum. De functie van de binnenstad is sterk veranderd de afgelopen tijd, volgens Eric. Het centrum moet voetganger- en fietsvriendelijk zijn, terwijl de randen van de binnenstad zich lenen voor parkeergelegenheid.

Eric vindt als ondernemer dat aan alle vervoermiddelen ruimte moet worden geboden, hoewel fietser en voetganger het belangrijkste zijn. Het motto hierbij is altijd om samen – bewoners, ondernemers en gemeente – de ruimte in de binnenstad vorm te geven.

 

Buurt Mobiel: Elektrisch maatwerkvervoer voor & door de wijk Overvecht

Buurt Mobiel van Jeroen Blokland en Moyra Haaxma brengt elektrisch maatwerkvervoer en kennis van de voorzieningen in de wijk samen in een nieuwe dienst. Jeroen en Moyra hoorden al jaren dat ouderen en andere wijkbewoners behoefte hebben aan passend vervoer in de wijk, met name voor korte ritten. De gewone bus en regiotaxi bieden niet altijd uitkomst. Daarom is Buurt Mobiel ontstaan, ook vanuit de behoefte om vervoer op een schone, niet-vervuilende manier te regelen.

“Wij bieden plezierig, veilig en passend vervoer. Wij brengen passagier naar hun plek van bestemming en kunnen passagiers toeleiden naar alle mooie voorzieningen die er al zijn. Hierdoor ervaren zij meer regie en vrijheid om zich te verplaatsen en mee te kunnen blijven doen.

 

Van Oosterspoorbaan naar een fietspad? Nee, meer dan dat!

Gerard Cats van de Stichting Oosterspoorbaan vertelde hoe een initiatief van bewoners en Happyland heeft geleid tot een collectief gedragen en goedgekeurd plan voor een unieke en duurzame gebiedsontwikkeling. Het Oosterspoorbaan initiatief herstelt een historische verbinding van stad en landschap, met publieke functies en gesloten beurs. Het Oosterspoorbaan initiatief bestaat eigenlijk uit acht initiatieven, die allemaal een plek krijgen op de Oosterspoorbaan. Denk aan de Markt Om De Hoek, Utrechtse Aarde, de Natuurspeeltuin, Buitensporig Sportief en Plukbos/Stadslandbouw. Check voor alle info hierover deze website

 

Mobiel VTO: Duurzaam elkaars vervoersmiddelen delen in Noordoost

Initiatievencafe bakfiets_van_MobielVTO_G700

Han Ellenbroek van Mobiel VTO verbindt bewoners van de Veemarkt, Voordorp, Tuindorp en Tuindorp-Oost door het gebruik van elkaars vervoermiddelen te faciliteren.

VTO deelt o.a. auto’s, bakfietsen, aanhangwagens en elektrische fietsen. Het initiatief werkt met MyWheels voor het reserveren en de administratieve afhandeling. Dit is veilig, betrouwbaar, en er is een collectieve verzekering bij eventuele schade.

De kracht van Mobiel VTO is dat het een 'community' is, wat het delen gemakkelijker en prettiger maakt.

 

Verkeerswerkgroep Pijlsweerd over drukte op de Amsterdamsestraatweg

Anna Vlaming (Amsterdamsestraatweg) presenteerde zich als bewoner/animator van Verkeerswerkgroep Pijlsweerd, een groeiend bewonerscollectief rond de Amsterdamsestraatweg. Deze groep heeft zich verenigd om inspraak te kunnen krijgen in ontwikkelingen rond de Monicabrug, Amsterdamsestraatweg en 2e Daalsedijk. Zij gaf commentaar bij een video, waarin de verkeersdrukte op de Amsterdamsestraatweg werd gefilmd vanaf de fiets. Anna pleitte voor een hogere kwaliteit van de openbare ruimte, verkeersveiligheid (30km-zones) en betere luchtkwaliteit. Verder gaf zij aan hoeveel moeite het kost om iets te bereiken:

“Als je iets wil bereiken, moet je heel veel tijd erin stoppen en altijd samenwerken met andere belanghebbende. Bewoners hebben zo eigenlijk een onbetaalde fulltime baan.”

 

Verkeershelden: wij maken er ons sterk voor!

Initiatievencafe verkeershelden_tafel_G700

Verkeersouder Nanneke van der Heijden van Verkeershelden liet het filmpje 'Verkeershelden' zien en vulde dat aan met informatie over de actie met kinderen op en rond haar school aan de Laan van Puntenburg in het stationsgebied.

De Verkeershelden hielden al eens een actie, waarbij de straat voor de school tijdelijk verkeersvrij werd gehouden. Normaliter is het lastig voor de kinderen om tussen de gehaaste fietsforensen naar school te fietsen. Tijdens de actie moesten fietsers voor één keer omrijden.

In reactie op het Verkeershelden filmpje ontstond het idee om dit filmpje op meer plekken in de openbare ruimte te laten zien.

 

Naar een leefbare straat, de Abstederdijk

Marc Jansen, bewoner van de Abstederdijk, biedt inzicht hoe lastig het is om met ideeën en handtekeningen van bewoners kleine verbeteringen in de straat te realiseren. Het idee was om parkeerplaatsen in de wijk om te wisselen in groen en fietsparkeerplaatsen. Met een gemiddelde parkeerbezetting van nauwelijks meer dan 50%, is er volgens Marc genoeg ruimte in de buurt om parkeerplaatsen op te heffen. Ondanks een officieel verzoek, vergezeld van veel handtekeningen, kreeg zijn initiatief toch nu toe geen voet aan de grond bij de gemeente. De website over de Leefstraat in Gent (inspiratie) luidt leefstraat.be

 

Daalsepark: Parel voor de wijk, poort van de stad!

Initiatief Daalsepark_300De 1e Daalsebuurt heeft volgens Herbert Boland van het Daalsepark initiatief grote behoefte aan een stap vooruit, na jarenlange herrie en stank van de Daalsetunnel. De hoogste tijd voor een mooie, actieve, groene kop op de 1e Daalsedijk: “We maken er een park van!”

Jarenlang was deze plek, ingeklemd tussen het drukke verkeer, een weinig gebruikte parkeerplaats. Hopelijk ontstaat hier nu iets moois. De eerste “schapen” zijn al gesignaleerd. De Initiatiefgroep Daalsepark bestaat uit enthousiaste bewoners die graag willen meedenken over de inrichting van het Daalsepark, als mooi groen accent tussen de Stadsbuitengracht en de wijk.

--

Met dank aan alle pitchers, alle aanwezigen en iedereen die vanuit de gemeente en Kracht van Utrecht heeft bijgedragen aan dit eerste Initiatievencafé. Dank ook aan Rotslab voor de prachtige lokatie. We hopen dat er meer van dit soort bijeenkomsten komen, zodat we elkaar kunnen blijven inspireren. Tot een volgende keer! 

Teksten: Initiatiefnemers en Kracht van Utrecht, aangevuld tot dit verslag door Olivier Beens

Foto's (in artikel en online fotomap): Olivier Beens

 

Start Tracéwetprocedure Ring Utrecht verbreding A12/A27 op 10 mei!

Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht: verbreding A2x7 schadelijk en onnodig

A27 foliegedeelte_CorvanAngelen_300Minister Schultz van Haegen heeft deze maand het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de Milieu-effectrapportage (MER) van de planstudie Ring Utrecht (verbreding A12/A27) vastgesteld. Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 liggen het OTB en de MER op verschillende plekken ter inzage, zie ook het persbericht van de minister. 

Vanaf 10 mei is het digitaal in te zien via ikgaverder.nl en platformparticipatie.nl. Op die laatste website vindt u ook het zienswijze-formulier. 

Bredere Ring vergroot verkeersdruk op de stad

Minister Schultz van Haegen stelt in haar persbericht dat met de aanpak van de A27 en de A12 de doorstroming en verkeersveiligheid van het verkeer rondom Utrecht verbetert. En dat "er tegelijkertijd maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren". [...] Daarnaast halen we sluipverkeer uit de stad en krijgt Utrecht een mooie Groene Verbinding over de weg", aldus de minister.

Het tegendeel is waar. De verbreding naar liefst 2x7 rijstroken schept ruimte voor meer auto’s die de stad in willen. Bij de afslagen naar de stad zullen de files toenemen. De leefkwaliteit en de bereikbaarheid zullen eerder verslechteren. De Groene Verbinding ("dak op de bak") is een doekje voor het bloeden, dat op geen enkele manier opweegt tegen de schade die het kappen van zo’n 700 bomen in Amelisweerd aanricht. Bij Rijnsweerd zal een enorm verkeersplein van meerdere etages komen te liggen, waar de bovenste rijbanen zo’n twaalf meter boven het maaiveld uitsteken.

Hoge technische en financiële risico's 

De verbreding van de Ring Utrecht tussen Lunetten en Amelisweerd brengt grote risico’s met zich mee. Onder de huidige weg ligt een plastic folievlies, dat het opstuwende grondwater moet tegenhouden. Er is een groot gevaar dat dit vlies zal scheuren bij de verbredingswerkzaamheden. In dat geval zal de weg veranderen in het kanaal dat het ooit was tijdens aanleg in de jaren 80. Een mogelijk is om tijdens de verbreding en daarna het water met bemaling weg te pompen. Dat zou echter de waterhuishouding van Amelisweerd ernstig in gevaar brengen.

Een kosten/batenanalyse van het ministerie zelf heeft al laten zien dat de verbreding naar 2x7 volstrekt onrendabel is. Het Centraal Planbureau heeft daarom aanbevolen, het hele project uit te stellen. De verbreding is gewoon niet urgent. Het is dus hoog tijd om een andere keuze te maken. Als tweederde van het verkeer op de Ring een herkomst of bestemming in de stad of regio Utrecht heeft, kunnen wij de bereikbaarheidsopgave het best ook hier in de regio oplossen. Met een beleid gericht op een veel beter netwerk van fiets en openbaar vervoer, haal je die opgave het meest efficient. De gemeente kiest daar al voor. Bovendien wordt de capaciteit van het spoor al vergroot, er komen nieuwe stations en tramlijnen bij.

Kiezen voor een effectief mobiliteitsbeleid voor stadsregio Utrecht

Ondertussen betekenen de verbredingswerkzaamheden, die zo’n acht jaar (2018-2026) moeten duren, een enorme verkeerskundige puinhoop voor stad en omgeving. Immers, delen van de Ring moeten constant worden afgesloten. De keuze is helder: Of doorgaan op een doodlopende weg met acht jaar lang een verkeerskundige puinhoop tijdens de werkzaamheden; of kiezen voor een duurzame en gezonde ontwikkeling van stadsregio Utrecht met een fiets- en openbaar vervoernetwerk dat past bij de toekomst van de stad.

--

Lees voor inspiratie vooral verder op onze website www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

  

Kracht van Utrecht organiseert 22 april Initiatievencafé over ruimtegebruik en verkeer

logo initiatievencafe_v2_300Op vrijdag 22 april organiseert de Kracht van Utrecht een Initiatievencafé over ruimtegebruik en verkeer. Locatie is het Rotslab. In deze bijeenkomst geven wij initiatiefnemers (bewoners, ondernemers, organisaties) in straten, buurten en wijken een podium. Het doel is om mensen te inspireren de omslag naar duurzamer ruimtegebruik en verkeer te maken. 

Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan hier.

Inspiratie van en voor Utrechtse initiatiefnemers

De stad zou er in tal van buurten nog zo veel mooier uit kunnen zien. We hebben meer vrijdenkers nodig. Waar ligt de kracht in de stad? Welke initiatieven zijn er? Waar in Utrecht wordt de omslag in denken over ruimte en mobiliteit mooi zichtbaar? Waar gaat het goed, waar stokt het? Wat kun je van elkaar leren? En welke ongewone nieuwe verbindingen kunnen we leggen? We stellen initiatiefnemers in de gelegenheid hun initiatief te pitchen, feedback te krijgen van een panel en in gesprek te gaan met de aanwezigen.

Ga in gesprek met acht initiatieven

We zien tal van initiatieven opbloeien. Utrecht is broedplaats. Daarom geven we acht initiatieven in buurten en wijken van de stad een podium: Stichting Oosterspoorbaan, Mobiel Veemarkt & Tuindorp, Daalsepark, BuurtMobiel uit Overvecht, Abstederdijk, leefbare straat. Eric van Boven van Bar-Beton zal als ondernemer in de binnenstad aangeven hoe ondernemers kijken naar duurzame stadsontwikkeling en samenwerking met de gemeente.

Anna Vlaming (Amsterdamsestraatweg) zal zich vanuit twee rollen presenteren: als verkeersouder op een basisschool en als bewoner/animator van een groeiend bewonerscollectief. Bewoners van de Kersentuin uit Leidscherijn ("100% bewonersinitiatief") lichten toe hoe zij in 2002 de bouw van hun wooninitiatief hebben aangepakt en hoe zij leren grip te houden op hun eigen leefomgeving.

Na de acht pitches krijgt elk initiatief een sta-tafel, waar deelnemers aan het café in een informele setting vragen aan initiatiefnemers stellen, tips geven en doorpraten over het initiatief. Doel van het cafe is om elkaar te inspireren om de omslag in denken over duurzamer ruimtegebruik en verkeer te maken.

Vooraf: Rondleiding over Rotsoord van 13.00 tot 14.45 uur

Facultatief: Je kunt ook een gratis ticket bestellen voor een rondleiding naar oude, spannende en nieuwe plekken op Rotsoord, inclusief deelname aan het InitiatievenCafé. De rondleiding staat onder leiding van Ron Buiting. Start is om 13.00 uur voor de deur van Rotslab en eindigt daar om 14.45 uur.

 

Meer informatie: 

Doe je mee op 22 april en wil jij een plek of initiatief aandragen? Of heb jij een plek of initiatief in de stad, waar het verbeterproces stokt en die een steun in de rug verdient? Meld je aan en boek een gratis ticket.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Emma van der Bijl en Jan Korff de Gidts Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06 3363 0344.

--

Logo KvU_300

Datum/tijd: vrijdag 22 april 2016 van 15.00 tot 18.00 uur

Locatie: Rotslab, Rotsoord 9 in Utrecht

Aanmelden en een ticket boeken

Zie ook het evenement op Facebook.

 

Nieuwsbrief Kracht van Utrecht: We bestaan 7 jaar!

DUIC nr1_hetwateristerug_240Zeven jaar geleden, op 22 april 2009, publiceerden wij ons eerste rapport. Sindsdien is er heel veel gebeurd, maar houdt ‘Den Haag’ nog altijd vast aan een verbreding van de Ring Utrecht naar 2x7 rijstroken. Terwijl de noodzaak daarvoor ontbreekt. En de behoefte aan de uitwerking van ons duurzame alternatief groeit.

Binnenkort ligt het Ontwerp Tracébesluit voor de "A2x7" ter visie. Wij roepen iedereen op om daar op te reageren en zo voor extra aandacht in de stad te zorgen! Lees hier meer over in onze actuele nieuwsbrief. Daarin schrijven we verder over het "dak op de bak" over de A27 bij het Markiezenbos, over onze netwerkbijeenkomst op 22 april (zie hieronder) en het Fête de la Nature 2016 op Het Vogelnest in Rhijnauwen. We vieren op 22 mei het feest van de Utrechtse natuur met heel veel leuke (kinder)activiteiten. 

Utrecht is bezig met een omslag

In Utrecht maken we voortgang. Zowel de gemeente Utrecht als veel actieve bewoners werken aan een omslag op het gebied van mobiliteit en stedelijke ontwikkeling, en zijn bezig die te realiseren. De kracht van Utrecht wordt meer en meer zichtbaar: een groeiende en zelfbewuste stad in een rijke, groene omgeving, bezig met een transitie naar een duurzame toekomst.

Een prachtig voorbeeld: Het water is weer terug in de singel, een historische fout is hersteld. Omdat we veel meer mooie voorbeelden in de stad zien organiseren we op 22 april een netwerkbijeenkomst in het Milieucentrum, waar iedereen welkom is!

Word ook vrijwilliger, draag bij aan de Kracht van Utrecht en steek de handen uit de mouwen steken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als vrijwilliger en geef aan wat je voor een bepaalde tijd zou willen doen als bewoner of expert. Of kom naar een van onze bijeenkomsten op vrijdagmiddag in het Milieucentrum, Oudegracht 60 (vanaf 17.00 uur informeel gedeelte met een drankje en hapje).

Netwerkbijeenkomst 22 april: Waar ligt de kracht van Utrecht?

In 7 jaar tijd hebben we vanuit ons initiatief het denken in Utrecht over duurzaam ruimtegebruik en verkeer en vervoer gestimuleerd en in positieve zin zien veranderen. Tal van initiatiefnemers werken vanuit hun buurt en de stad aan meer leefruimte, aan meer gezonde lucht, meer groen en de auto te gast.

 

Pitch jouw initiatief op 22 april

Op 22 april organiseren we van 15.00 tot 18.00 uur een netwerkbijeenkomst om hier samen een tussenbalans over op te maken. Welke initiatieven zijn er? Waar in Utrecht is de omslag in denken mooi zichtbaar? Waar gaat het goed, waar stokt het? Wat kun je van elkaar leren?

We stellen initiatiefnemers in de gelegenheid hun initiatief te pitchen en een sleutelvraag aan het publiek te stellen. We sluiten af met een hapje en een drankje. Doe je mee op 22 april en wil jij een plek of initiatief aandragen? Of heb jij een plek of initiatief in de stad, die een steun in de rug verdient? Neem dan contact op met Emma van der Bijl en Jan Korff de Gidts via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06 3363 0344.

--

Datum/tijd: vrijdag 22 april 2016 van 15.00 tot 18.00 uur. We sluiten informeel af met een drankje/hapje tot 18.00 uur.

We zoeken inmiddels naar een grotere locatie: Rotslab op Rotsoord 9  i.p.v. Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60.